Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europejski Trybunał Obrachunkowy

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/7

Luksemburg, 5 marca 2013 r.

Zdaniem kontrolerów UE państwa członkowskie i Komisja nie są w stanie ocenić, czy odpowiednie programy rzeczywiście pomagają starszym pracownikom

Zwiększenie stopy zatrudnienia wśród starszych pracowników jest jednym z celów strategicznych UE. Jak jednak wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, ani państwa członkowskie, ani Komisja nie są w stanie ustalić, ilu pracowników w starszym wieku zdobyło nowe kwalifikacje lub znalazło albo zachowało posadę w wyniku działań finansowanych z EFS. Większość poddanych kontroli państw członkowskich nie zastosowała bowiem narzędzi niezbędnych do uzyskania właściwych i wiarygodnych informacji w tej kwestii.

  Głównym instrumentem finansowym wspomagającym państwa członkowskie w realizacji celów unijnej polityki zatrudnienia jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Ma on za zadanie promować integrację na rynku pracy osób bezrobotnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, głównie poprzez wspieranie działalności szkoleniowej. W okresie od 2007 r. do końca 2013 r. wydatki z EFS wyniosą ponad 75 mld euro, co stanowi około 8% ogólnego budżetu UE. Do kontroli wybrano sześć programów o łącznym budżecie wynoszącym 222 mln euro, obejmujących cztery państwa członkowskie (Niemcy, Włochy, Polskę i Wielką Brytanię).

– Komisja zatwierdza programy, nie wymagając informacji zwrotnych niezbędnych do oceny ich funkcjonowania, a państwa członkowskie tych danych nie dostarczają – powiedział Lazaros Lazarou, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. – Brak wiarygodnych, sprawdzalnych i aktualnych danych dotyczących osiąganych wyników oraz ocen różnych działań uniemożliwia decydentom wyciąganie wniosków potrzebnych do opracowywania obecnej i przyszłej polityki.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W niniejszym sprawozdaniu specjalnym nr 25/2012 pt. „Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników?” zbadano, czy państwa członkowskie i Komisja stworzyły i wdrożyły narzędzia niezbędne do oceny skuteczności działań EFS skierowanych do starszych pracowników w okresie programowania. Kontrolerzy skoncentrowali się na treści programów operacyjnych, w szczególności na skwantyfikowanych celach operacyjnych i wskaźnikach, jak również na systemach monitorowania i oceny.

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym instrumentem wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla państw członkowskich w dziedzinie zatrudnienia. W okresie od 2007 r. do końca 2013 r. wydatki z EFS wyniosą ponad 75 mld euro, co stanowi około 8% ogólnego budżetu UE.

Trybunał stwierdził niedociągnięcia dotyczące koncepcji programów operacyjnych oraz systemów monitorowania i oceny. Ponadto zauważył, że Komisja nie dysponuje jednolitymi danymi na poziomie UE dotyczącymi celów operacyjnych, wskaźników wyniku i przyznanych środków. W związku z tym, choć zwiększenie stopy zatrudnienia wśród starszych pracowników przyczynia się do osiągnięcia celów strategicznych UE, ani państwa członkowskie, ani Komisja nie są w stanie ustalić, ilu pracowników w starszym wieku zdobyło nowe kwalifikacje lub znalazło albo zachowało posadę w wyniku działań finansowanych z EFS. Co więcej, nie wiadomo również, jakie kwoty wydatkowano na tego typu działania.

  Trybunał zaleca, aby Komisja:

 • wymagała od państw członkowskich przygotowania programów operacyjnych w taki sposób, aby możliwy był pomiar wyników działań finansowanych z EFS. W tym celu należy jednoznacznie zdefiniować grupy docelowe oraz określić odpowiednie, skwantyfikowane cele operacyjne i wskaźniki, które umożliwiają pomiar produktów, rezultatów i oddziaływania szczegółowego na poziomie populacji docelowych. Ponadto trzeba wyznaczyć cele cząstkowe oraz ustalić hierarchię wartości docelowych;

 • wymagała od państw członkowskich opracowania systemów monitorowania i oceny, które umożliwią – w odpowiednich odstępach czasu – miarodajną ocenę i wykazanie postępów w osiąganiu wyznaczonych wartości docelowych;

 • uzyskała od państw członkowskich spójne i wiarygodne dane, co pozwoli jej udzielać właściwych informacji na temat zmobilizowanych środków oraz rezultatów osiągniętych w ramach EFS;

 • przystępując do oceny i monitorowania systemów zarządzania i kontroli poszczególnych państw członkowskich, przeprowadziła szczegółową analizę kwestii uzyskiwanych wyników.

  Kontakt:

  Pan Aidas Palubinskas

  Urzędnik ds. kontaktów z prasą

  Tel.: +352 4398 45410 Tel. kom.: +352 621 552224

  press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


  Side Bar