Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/9

Luxembourg, 10. aprill 2013

Euroopa Liidu audiitorite sõnul puuduvad tõendid selle kohta, et toiduainetetööstusele eraldatud toetused suurendavad lisandväärtust

Ühise põllumajanduspoliitika raames antakse ELi maaelu arengu poliitika toetusi põllumajandustooteid töötlevatele ja turustavatele ettevõtetele põllumajandustoodete ja metsasaadustele lisandväärtuse andmise meetme kaudu, mille eesmärk on parandada põllumajanduse ja metsandussektori konkurentsivõimet. ELi eelarvest on perioodil 20072012 eraldatud toetusteks 5,6 miljardit eurot. Sellele lisandub riiklik kaasrahastamine, nii et kokku eraldatakse toetust 9 miljardit eurot.

Liikmesriigid peavad koostama maaelu arengukavad, mille abil suunatakse toetused oma vajadustele riiklike või piirkondlike eesmärkide kaudu, ning määrama meetme ulatuse, tagamaks, et olemasolevat toetust kasutatakse tõhusalt. Kontrollikoda leidis aga, et seatud olid vaid üldised eesmärgid, mis ei näidanud, kuidas toetus põllumajandustoodete lisandväärtust suurendab või põllumajanduse konkurentsivõimet parandab. Vaatamata konkreetsuse puudumisele kiitis komisjon arengukavad heaks. Kontrollikoja audit hõlmas kuut riiklikku ja piirkondlikku maaelu arengukava, mis valiti peamiselt suuruse alusel: Hispaania (Castilla y León), Prantsusmaa, Itaalia (Lazio), Leedu, Poola ja Rumeenia.

Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid ei suunanud rahastamist projektidele, mille puhul on selgelt vaja avaliku sektori toetust. Ilma selleta on oht, et meede muutub toiduainetetööstusesse investeerivate ettevõtete jaoks üldiseks toetuseks, millega kaasneb konkurentsi moonutamise oht ning niigi nappide avaliku sektori vahendite raiskamine.

Peaaegu 20 % põllumajanduse konkurentsivõime parandamiseks ette nähtud ELi eelarvest makstakse toiduainete käitlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele, kuid järelevalve- ja hindamiskord ei aita aga koguda teavet ei loodava lisandväärtuse ega toetuste kaudse mõju kohta põllumajanduse konkurentsivõimele. Kehtiva korra tõttu ei saada tõenäoliselt ka teavet, mis on vajalik toetuste mõju tõendamiseks või nende mõjususe ja tõhususe parandamiseks programmitöö perioodil 20142020.

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Jan Kinšti (Tšehhi Vabariik) sõnul „ei määratle liikmesriigid selgelt vajadust rahastamise järele ega sea tähenduslikke eesmärke. Komisjon peaks heaks kiitma ainult arengukavad, mis on need nõuded täitnud, muidu saab meetmest vaid üldine toetus toiduainete käitlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele.”

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Eriaruanne 01/2013 kannab pealkirja „Kas ELi toetus toiduainetetööstusele on olnud mõjus ja tõhus põllumajandustoodete lisandväärtuse suurendamisel?” ning selles uuritakse, kas meede oli kavandatud ja rakendatud viisil, mis võimaldab projekte mõjusalt rahastada ja kas see põhineb selgelt määratletud vajadustel. Lisaks uuriti, kas meedet kontrollitakse ja hinnatakse viisil, mis võimaldab näidata tulemusi.

Auditi kontekstis loeti projektid mõjusaks, kui need olid jätkusuutlikud ning aitasid kaasa maaelu arengukavades meetmele seatud erieesmärkide saavutamisele ning põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmisele. Rahastamine loeti mõjusaks, kui tühimõju oli väike ning mistahes võimalikud tegevuse ümberpaigutamised põhjendatud.

Auditi käigus vaadati läbi maaelu arengukavad, kontrolliti liikmesriikide juhtimissüsteeme ning kontrolliti kohapeal 24 lõpetatud toiduainetetööstuse projekti. Liikmesriigid olid valinud välja neli projekti näideteks parima tava kasutamisest. Ülejäänud valis välja kontrollikoda, et valim sisaldaks asjaomastes liikmesriikides rahastatud tüüpilisi projekte.

Kontrollikoda leidis, et suurem osa projekte parandas asjaomaste ettevõtete finantstulemusi ning mitmed auditeeritud projektid võivad anda teatud määral lisandväärtust. Selle põhjuseks ei ole aga meetme või liikmesriikide kasutatavate valikumenetluste kavandamine. Puudusid tõendid selle kohta, et toetatud ettevõtted seda toetust vajasid, ning ei olnud ka seatud konkreetseid poliitikaeesmärke, mida toetuse abil sooviti saavutada. Kontrollikoda järeldab, et toetus ei olnud süstemaatiliselt suunatud projektidele, mis suurendasid tõhusalt ja mõjusalt põllumajandustoodete lisandväärtust.

Kontrollikoda esitab järgmised soovitused:

    • liikmesriikide arengukavades tuleb selgelt määratleda vajadus rahastamise järele ning seada tähenduslikud ja mõõdetavad eesmärgid. Komisjon peaks heaks kiitma ainult arengukavad, mis on need nõuded täitnud.

    • tuleb määratleda sellised valikukriteeriumid, mis võimaldaksid kindlaks määrata kõige mõjusamad projektid. ELi vahendite tõhusa kasutamise tagamiseks tuleb kriteeriume kohaldada järjekindlalt, isegi kui eelarves on raha kõikide abikõlblike projektide rahastamiseks.

    • komisjon ja liikmesriigid peaksid edendama parimate tavade kohaldamist tühimõju vähendamiseks ja tegevuse ümberpaigutamise riski vältimiseks.

    • kulutatud vahendite mõjususe asjakohase mõõtmise tagamiseks tuleb eelseisval programmitöö perioodil parandada rahastatud projektidele kohaldatavat järelevalve- ja hindamisraamistikku.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA @EUAuditorsECA


Side Bar