Navigation path

Left navigation

Additional tools

Съобщение за пресата

ECA/14/15
Люксембург, 10 април 2014 г.

Одиторите на ЕС считат, че докладът на Комисията относно корупцията е едно добро начало, но му липсва необходимата информативност, за да конкретизира политиката за борба с измамите и корупцията

В публикуваното днес писмо от Европейската сметна палата (ЕСП) до лидерите на ЕС се критикува изготвеният от Комисията доклад за борба с корупцията като прекалено описателен, представящ слаб анализ и никакви съществени констатации. Според ЕСП докладът се основава по-скоро на резултатите от проучвания на възприятието на корупцията, чиято полезност е ограничена.

„На пръв поглед резултатите от доклада на Комисията изглеждат обезпокоителни. Но констатациите на доклада се основават предимно на възприятията на гражданите и организациите,“ заяви г-н Alex Brenninkmeijer, членът на ЕСП, отговорен за извършването на анализа, „Реалността може да се окаже различна. Също така е повод за съжаление, че Комисията е изключила европейските институции и органи от обхвата на своя анализ.

Одиторите на ЕС заявяват, че корупцията и измамите подкопават доверието в обществените институции и демокрацията и нарушават функционирането на вътрешния пазар на ЕС. ЕСП приветства доклада на Комисията за борба с корупцията като обещаващо начало на полезна дискусия. Независимата одитна институция насърчава провеждането на такава дискусия, тъй като тя ще представлява важен принос към отговорността на обществените организации на национално и европейско ниво за публично отчитане пред гражданите на ЕС. Засилването на доброто управление чрез подобряване на прозрачността и управленската отговорност — по-специално в областта на мерките за борба с корупцията — е от основно значение за укрепване на доверието в обществените институции. Провеждането на политика на прозрачност и управленска отговорност е изключително необходимо, за да могат тези институции да изпълняват правилно своите задължения и да осигурят почтеността на своите служители. Прозрачността и почтеността са ключови условия в борбата срещу измамите и корупцията.

ЕСП счита, че както на ниво ЕС, така и на ниво държави членки е необходимо да се събират изчерпателни и точни данни и да се разработват независими оценки, за да се установят: 1) реалните рискови области, 2) причините за възникване на корупцията и 3) какви мерки следва да се предприемат и кои от тях са доказали своята ефективност. Основаването на антикорупционните мерки върху възприятия, вместо върху реални случаи на корупция, създава риск тези мерки да са ненужно обременителни и да не са насочени към истинските причини за наличието на корупция.

Пълният текст на писмото може да бъде намерен на: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=4775.

Бележка към издателите:

Механизмът на ЕС за борба с корупцията от 2011 г., който се основава на член 83 от Договора за функционирането на Европейския съюз, задължава Комисията да изготвя доклад относно борбата с корупцията на двегодишни интервали от 2013 г. нататък.

Докладът на Комисията описва тенденциите и последните развития в областта на корупцията и идентифицира известен брой успешни антикорупционни мерки, използвани от държавите членки. При това докладът обхваща широк спектър от въпроси и конкретни области, в които корупцията е съществен риск. Докладът обаче има най-вече описателен характер. Той се базира върху резултати от проведените дискусии — кръгли маси, информация от Евробарометър и преглед на антикорупционни мерки. Липсва информация за конкретни констатации.

В своя първи доклад за борба с корупцията Комисията не представя връзка с общия проблем, засягащ измамите и корупцията в ЕС и неговите държави членки. Тя обаче представя аргументи за тематичния фокус на доклада върху възлагането на обществени поръчки. Възлагането на обществени поръчки е област със силно отражение върху изчислявания от ЕСП процент грешки и поради това се счита за високорискова област. Изчисленият от Сметната палата процент грешки не е измерение за измами или корупция. Грешките в процедурите за възлагане на обществени поръчки могат да означават, че целите на правилата за възлагане на обществени поръчки (насърчаване на лоялна конкуренция и гарантиране, че договорите са възложени на най-добре класирания кандидат) невинаги са били постигани. ЕСП докладва всички неуспешни процедури, при които има съмнение за измами или корупция, на служба OLAF, която има разследващи правомощия.

Докладът за борба с корупцията, изготвен от Комисията, оценява постиженията на инициативите на отделните държави членки. Не се предоставя убедително обяснение защо институциите и органите на ЕС са изключени от този анализ. Въпреки това е видно от самия доклад и от получената обратна връзка inter alia от Европейския омбудсман, както и от проведения дебат в Европейския парламент, че пропускът да бъдат разгледани институциите и органите на ЕС е повод за съжаление.

Докладът за борба с корупцията на Комисията на ЕС може да бъде намерен на следния линк: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/index_en.htm


Side Bar