Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressiteade

ECA/14/15

Luxembourg, 10. aprill 2014

ELi audiitorite sõnul on korruptsiooni uuriva komisjoni aruande näol tegu hea algatusega, ent selles puudub teave, mille põhjal saaks hinnata pettuse- ja korruptsioonivastast poliitikat

Täna Euroopa Kontrollikojalt ELi juhtidele saadetud kirjas esitatud kriitika kohaselt on komisjoni korruptsioonivastase võitluse aruanne liigselt kirjeldav ning sisaldab vähe analüüsi ja mitte ühtegi konkreetset leidu. Selle asemel toetutakse aruandes korruptsiooni tajumise küsitlustele, mille kasulikkus on vaid piiratud.

Analüüsi eest vastutava kontrollikoja liikme Alex Brenninkmeijeri sõnul on „komisjoni aruanne esmapilgul murettekitav. Aruande leiud põhinevad aga peamiselt korruptsiooni tajumisel kodanike ja ettevõtjate seas. Tegelikkus võib olla sellest erinev. Lisaks on kahetsusväärne, et komisjoni analüüs ei hõlmanud ELi institutsioone ja asutusi.”

ELi audiitorid on seisukohal, et korruptsioon ja pettus vähendavad usaldust avaliku sektori institutsioonide ja demokraatia vastu ning õõnestavad ELi siseturu toimimist. Kontrollikojal on hea meel komisjoni korruptsioonivastase võitluse aruande valmimise üle ja ta näeb selles kasuliku diskussiooni paljulubavat algust. Sõltumatu auditiorganisatsioonina julgustab kontrollikoda korruptsiooniteemalist mõttevahetust, kuna ELi kodanike jaoks kujutab see endast nii ELi kui liikmesriikide tasandil olulist panust avaliku sektori institutsioonide aruandekohustuse parandamisse. Suurema läbipaistvuse ja parema aruandekohustuse kaudu (eelkõige korruptsioonivastaste meetmete valdkonnas) edendatakse head valitsemistava, mis on omakorda esmatähtis usalduse tekitamisel avaliku sektori institutsioonide vastu. Nende institutsioonide kohustuste korraliku täitmise ja töötajate usaldusväärsuse tagamise aluseks on läbipaistev poliitika ja aruandekohustus. Läbipaistvus ja usaldusväärsus on pettuse- ja korruptsioonivastase võitluse peamised eeldused.

Kontrollikoda on seisukohal, et nii ELi kui liikmesriikide tasandil vajatakse veelgi rohkem põhjalikke, õigeaegseid ja täpseid andmeid ning sõltumatuid hindamisi, mille alusel saab määratleda: 1) tegelikud riskivaldkonnad; 2) korruptsiooni esinemise põhjused, ning 3) seda, milliseid meetmeid on vaja võtta, ja millised on juba andnud mõjusaid tulemusi. Kui korruptsioonivastase võitluse meetmed tuginevad tegeliku korruptsiooni juhtude asemel selle tajumise küsitlustele, valitseb oht, et need meetmed võivad osutuda ebavajalikult koormavaks ja ei suuda võidelda korruptsiooni tegelike põhjustega.

Kirja täistekst on avaldatud aadressil http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775. Toimetajatele:

2011. aastal kehtestatud ELi korruptsioonivastase võitluse aruandluse mehhanism põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 83, mille kohaselt peab ELi komisjon alates 2013. aastast koostama iga kahe aasta tagant aruande korruptsioonivastase võitluse kohta.

Komisjoni aruandes kirjeldatakse korruptsiooniga seotud suundumusi ning tuuakse välja liikmesriikides kasutatavaid mitmeid edukaid korruptsioonivastaseid meetmeid. Seeläbi hõlmab aruanne paljusid korruptsiooniriski sisaldavaid küsimusi ja valdkondi. Ometi on aruanne oma olemuselt peamiselt kirjeldavat laadi. See põhineb ümarlauakohtumiste tulemustel, Eurobaromeetri andmetel ja korruptsioonivastaste meetmete analüüsil. Aruandes puudub teave konkreetsete leidude kohta.

Komisjoni esimeses korruptsioonivastase võitluse aruandes puudub seos ELis ja liidu liikmesriikides esineva pettuse ja korruptsiooni kui üldise probleemiga. Küll aga põhjendab komisjon oma otsust keskenduda riigihangete teemale. Riigihangetel on suur mõju kontrollikoja hinnangulisele veamäärale ning seetõttu peetakse seda suure riskiga valdkonnaks. Kontrollikoja hinnanguline veamäär ei mõõda pettuste ega korruptsiooni esinemist. Riigihangetes leitud vead võivad tähendada, et hanke-eeskirjade eesmärgid – ausa konkurentsi soodustamine ja parima kvalifitseeritud pakkuja edukaks kuulutamine – ei ole alati täidetud. Kontrollikoda teavitab kõigist pettuse- ja korruptsioonikahtluse juhtumitest OLAFit, kelle pädevusse kuulub ka juurdlustegevus.

Komisjoni korruptsioonivastase võitluse aruandes hinnatakse liikmesriikide algatustega saavutatut. Aruandes ei esitata aga veenvat selgitust selle kohta, miks otsustati ELi institutsioonid ja asutused analüüsist välja jätta. Nii aruanne ise kui (teiste seas) Euroopa Ombudsmanilt saadud tagasiside ja Euroopa Parlamendis peetud debatt näitavad aga selgelt, et ELi institutsioonide ja asutuste aruandest väljajätmise näol oli tegu kahetsusväärse sammuga.

Komisjoni korruptsioonivastase võitluse aruanne on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar