Navigation path

Left navigation

Additional tools

Pressemeddelelse

ECA/14/15
Luxembourg, den 10. april 2014

Kommissionens korruptionsrapport er en god begyndelse, men den mangler oplysninger, der kan underbygge en politik for bekæmpelse af svig og korruption, siger EU-revisorerne

I et brev til EU's ledere, der offentliggøres i dag, kritiserer Den Europæiske Revisionsret Kommissionens rapport om bekæmpelse af korruption for at være for beskrivende, mangle analyser og ikke indeholde konkrete konstateringer, men i stedet bygge på resultaterne af meningsmålinger om formodet korruption, hvis anvendelighed er begrænset.

"Umiddelbart forekommer Kommissionens rapport alarmerende. Men rapportens resultater bygger primært på borgeres og virksomheders opfattelse," siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for analysen. "Virkeligheden kan være en helt anden. Og det er uheldigt, at Kommissionen ikke har EU's institutioner og organer med i sin analyse."

EU-revisorerne anfører, at korruption og svig undergraver tilliden til de offentlige institutioner og demokratiet og forhindrer EU's indre marked i at fungere korrekt. Revisionsretten hilser Kommissionens rapport om bekæmpelse af korruption velkommen som en lovende begyndelse på en nyttig debat. Som uafhængig revisionsinstitution opfordrer Revisionsretten til debat om dette emne, da det i væsentlig grad bidrager til de offentlige institutioners ansvarlighed over for EU’s borgere, både på nationalt niveau og på EU-niveau. Styrkelse af god forvaltningsskik gennem øget gennemsigtighed og ansvarlighed - især i forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse af korruption - er en forudsætning for, at vinde borgernes tillid til offentlige institutioner. Gennemsigtighed og ansvarlighed er en grundlæggende betingelse for, at disse institutioner kan udføre deres opgaver efter hensigten og sikre deres ansattes integritet. Gennemsigtighed og integritet er centrale forudsætninger for bekæmpelse af svig og korruption.

Revisionsretten mener, at der på EU-niveau og i medlemsstaterne er brug for at udarbejde flere grundige, rettidige og nøjagtige data samt uafhængige evalueringer med henblik på at identificere: 1) de faktiske risikoområder, 2) årsagerne til, at korruption forekommer, og 3) hvilke foranstaltninger der skal træffes, og hvilke foranstaltninger der har vist sig at være effektive. Når foranstaltninger til bekæmpelse af korruption baseres på opfattelser og ikke på den faktiske forekomst af korruption, er der en risiko for, at foranstaltningerne bliver unødvendigt komplicerede og ikke rettes mod de egentlige årsager til korruption.

Brevets fulde ordlyd kan findes her: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775

Bemærkninger til redaktører:

EU’s antikorruptionsmekanisme, som blev indført i 2011 og bygger på artikel 83 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, fastlægger, at Kommissionen hvert andet år skal udarbejde en rapport om bekæmpelse af korruption, første gang i 2013.

Kommissionens rapport beskriver tendenser og udviklinger med hensyn til korruption og identificerer en række vellykkede foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, der anvendes i medlemsstaterne. På denne måde dækker rapporten en bred vifte af forhold og specifikke områder, hvor korruption udgør en særlig risiko. Rapporten er imidlertid hovedsagelig beskrivende. Den bygger på resultaterne af rundbordssamtaler, oplysninger fra Eurobarometer og en gennemgang af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption. Den mangler oplysninger om konkrete konstateringer.

I denne første rapport om bekæmpelse af korruption knytter Kommissionen ikke an til det overordnede spørgsmål om svig og korruption i EU og medlemsstaterne. Den giver imidlertid argumenter for rapportens tematiske fokus på offentlige udbud. Offentlige udbud er et område med stor indvirkning på den fejlforekomst, der anslås af Revisionsretten, og betragtes derfor som et højrisikoområde. Rettens skøn over fejlforekomsten er ikke en måling af svig eller korruption. Fejl i forbindelse med offentlige udbud kan betyde, at formålet med reglerne for offentlige udbud - at fremme fair konkurrence og sikre, at det er de bedst kvalificerede bydende, som får tildelt kontrakterne - ikke altid er blevet opfyldt. Hvis der blandt disse fejl er tilfælde, hvor der er mistanke om svig og korruption, indberetter Revisionsretten dem til OLAF, som har efterforskningsbeføjelser.

I sin rapport om bekæmpelse af korruption vurderer Kommissionen resultaterne af en række nationale initiativer. Der er ingen overbevisende forklaring på, at EU's institutioner og organer ikke er med i analysen. Det fremgår imidlertid af selve rapporten og af tilbagemeldingerne fra bl.a. Den Europæiske Ombudsmand og af debatten i Europa-Parlamentet, at udeladelsen af EU's institutioner og organer er uheldig.

Kommissionens rapport om bekæmpelse af korruption kan findes her: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar