Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/7

Luxembourg, 5. marec 2013

Starejši delavci – po mnenju revizorjev EU države članice in Komisija ne morejo oceniti, ali so programi v resnici pomagali

Povečanje stopnje zaposlenosti starejših delavcev je del strateških ciljev EU, vendar Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da niti države članice niti Komisija ne morejo natančno ugotoviti, koliko starejših delavcev je pridobilo nove kvalifikacije ali našlo ali ohranilo zaposlitev, potem ko so sodelovali pri nekem od ukrepov, financiranih iz Evropskega socialnega sklada. Večina revidiranih držav članic ni uvedla orodij, potrebnih za zagotavljanje relevantnih in zanesljivih informacij o tem.

Evropski socialni sklad (ESS) je ključni finančni instrument za pomoč državam članicam pri doseganju ciljev politike EU glede zaposlovanja. Njegov cilj je spodbujati vključevanje brezposelnih in prikrajšanih oseb na trg delovne sile, zlasti s podpiranjem usposabljanja. Od leta 2007 do konca leta 2013 bo poraba ESS znašala več kot 75 milijard EUR, kar je okoli 8 % celotnega proračuna EU. Za revizijo je bilo izbranih šest programov v vrednosti 222 milijonov EUR, ki so se izvajali v štirih državah članicah (Nemčija, Italija, Poljska in Združeno kraljestvo).

Komisija odobri programe, ne da bi zahtevala informacije, ki jih potrebuje za preverjanje, ali v resnici delujejo, države članice pa jih same ne predložijo,“ je dejal Lazaros Lazarou, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo, in dodal: „Če Komisija nima zanesljivih, preverljivih in pravočasnih podatkov o smotrnosti različnih ukrepov in njihovih ocen, odgovorni za oblikovanje politike ne morejo priti do zaključkov za tekoče in prihodnje oblikovanje politike.“

Opombe urednikom:

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča se objavljajo vse leto, v njih pa so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih področij proračuna EU ali upravljavskih zadev.

V tem posebnem poročilu (PP št. 25/2012) z naslovom „Ali obstajajo orodja za spremljanje uspešnosti porabe Evropskega socialnega sklada za starejše delavce?“ je ocenjeno, ali so države članice in Komisija vzpostavile in uporabljale orodja, ki so potrebna za ocenjevanje uspešnosti ukrepov ESS, namenjenih starejšim delavcem, v programskem obdobju. Revizija je bila osredotočena na vsebino operativnih programov, zlasti na kvantificirane ožje operativne cilje in kazalnike ter sisteme za spremljanje in vrednotenje.

ESS je ključni finančni instrument Evropske unije za pomoč državam članicam na področju zaposlovanja. Od leta 2007 do konca leta 2013 bo poraba ESS znašala več kot 75 milijard EUR, kar je okoli 8 % celotnega proračuna EU.

Sodišče je odkrilo pomanjkljivosti v zasnovi operativnih programov ter sistemih za spremljanje in vrednotenje. Poleg tega je ugotovilo, da Komisija na ravni EU ni imela usklajenih podatkov o ožjih operativnih ciljih, kazalnikih izložkov in dodeljenih sredstvih. Niti države članice niti Komisija zato kljub temu, da je povečanje stopnje zaposlenosti starejših delavcev del strateških ciljev EU, ne morejo natančno ugotoviti, koliko starejših delavcev je pridobilo nove kvalifikacije ali našlo ali ohranilo zaposlitev, potem ko so sodelovali pri enem od ukrepov, financiranih iz ESS. Prav tako niso znani zneski, porabljeni za tovrstne ukrepe.

Sodišče Komisiji priporoča, naj:

  • od držav članic zahteva, naj svoje operativne programe zasnujejo tako, da bo mogoče meriti smotrnost porabe sredstev ESS. Ciljne populacije naj bodo nedvoumno opredeljene in relevantne, opredelijo naj se kvantificirani ožji operativni cilji in kazalniki za merjenje izložkov, rezultatov in specifičnih učinkov na ravni ciljne populacijske skupine. Določijo naj se vmesni mejniki in vzpostavi hierarhija ciljnih vrednosti;

  • od držav članic zahteva, naj pripravijo sisteme za spremljanje in vrednotenje, s katerimi bo mogoče v ustreznih presledkih meriti in pojasniti napredek pri doseganju opredeljenih ciljnih vrednosti;

  • od držav članic pridobi usklajene in zanesljive podatke, da bo lahko zagotavljala ustrezne informacije o porabljenih sredstvih in doseženih rezultatih ESS, in

  • pri ocenjevanju in spremljanju upravljavskih in kontrolnih sistemov v državah članicah poskrbi za poglobljeno analizo vprašanj smotrnosti.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi

Evropsko računsko sodišče

Namizni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar