Navigation path

Left navigation

Additional tools

Tisková zpráva

ECA/14/15
Lucemburk 10. dubna 2014

Zpráva Komise o korupci přestavuje dobrý začátek, ale chybí v ní informace potřebné k odůvodnění politiky boje proti podvodům a korupci – tvrdí auditoři EU

V dnes zveřejněném dopise vedoucím představitelům EU kritizuje Evropský účetní dvůr (EÚD) zprávu Komise EU o boji proti korupci. Zpráva je podle něj příliš popisná, málo analytická a neobsahuje žádná věcná zjištění a namísto toho vychází z výsledků průzkumů veřejného mínění o vnímání korupce, jejichž užitečnost je ale omezená.

„Závěry této zprávy Komise se na první pohled mohou zdát velmi znepokojivé. Avšak zjištění ve zprávě v první řadě vycházejí z vnímání korupce občany a podniky,“ řekl Alex Brenninkmeijer, člen EÚD odpovědný za tuto analýzu. „Realita se může přitom značně lišit. Komise navíc bohužel do své analýzy nezahrnula orgány a instituce EU.

Auditoři EU uvedli, že korupce a podvody podkopávají důvěru ve veřejné instituce a demokracii a také fungování vnitřního trhu EU. Účetní dvůr proto vítá zprávu Komise o boji proti korupci jako slibný začátek užitečné diskuse. Jako nezávislá kontrolní instituce podobnou diskusi podporuje, protože je důležitým příspěvkem k vyvozování odpovědnosti veřejných institucí (jak na úrovni EU, tak jednotlivých států) vůči občanům Evropské unie. Posilování řádné správy věcí veřejných prostřednictvím větší transparentnosti a lepšího vyvozování odpovědnosti, a to zejména v oblast protikorupčních opatření, má zásadní význam pro získání důvěry veřejnosti ve veřejné instituce. Politika transparentnosti a vyvozování odpovědnosti je nezbytně nutná pro to, aby tyto instituce mohly řádně vykonávat své úkoly a zajistit integritu svých zaměstnanců. Transparentnost a integrita jsou klíčovými předpoklady boje proti podvodům a korupci.

Účetní dvůr se domnívá, že na úrovni EU i jednotlivých členských států je zapotřebí dále rozvíjet včasné a přesné údaje a také nezávislá hodnocení, s cílem identifikovat: 1) skutečné rizikové oblasti, 2) důvody, proč ke korupci dochází, 3) jaká opatření je nutné přijmout a jaká se osvědčila jako účinná. Založit protikorupční opatření na vnímání korupce a nikoliv na jejím reálném výskytu přináší riziko, že takováto opatření mohou být ve zbytečné míře zatěžující a že nebudou řešit skutečné příčiny korupce.

Plné znění dopisu je k dispozici na internetové stránce http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775.

Poznámka pro redaktory:

Protikorupční mechanismus EU, který byl zaveden v roce 2011 a který vychází z článku 83 Smlouvy o fungování Evropské unie, ukládá Komisi EU povinnost vypracovat jednou za dva roky (počínaje rokem 2013) zprávu o boji proti korupci.

Nynější zpráva Komise popisuje tendence a vývoj v oblasti korupce a uvádí řadu úspěšných protikorupčních opatření, která členské státy v současnosti uplatňují. Zabývá se přitom širokou škálou otázek i specifických oblastí, v nichž korupce představuje obzvláštní riziko. Zpráva má však hlavně popisný charakter. Vychází z výstupů jednání kulatých stolů, informací Eurobarometru a přezkumu protikorupčních opatření. Chybí v ní informace o konkrétních zjištěních.

V této své první zprávě o boji proti korupci se Komisi nepodařilo vytvořit vazbu na celkovou problematiku podvodů a korupce v EU a jejích členských státech. Na druhou stranu však Komise předkládá argumenty pro tematické zaměření zprávy na oblast veřejných zakázek. Jedná se o oblast, která má velký dopad na míru chyb odhadovanou Účetním dvorem, a považuje se proto za vysoce rizikovou oblast. Odhad míry chyb stanovený Účetním dvorem není přitom mírou podvodů nebo korupce. Chyby v zadávání veřejných zakázek mohou znamenat, že ne vždy bylo dosaženo cílů pravidel pro zadávání veřejných zakázek (tj. podpory spravedlivé hospodářské soutěže a zajištění toho, aby zakázky byly udělovány uchazečům s nejlepšími předpoklady). U těchto chyb Účetní dvůr hlásí všechny případy, kde má podezření z podvodu či korupce, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který má vyšetřovací pravomoci.

Ve zprávě o boji proti korupci předložené Komisí se hodnotí výsledky iniciativ jednotlivých států. Chybí v ní ale přesvědčivé vysvětlení toho, proč do analýzy nebyly zahrnuty orgány a instituce EU. Ze samotné zprávy, ale i ze zpětné vazby, kterou tato zpráva dostala mj. od evropského veřejného ochránce práv nebo v rámci rozpravy v Evropském parlamentu, je přitom zřejmé, že vynechání orgánů a institucí EU v této zprávě nebylo šťastným řešením.

Zpráva Komise EU o boji proti korupci je k dispozici na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar