Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/7

Luxemburg, 5. maaliskuuta 2013

EU:n tarkastajat ikääntyviä työntekijöitä koskevassa kertomuksessa: Jäsenvaltiot ja komissio eivät kykene arvioimaan, onko tukiohjelmista tosiasiallista apua

Ikääntyvien työntekijöiden työllisyysasteen nostaminen kuuluu EU:n strategisiin tavoitteisiin. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tuoreesta kertomuksesta ilmenee kuitenkin, että jäsenvaltiot ja komissio eivät pysty vahvistamaan, kuinka moni ikääntyvä työntekijä on ESR:n rahoittaman toiminnan ansiosta kouluttautunut uudelleen, löytänyt uuden työpaikan tai säilyttänyt työpaikkansa. Useimmat tarkastetuista jäsenvaltioista eivät ole tältä osin ottaneet käyttöön merkityksellisten ja luotettavien tietojen hankkimiseen tarvittavia välineitä.

  Euroopan sosiaalirahasto (ESR) kuuluu keskeisiin rahoitusvälineisiin, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU:n työllisyyspolitiikan tavoitteet. Rahaston avulla edistetään työttömien ja heikommassa asemassa olevien integroitumista työmarkkinoille pääasiassa koulutukseen liittyvien tukitoimien avulla. Vuoden 2007 ja vuoden 2013 lopun välisenä aikana ESR:n menot ovat yli 75 miljardia euroa. Niiden osuus EU:n koko talousarviosta on noin kahdeksan prosenttia. Tarkastukseen valittiin kuusi ohjelmaa, joiden arvo on 222 miljoonaa euroa ja jotka koskevat neljää jäsenvaltiota (Italia, Puola, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Komissio hyväksyy ohjelmia vaatimatta tietoja, joiden avulla voitaisiin tarkistaa, toimivatko nämä ohjelmat todella. Jäsenvaltiot eivät myöskään toimita tällaisia tietoja. Jos päätöksentekijöillä ei ole käytössään luotettavia, tarkistettavissa olevia ja ajantasaisia tuloksellisuustietoja eikä arviointeja eri toimista, heidän on mahdotonta tehdä päätelmiä tämänhetkistä ja tulevaa päätöksentekoa varten”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Lazaros Lazarou.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksessa nro 25/2012 ”Onko ikääntyville työntekijöille tarkoitettujen Euroopan sosiaalirahaston varojen käytön vaikuttavuuden seurantaan välineitä?” selvitetään, missä määrin jäsenvaltiot ja komissio ovat ottaneet käyttöön välineitä, joiden avulla arvioidaan ikääntyviä työntekijöitä koskevien ESR:n toimien vaikuttavuutta ohjelmakauden kuluessa. Siinä keskitytään toimenpideohjelmien sisältöön ja etenkin määrällisiin toiminnan tavoitteisiin ja indikaattoreihin sekä seuranta- ja arviointijärjestelmiin.

  Euroopan sosiaalirahasto kuuluu keskeisiin rahoitusvälineisiin, joilla Euroopan unioni tukee jäsenvaltioita työllisyyden alalla. Vuoden 2007 ja vuoden 2013 lopun välisenä aikana ESR:n menot ovat yli 75 miljardia euroa. Niiden osuus EU:n koko talousarviosta on noin kahdeksan prosenttia.

  Tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita toimenpideohjelmien suunnittelussa sekä seuranta- ja arviointijärjestelmissä. Lisäksi se havaitsi, että komissiolla ei ole EU:n tasolla johdonmukaisia tietoja toiminnan päämääristä, seurausindikaattoreista tai myönnetyistä varoista. Ikääntyvien työntekijöiden työllisyysasteen nostaminen kuuluu EU:n strategisiin päämääriin, mutta jäsenvaltiot ja komissio eivät pysty vahvistamaan, kuinka moni ikääntyvä työntekijä on ESR:n rahoittaman toiminnan ansiosta kouluttautunut uudelleen, löytänyt uuden työpaikan tai säilyttänyt työpaikkansa. Myöskään kyseisiin toimiin käytettyjen varojen määrä ei ole tiedossa.

  Tilintarkastustuomioistuin esittää seuraavat suositukset:

 • Komission olisi vaadittava jäsenvaltioita suunnittelemaan toimenpideohjelmansa siten, että ESR:n varainkäytön tuloksellisuutta voidaan mitata. Kohderyhmät olisi määriteltävä selkeästi. Lisäksi olisi määriteltävä tarkoituksenmukaiset määrälliset toiminnan päämäärät sekä indikaattorit, joiden avulla mitataan tuotoksia, tuloksia ja erityisiä vaikutuksia kohderyhmätasolla. Komission olisi myös asetettava välitavoitteita ja määritettävä tavoitearvojen tärkeysjärjestys.

 • Komission olisi vaadittava, että jäsenvaltiot suunnittelevat seuranta- ja arviointijärjestelmät, joiden avulla voidaan sopivin määräajoin mitata ja selittää edistymistä kaikkien asetettujen tavoitearvojen osalta.

 • Komission olisi saatava johdonmukaisia ja luotettavia tietoja jäsenvaltioilta, jotta se voisi antaa asianmukaista tietoa varojen käytöstä ja ESR:n aikaansaamista tuloksista.

 • Komission olisi varmistettava jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmien arvioinnin ja seurannan yhteydessä, että tuloksellisuusnäkökohdat analysoidaan perusteellisesti.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar