Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/8

Luxemburg 3. apríla 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA
Je podpora EÚ pre potravinársky priemysel účinná a efektívna z hľadiska pridávania hodnoty poľnohospodárskym výrobkom?

V oblasti SPP sa granty v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ poskytujú podnikom, ktoré spracúvajú alebo predávajú poľnohospodárske výrobky, prostredníctvom opatrenia s názvom „Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom“, ktorého cieľom je zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. V rozpočte EÚ bola na obdobie 2007 – 2013 vyčlenená suma podpory vo výške 5,6 mld. EUR. Financovanie je doplnené vnútroštátnymi výdavkami, čo predstavuje celkové verejné financovanie vo výške 9 mld. EUR.

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa má názov „Je podpora EÚ pre potravinársky priemysel účinná a efektívna z hľadiska pridávania hodnoty poľnohospodárskym výrobkom?“. Dvor audítorov preskúmal, či bolo opatrenie navrhnuté a vykonané tak, aby sa zabezpečilo efektívne financovanie projektov, ktoré majú jasne identifikované potreby, a či bolo opatrenie monitorované a vyhodnotené tak, aby sa preukázali jeho výsledky.

Audítori EÚ skúmali projekty v Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Litve, Poľsku a Rumunsku.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví tlači p. Jan Kinšt, člen Dvora audítorov.


DÁTUM A ČAS
streda 10. apríla 2013 o 10.30 hod.

MIESTO KONANIA The RESIDENCE PALACE –International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brusel – Belgicko

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

TLMOČENIE bude zabezpečené vo francúzštine a angličtine.


Side Bar