Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/7

Liuksemburgas, 2013 m. kovo 5 d.

Vyresnio amžiaus darbuotojai – Valstybės narės ir Komisija negali įvertinti, ar programos iš tikrųjų padeda, – teigia ES auditoriai

Vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygio didinimas yra vienas ES strateginių tikslų. Tačiau naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje konstatuojama, kad nei valstybės narės, nei Komisija negali nustatyti, kiek vyresnio amžiaus darbuotojų, pasinaudojusių iš ESF finansuojamų veiksmų parama, įgijo naują kvalifikaciją arba susirado ar išsaugojo darbo vietą. Daugumoje audituotų valstybių narių nebuvo įdiegtos būtinos priemonės, kurios šiuo atžvilgiu galėtų suteikti svarbią ir patikimą informaciją.

  Europos socialinis fondas yra pagrindinis finansinis instrumentas, skirtas padėti valstybėms narėms pasiekti ES užimtumo politikos tikslus. Jo tikslai yra skatinti bedarbių ir nepalankioje padėtyje esančių asmenų integraciją į darbo rinką, visų pirma remiant mokymo veiklą. Nuo 2007 m. iki 2013 m. pabaigos ESF išlaidos sudarys daugiau kaip 75 milijardus eurų (apie 8 % viso ES biudžeto). Buvo atrinktos audituoti šešios programos, kurių suma sudaro 222 milijonus eurų ir kurios apima keturias valstybes nares (Vokietiją, Italiją, Lenkiją ir Jungtinę Karalystę).

Komisija patvirtina programas, nereikalaudama informacijos, kuri leistų patikrinti, ar jos iš tikrųjų veikia, o valstybės narės tokios informacijos neteikia. – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Lazaros Lazarou, – Be patikimų, patikrinamų ir savalaikių duomenų apie rezultatus ir įvairių veiksmų įvertinimų politikos formuotojams neįmanoma padaryti išvadų dėl dabartinės ir būsimos politikos formavimo.“

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje Specialiojoje ataskaitoje (SA 25/2012) „Ar yra įdiegtos priemonės, leidžiančios stebėti vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumą?“ buvo tikrinama, ar valstybės narės ir Komisija parengė ir naudojo priemones, reikalingas įvertinti vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo veiksmų veiksmingumą programavimo laikotarpiu. Daugiausia dėmesio buvo skirta veiksmų programų turiniui, o ypač kiekybiniams veiklos tikslams ir rodikliams bei stebėjimo ir vertinimo sistemoms.

  ESF yra pagrindinis Europos Sąjungos taikomas finansinis instrumentas, skirtas remti valstybes nares užimtumo srityje. Nuo 2007 m. iki 2013 m. pabaigos ESF išlaidos sudarys daugiau kaip 75 milijardus eurų (apie 8 % viso ES biudžeto).

  Audito Rūmai nustatė su veiksmų programų koncepcija bei stebėjimo ir vertinimo sistemomis susijusių trūkumų. Be to, jie nustatė, kad Komisija neturi nuoseklių duomenų ES lygmeniu apie veiklos tikslus, rezultatų rodiklius ir skirtas lėšas. Todėl, nepaisant to, kad vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo lygio didinimas yra vienas ES strateginių tikslų, nei valstybės narės, nei Komisija negali nurodyti, kiek vyresnio amžiaus darbuotojų pasinaudodami iš ESF finansuojamų veiksmų parama įgijo naują kvalifikaciją arba susirado ar išsaugojo darbo vietą. Be to, taip pat nėra žinomos tokiems veiksmams skirtos sumos.

  Audito Rūmai rekomenduoja Komisijai:

 • pareikalauti, kad valstybės narės savo veiksmų programas parengtų tokiu būdu, kad būtų galima įvertinti ESF finansavimo rezultatus. Turėtų būti vienareikšmiškai apibrėžtos tikslinės populiacijos ir nustatyti svarbūs, kiekybiniai veiklos tikslai ir rodikliai, leidžiantys įvertinti išdirbius, rezultatus ir konkretų poveikį tikslinės populiacijos grupės lygmeniu. Turėtų būti nustatyti tarpiniai riboženkliai ir kiekybinių tikslų hierarchija;

 • pareikalauti, kad valstybės narės parengtų tokias stebėjimo ir vertinimo sistemas, kurios leistų atitinkamais laiko tarpais įvertinti ir paaiškinti daromą pažangą siekiant įvykdyti visus nustatytus kiekybinius tikslus;

 • gauti nuoseklią ir patikimą informaciją iš valstybių narių, kad galėtų pateikti tinkamą informaciją apie pasitelktas priemones ir pasiektus ESF rezultatus, ir

 • užtikrinti, kad vertinant ir stebint valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemas būtų nuodugniai analizuojami su rezultatais susiję klausimai.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar