Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/9

Luxemburg 10. apríla 2013

Dotácie v potravinárstve: „žiaden dôkaz o pridanej hodnote“ – konštatujú audítori EÚ

V spoločnej poľnohospodárskej politike sa granty v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ poskytujú podnikom, ktoré spracúvajú alebo predávajú poľnohospodárske výrobky, prostredníctvom opatrenia s názvom „Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom“, ktorého cieľom je zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. V rozpočte EÚ bola na obdobie 2007 – 2013 vyčlenená suma podpory vo výške 5,6 mld. EUR. Financovanie je doplnené vnútroštátnymi výdavkami, čo predstavuje celkové verejné financovanie vo výške 9 mld. EUR.

Členské štáty musia vypracovať programy rozvoja vidieka a pomoc prispôsobiť svojim potrebám prostredníctvom národných a regionálnych cieľov a stanoviť rozsah opatrenia na zabezpečenie efektívneho využívania dostupných finančných prostriedkov. Audítori však zistili, že boli splnené len rámcové ciele, z čoho nebolo zrejmé, ako mali finančné prostriedky pridávať hodnotu poľnohospodárskym výrobkom alebo zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva. Komisia programy schválila napriek chýbajúcej konkrétnosti. Audit zahŕňal šesť vnútroštátnych a regionálnych programov rozvoja vidieka vybraných najmä pre ich veľkosť: Španielsko (Kastília-León), Francúzsko, Taliansko (Latium), Litva, Poľsko a Rumunsko.

Audítori EÚ zistili, že členské štáty nesmerujú finančné prostriedky na projekty, pri ktorých je preukázateľná potreba verejnej podpory. Bez tejto preukázateľnej potreby sa opatrenie stáva všeobecnou podporou pre podniky, ktoré investujú v potravinárskom priemysle, z čoho potom plynú sprievodné riziká narušenia hospodárskej súťaže a plytvania verejnými prostriedkami, ktorých je nedostatok.

Takmer 20 % prostriedkov EÚ vyčlenených na zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva sa vypláca potravinárskym spoločnostiam, ale v rámci postupov pri monitorovaní a hodnotení sa nezbierajú informácie o dosiahnutej pridanej hodnote ani o nepriamych účinkoch na konkurencieschopnosť poľnohospodárstva. Je nepravdepodobné, aby súčasné postupy poskytovali informácie, ktoré sú potrebné na preukázanie úspešnosti financovania, alebo aby zlepšili účinnosť a efektívnosť v období 2014 – 2020.

„Členské štáty jasne neurčujú potrebu financovania ani nestanovujú užitočné ciele“, uviedol Jan Kinšt (CZ), člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „Komisia by mala schvaľovať len tie programy, ktoré spĺňajú tieto podmienky, inak sa opatrenie stane len akýmsi milodarom pre potravinárske spoločnosti“.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 1/2013) má názov „Je podpora EÚ pre potravinársky priemysel účinná a efektívna z hľadiska pridávania hodnoty poľnohospodárskym výrobkom?“. Dvor audítorov preskúmal, či bolo opatrenie navrhnuté a vykonané tak, aby sa zabezpečilo efektívne financovanie projektov, ktoré majú jasne identifikované potreby a či bolo opatrenie monitorované a vyhodnotené tak, aby sa preukázali jeho výsledky.

V kontexte tohto auditu boli projekty považované za účinné, ak boli udržateľné a prispievali ku konkrétnym cieľom programov rozvoja vidieka pre toto opatrenie, ako aj k pridávaniu hodnoty poľnohospodárskym výrobkom. Financovanie bolo považované za efektívne, ak bola obmedzená mŕtva váha a prípadný efekt presunu bol odôvodnený.

Audítorská práca zahŕňala kontrolu programov rozvoja vidieka, preskúmanie riadiacich systémov členských štátov a samostatné audítorské návštevy týkajúce sa 24 ukončených potravinárskych projektov v týchto členských štátoch vrátane štyroch projektov, ktoré členské štáty navrhli za príklady osvedčených postupov. Zvyšok vybral Dvor audítorov tak, aby predstavil typický súbor projektov financovaných v príslušnom členskom štáte.

Dvor audítorov zistil, že projekty vo väčšine prípadov zlepšili finančnú výkonnosť príslušných spoločností a mnohé kontrolované projekty môžu dosiahnuť určitú pridanú hodnotu. Túto hodnotu však nebolo možné pripísať návrhu opatrenia alebo vybraným postupom používaným v členských štátoch. Chýbali dôkazy na preukázanie toho, že spoločnosti, ktorým bola poskytnutá pomoc, potrebovali dotáciu, alebo konkrétne ciele politiky, ktoré sa mali pomocou dotácie dosiahnuť. Dvor audítorov dospel k záveru, že podpora nie je systematicky zameraná na projekty, ktoré účinne a efektívne pridávajú hodnotu poľnohospodárskym výrobkom.

Dvor audítorov odporučil, aby:

    • členské štáty v programoch jasne určili potrebu financovania a stanovili ciele, ktoré sú užitočné a merateľné; Komisia by mala schvaľovať len tie programy, ktoré spĺňajú tieto podmienky,

    • boli výberové kritériá vymedzené tak, aby umožnili zistiť, ktoré projekty sú najúčinnejšie. V snahe zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky EÚ používali efektívne, by sa tieto kritériá mali dôsledne uplatňovať, dokonca aj vtedy, keď sú k dispozícii dostatočné rozpočtové prostriedky na financovanie všetkých oprávnených projektov,

    • Komisia a členské štáty podporovali prijímanie osvedčených postupov na zmiernenie rizika mŕtvej váhy a rizika efektu presunu projektov,

    • došlo k zlepšeniu rámca pre monitorovanie a hodnotenie, ktorý sa vzťahuje na financované projekty, v nasledujúcom programovom období, aby sa zabezpečilo riadne meranie účinnosti vynaložených finančných prostriedkov.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel.: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar