Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/7

Luxemburg, 5 martie 2013

Lucrătorii în vârstă – nici statele membre, nici Comisia nu sunt în măsură să stabilească dacă programele sunt într-adevăr utile, potrivit auditorului extern al UE

  Unul dintre obiectivele strategice ale UE este creșterea ratei de ocupare a lucrătorilor în vârstă. Totuşi, potrivit constatărilor unui nou raport elaborat de Curtea de Conturi Europeană, nici statele membre, nici Comisia nu sunt în măsură să determine câți lucrători în vârstă au dobândit calificări noi sau au obținut un loc de muncă ori și-au păstrat locul de muncă grație participării la o acțiune care a fost finanțată prin Fondul social european. În marea lor majoritate, statele membre auditate nu au creat instrumentele necesare pentru a furniza informații relevante și fiabile în acest sens.

  Fondul social european (FSE) este un instrument financiar important destinat să sprijine statele membre în eforturile lor de a îndeplini obiectivele UE în materie de politică de ocupare a forței de muncă. Instrumentul vizează să promoveze integrarea pe piața muncii a șomerilor și a persoanelor defavorizate, în primul rând prin sprijinirea activităților de formare. În perioada cuprinsă între 2007 și sfârșitul anului 2013, cheltuielile FSE vor fi depășit suma de 75 de miliarde de euro, reprezentând în jur de 8 % din totalul bugetului UE. În vederea auditului au fost selectate șase programe cu o valoare totală de 222 de milioane de euro, ce acoperă patru state membre (Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit).

Comisia aprobă programe fără să solicite furnizarea informaţiilor necesare pentru a verifica dacă programele chiar funcționează, iar statele membre nu pun la dispoziția Comisiei aceste informații”, a declarat domnul Lazaros Lazarou, membrul Curții responsabil de raport. „Fără date fiabile, verificabile și actualizate cu privire la performanță și fără evaluări ale diferitelor acțiuni, factorii de decizie se află în imposibilitatea de a formula concluzii care să poată fi utilizate în procesul decizional curent și viitor.”

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În cadrul acestui raport special (RS nr. 25/2012), intitulat „S-au instituit instrumente în vederea monitorizării eficacității finanțării acordate prin Fondul social european pentru lucrătorii în vârstă?”, s-a analizat dacă statele membre și Comisia au instituit și au implementat instrumentele necesare pentru a putea evalua eficacitatea acțiunilor destinate lucrătorilor în vârstă și derulate în cadrul FSE în cursul perioadei de programare. Auditul s-a axat pe conținutul programelor operaționale și, în special, pe obiectivele operaționale cuantificate și pe indicatori, precum și pe sistemele de monitorizare și de evaluare.

  FSE este un instrument financiar important aflat la dispoziția Uniunii Europene pentru a sprijini statele membre în domeniul ocupării forței de muncă. În perioada cuprinsă între 2007 și sfârșitul anului 2013, cheltuielile FSE vor fi depășit suma de 75 de miliarde de euro, reprezentând în jur de 8 % din totalul bugetului UE.

  Curtea a identificat deficiențe în modul în care sunt concepute programele operaționale, precum și în cadrul sistemelor de monitorizare și de evaluare. În ceea ce privește Comisia, Curtea a observat, de asemenea, că aceasta nu dispune de date coerente, la nivelul Uniunii Europene, cu privire la obiectivele operaționale, la indicatorii de realizări și la fondurile care au fost alocate. Drept rezultat, deși printre obiectivele strategice ale UE se numără și creșterea ratei de ocupare a lucrătorilor în vârstă, nici statele membre, nici Comisia nu sunt în măsură să determine câți lucrători în vârstă au dobândit calificări noi sau au obținut un loc de muncă ori și-au păstrat locul de muncă grație participării la o acțiune care a fost finanțată prin FSE. Mai mult, nu se cunosc nici sumele care au fost cheltuite pentru acest gen de acțiuni.

  Curtea recomandă Comisiei:

 • să solicite statelor membre să își conceapă programele operaționale în așa fel încât să poată fi posibilă măsurarea performanței finanțării care se acordă prin FSE. Categoriile-țintă de populație ar trebui să fie definite într-un mod lipsit de ambiguitate și ar trebui să se definească obiective operaționale cuantificate și indicatori relevanți pentru a măsura realizările, rezultatele și impacturile specifice la nivelul grupului-țintă de populație. Ar trebui să se stabilească jaloane intermediare și o ierarhie a valorilor-țintă;

 • să solicite statelor membre să conceapă sisteme de monitorizare și de evaluare care să fie capabile să măsoare și să explice la intervale corespunzătoare progresele realizate în direcția îndeplinirii tuturor valorilor-țintă fixate;

 • să obțină informații coerente și fiabile de la statele membre astfel încât să poată prezenta date adecvate privind mijloacele mobilizate și rezultatele obținute de FSE și

 • să procedeze la o analiză în profunzime a aspectelor legate de performanță atunci când evaluează și monitorizează sistemele de gestiune și de control ale statelor membre.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar