Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/7

Luxemburg den 5 mars 2013

Äldre arbetstagare - medlemsstaterna och kommissionen kan inte bedöma om programmen faktiskt hjälper, säger EU:s revisorer

Ökad sysselsättningsgrad för äldre arbetstagare är en del av EU:s strategiska mål. En ny rapport från Europeiska revisionsrätten visar emellertid att varken medlemsstaterna eller kommissionen kan ange hur många äldre arbetstagare som har skaffat sig nya kvalifikationer eller fått eller lyckats behålla ett arbete efter att ha deltagit i en ESF-finansierad åtgärd. De verktyg som krävs för att man ska få relevant och tillförlitlig information om detta har flertalet granskade medlemsstater inte infört.

Europeiska socialfonden (ESF) är ett viktigt finansieringsinstrument som ska hjälpa medlemsstaterna att uppnå EU:s sysselsättningspolitiska mål. Syftet med det är att främja integration på arbetsmarknaden av arbetslösa och mindre gynnade grupper, främst genom stöd till utbildningsverksamhet. Mellan 2007 och slutet av 2013 kommer ESF-utgifterna att uppgå till över 75 miljarder euro, vilket motsvarar omkring 8 % av EU:s totala budget. Sex program med ett värde av 222 miljoner euro valdes ut för granskning i fyra medlemsstater (Tyskland, Italien, Polen och Storbritannien).

Kommissionen godkänner program utan att begära den information som behövs för att kontrollera om de faktiskt fungerar, och medlemsstaterna lämnar inte sådan information”, sade Lazaros Lazarou, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. “Utan tillförlitliga, kontrollerbara och aktuella resultatuppgifter om och bedömningar av de olika åtgärderna kan de politiskt ansvariga inte dra några slutsatser om vilka löpande och framtida beslut som ska fattas”.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 25/2012 Har verktyg för att övervaka ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare införts? granskade revisionsrätten om medlemsstaterna och kommissionen har infört och använder de verktyg som de behöver för att kunna bedöma ändamålsenligheten i de ESF-åtgärder som riktas till äldre arbetstagare under programperioden. Revisionen var inriktad på de operativa programmens innehåll, särskilt på de kvantifierade operativa målen och indikatorerna samt på systemen för övervakning och utvärdering.

Europeiska socialfonden är ett viktigt finansieringsinstrument som EU förfogar över för att kunna hjälpa medlemsstaterna på sysselsättningsområdet. Mellan 2007 och slutet av 2013 kommer ESF-utgifterna att uppgå till över 75 miljarder euro, vilket motsvarar omkring 8 % av EU:s totala budget.

Revisionsrätten konstaterade brister i utformningen av de operativa programmen och i övervaknings- och utvärderingssystemen. Den konstaterade också att kommissionen inte hade enhetliga uppgifter på EU-nivå om operativa mål, utfallsindikatorer och anslagna medel. Detta har resulterat i att trots att ökad sysselsättningsgrad för äldre arbetstagare är en del av EU:s strategiska mål, kan varken medlemsstaterna eller kommissionen ange hur många äldre arbetstagare som har skaffat sig nya kvalifikationer eller fått eller lyckats behålla ett arbete efter att ha deltagit i en ESF-finansierad åtgärd. Hur mycket pengar som har gått till denna typ av åtgärder är också okänt.

Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen

  • kräver av medlemsstaterna att de utformar sina operativa program på ett sådant vis att resultatet av ESF-medlens användning kan mätas; målpopulationerna bör vara entydigt definierade, och relevanta, kvantifierade operativa mål och indikatorer bör fastställas för mätning av output, resultat och specifika effekter på målpopulationsgruppnivå; etappmål bör fastställas och målvärden rangordnas,

  • kräver av medlemsstaterna att de utformar övervaknings- och utvärderingssystem som med jämna mellanrum kan mäta och klargöra vilka framsteg som görs mot alla de målvärden som fastställts,

  • inhämtar enhetliga och tillförlitliga uppgifter från medlemsstaterna för att kunna lämna lämplig information om vilka resurser som har använts och vilka resultat som har uppnåtts av ESF,

  • ser till att resultatfrågor analyseras ingående när medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem bedöms och övervakas.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar