Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/7

Luksemburgā, 2013. gada 5. martā

“Gados vecāki darbinieki — dalībvalstis un Komisija nespēj novērtēt, vai programmas faktiski palīdz”, secina ES revidenti

Gados vecāku darbinieku nodarbinātības līmeņa celšana ir viens no ES stratēģiskajiem mērķiem. Tomēr Eiropas Revīzijas palātas jaunajā ziņojumā konstatēts, ka ne dalībvalstis, ne Komisija nespēj novērtēt, cik šādu darbinieku ir guvuši jaunu kvalifikāciju vai atraduši vai saglabājuši darba vietas pēc tam, kad tie ir izmantojuši ESF finansētos pasākumus. Vairākums vadošo iestāžu nav izveidojušas instrumentus, kas vajadzīgi, lai sniegtu būtisku un ticamu informāciju šajos jautājumos.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir galvenais finanšu instruments, kas paredzēts, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt ES nodarbinātības politikas mērķus. Ar to iecerēts veicināt bezdarbnieku un nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju integrāciju darba tirgū, galvenokārt atbalstot mācību pasākumus. No 2007. gada līdz 2013. gada beigām ESF tēriņi sasniegs vairāk nekā 75 miljardus EUR, kas veido aptuveni 8 % no kopējā ES budžeta. Revīzijai tika atlasītas sešas programmas 222 miljonu EUR vērtībā, un tā aptvēra četras dalībvalstis (Vāciju, Itāliju, Poliju un Apvienoto Karalisti).

Komisija apstiprina programmas, neprasot informāciju, ar kuras starpniecību varētu pārbaudīt, vai tās tiešām darbojas, un dalībvalstis to nesniedz”, sacīja Lazaross Lazaru [Lazaros Lazarou], par ziņojumu atbildīgais Palātas loceklis. “Ja nav ticamu, pārbaudāmu un savlaicīgu rezultatīvo datu un dažādo darbību novērtējumu, politikas veidotājiem nav iespējams izdarīt secinājumus pašreizējās un turpmākās politikas veidošanas vajadzībām.”

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 25/2012 “Vai ir izveidoti instrumenti, ar kuriem uzrauga efektivitāti Eiropas Sociālā fonda tēriņiem gados vecākiem darbiniekiem” tika izvērtēts, vai dalībvalstis un Komisija ir izveidojušas un ieviesušas instrumentus, kas vajadzīgi, lai novērtētu gados vecākiem darbiniekiem paredzēto Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbību efektivitāti plānošanas periodā. Revidenti pievērsa uzmanību darbības programmu saturam un it īpaši skaitļos izteiktiem darbības mērķiem un rādītājiem, kā arī uzraudzības un vērtēšanas sistēmām.

ESF ir galvenais Eiropas Savienības rīcībā esošais finanšu instruments, ar kuru dalībvalstīm sniedz palīdzību nodarbinātības jomā. No 2007. gada līdz 2013. gada beigām ESF tēriņi sasniegs vairāk nekā 75 miljardus EUR, kas veido aptuveni 8 % no kopējā ES budžeta.

Palāta atrada trūkumus darbības programmu koncepcijā, kā arī uzraudzības un vērtēšanas sistēmās. Turklāt tā konstatēja, ka Komisijai nav konsekventu datu ES līmenī par darbības mērķiem, iznākuma rādītājiem un piešķirtajiem līdzekļiem. Tā rezultātā — kaut arī gados vecāku darbinieku nodarbinātības līmeņa celšana ir viens no ES stratēģiskajiem mērķiem — ne dalībvalstis, ne Komisija nespēj novērtēt, cik šādu darbinieku ir guvuši jaunu kvalifikāciju vai atraduši vai saglabājuši darba vietas pēc tam, kad tie ir izmantojuši ESF finansētos pasākumus. Turklāt nav arī zināmas šīm darbībām tērētās summas.

Palāta iesaka Komisijai

  • prasīt dalībvalstīm izstrādāt darbības programmas tā, lai būtu iespējams izmērīt ar ESF līdzekļiem sasniegtos rezultātus. Mērķgrupām jābūt nepārprotami definētām un atbilstošām, jādefinē skaitļos izteikti darbības mērķi un rādītāji, lai mērītu tiešos rezultātus, koprezultātus un īpašo ietekmi mērķgrupas līmenī. Jānosaka starpposma mērķi un jāizveido mērķlielumu hierarhija;

  • prasīt dalībvalstīm izstrādāt uzraudzības un vērtēšanas sistēmas, ar kurām ar piemērotiem starplaikiem iespējams mērīt un izskaidrot virzību visu noteikto mērķlielumu sasniegšanā;

  • iegūt konsekventu un ticamu informāciju no dalībvalstīm, lai spētu sniegt pienācīgas ziņas par mobilizētajiem līdzekļiem un ESF sasniegtajiem rezultātiem un

  • dalībvalstu vadības un kontroles sistēmu novērtējumā un uzraudzībā nodrošināt rezultativitātes jautājumu padziļinātu analīzi.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar