Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/7

Luxemburg 5. marca 2013

Starší pracovníci – členské štáty a Komisia nedokážu posúdiť, či programy skutočne pomáhajú – vyhlásili audítori EÚ

  Zvýšenie zamestnanosti starších pracovníkov je súčasťou strategických cieľov EÚ. V novej správe Európskeho dvora audítorov sa však uvádza, že Komisia ani členské štáty nedokážu určiť, koľko starších pracovníkov získalo nové kvalifikácie alebo si našlo či udržalo pracovné miesto po využití opatrenia financovaného z ESF. Väčšina kontrolovaných členských štátov nezaviedla potrebné nástroje na zabezpečenie relevantných a spoľahlivých informácií o tejto oblasti.

  Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným finančným nástrojom vytvoreným na pomoc členským štátom pri dosahovaní cieľov politiky zamestnanosti EÚ. Jeho cieľom je podporiť začlenenie nezamestnaných a znevýhodnených do trhu práce predovšetkým prostredníctvom podpory vzdelávacích aktivít. Výdavky ESF za obdobie od roku 2007 do konca roku 2013 dosiahnu vyše 75 mld. EUR, čo predstavuje zhruba 8 % celkového rozpočtu EÚ. Na účely auditu sa vybralo šesť programov v hodnote 222 mil. EUR, ktoré sa týkali štyroch členských štátov (Nemecko, Taliansko, Poľsko a Spojené kráľovstvo).

„Komisia schvaľuje programy bez toho, aby vyžadovala informácie potrebné na kontrolu, či programy skutočne fungujú, a ani členské štáty tieto informácie neposkytujú,“ uviedol Lazaros Lazarou, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „chýbajúce spoľahlivé, overiteľné a aktuálne údaje a hodnotenia výkonnosti rôznych opatrení tvorcom politík znemožňujú formulovať závery, ktoré by v súčasnej dobe alebo v budúcnosti bolo možné využiť pri tvorbe politík.“

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 25/2012) nazvanej „Zaviedli sa nástroje na monitorovanie účinnosti výdavkov z Európskeho sociálneho fondu na starších pracovníkov?” sa hodnotilo, či členské štáty a Komisia vytvorili a implementovali nástroje potrebné na posúdenie účinnosti opatrení ESF zameraných na starších pracovníkov v priebehu programového obdobia. Audit bol zameraný na obsah operačných programov a predovšetkým na vyčíslené operačné ciele a ukazovatele, ako aj na systémy monitorovania a hodnotenia.

  ESF je hlavným finančným nástrojom Európskej únie na pomoc členským štátom v oblasti zamestnanosti. Výdavky ESF za obdobie od roku 2007 do konca roku 2013 dosiahnu vyše 75 mld. EUR, čo predstavuje zhruba 8 % celkového rozpočtu EÚ.

  Dvor audítorov zistil nedostatky v návrhu operačných programov ako aj v systémoch monitorovania a hodnotenia. Zaznamenal tiež, že Komisia nemala na úrovni EÚ ucelené údaje o operačných cieľoch, ukazovateľoch výsledkov a pridelených finančných prostriedkoch. V dôsledku toho, napriek skutočnosti, že zvýšenie zamestnanosti starších pracovníkov je súčasťou strategických cieľov EÚ, členské štáty ani Komisia nedokážu určiť, koľko starších pracovníkov získalo nové kvalifikácie alebo si našlo či udržalo pracovné miesto po využití opatrenia financovaného z ESF. Navyše sumy vynaložené na tento druh opatrení nie sú známe.

  Dvor audítorov Komisii odporúča:

 • vyžadovať od členských štátov, aby svoje operačné programy koncipovali tak, aby sa dala merať výkonnosť finančných prostriedkov z ESF. Cieľové skupiny by sa mali jednoznačne definovať a mali by byť relevantné, mali by sa stanoviť vyčíslené operačné ciele a ukazovatele na meranie výstupov, výsledkov a špecifického dosahu na úrovni cieľovej skupiny. Mali by sa stanoviť priebežné medzníky a hierarchia cieľových hodnôt,

 • požadovať od členských štátov navrhnutie systémov monitorovania a hodnotenia, prostredníctvom ktorých možno v primeraných intervaloch merať a vysvetliť pokrok pri dosahovaní stanovených hodnôt,

 • získať od členských štátov ucelené a spoľahlivé údaje, aby bola Komisia schopná poskytnúť primerané informácie o prostriedkoch uvoľnených z ESF a jeho dosiahnutých výsledkoch,

 • a pri hodnotení a monitorovaní systémov hospodárenia a kontroly členských štátov zaistiť hĺbkovú analýzu záležitostí týkajúcich sa výkonnosti.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar