Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/13/8

Люксембург, 3 април 2013 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Довело ли е подпомагането от страна на ЕС на хранително-вкусовата промишленост до ефективно и ефикасно добавяне на стойност към земеделските продукти?

В рамките на Общата селскостопанска политика ЕС подпомага развитието на селските райони, като предоставя безвъзмездна финансова помощ на предприятия, които се занимават с преработка и продажба на земеделски продукти, посредством мярка, наречена „добавяне на стойност към земеделските и горските продукти“ с цел подобряване на конкурентоспособността на земеделието и горското стопанство. За периода 2007—2013 г. бюджетът на ЕС за тази мярка е в размер на около 5,6 милиарда евро. Тези средства се допълват от национално финансиране, като така общият размер на публичното финансиране достига 9 милиарда евро.

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува през цялата година специални доклади, в които представя резултатите от целеви одити на конкретни области от бюджета на ЕС или въпроси на управлението.

Този специален доклад e озаглавен „Довело ли е подпомагането от страна на ЕС на хранително-вкусовата промишленост до ефективно и ефикасно добавяне на стойност към земеделските продукти?“ ЕСП провери дали мярката е била изготвена и приложена по начин, при който се осигурява ефикасно финансиране на проекти, насочени към ясно определени нужди, както и дали изпълнението на мярката се наблюдава и оценява така, че да е възможно демонстриране на резултатите.

Одиторите на ЕС провериха проекти в Испания, Франция, Италия, Литва, Полша и Румъния.

Основните заключения и препоръки от доклада ще бъдат представени пред пресата от г-н Jan Kinšt — член на Сметната палата.

ДАТА И ЧАС Сряда, 10 април 2013 г., 10.30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAALBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Палатата www.eca.europa.eu, на 22 официални езика.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език..


Side Bar