Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/7

Luxembourg, 5. märts 2013

ELi audiitorite sõnul ei ole liikmesriikidel ega komisjonil võimalik hinnata, kas programmid reaalselt eakamaid töötajaid aitavad

  Eakamate töötajate tööhõive suurendamine kuulub ELi strateegiliste eesmärkide hulka. Euroopa Kontrollikoja uues aruandes leitakse aga, et ei liikmesriikidel ega komisjonil ole võimalik kindlaks teha, kui palju eakamaid töötajaid on tänu ESFist rahastatud meetmetele omandanud uusi oskusi või leidnud või säilitanud töökoha. Enamik auditeeritud liikmesriike ei ole kõnealuse valdkonna kohta asjakohase ja usaldusväärse teabe esitamiseks vajalikke vahendeid kasutusele võtnud.

  Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on peamine rahastamisvahend, mis on mõeldud liikmesriikide abistamiseks ELi tööhõivealaste poliitikaeesmärkide elluviimisel. Selle eesmärk on soodustada töötute ja ebasoodsas olukorras olevate isikute tööturule integreerumist, tehes seda peamiselt koolitustegevuse toetamise abil. Ajavahemikul 2007–2013 on ESFi kulutuste maht üle 75 miljardi euro, mis moodustab ligikaudu 8 % ELi kogueelarvest. Auditeerimiseks valiti kuus programmi, mille rahaline maht on 222 miljonit eurot ja mis hõlmavad nelja liikmesriiki (Saksamaa, Itaalia, Poola ja Ühendkuningriik).

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Lazoros Lazarou sõnul „kiidab komisjon programmid heaks, ilma et nõuaks teabe esitamist, mille alusel kontrollida, kas programmid reaalselt toimivad. Ka liikmesriigid ise sellist teavet ei esita. Usaldusväärse, tõendatava ja õigeaegse tulemusalase teabe ning meetmete hindamise puudumisel ei ole poliitikakujundajatel võimalik andmeid praeguse ja tulevase otsustusprotsessi tarvis analüüsida.”

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Eriaruandes nr 25/2012 pealkirjaga „Kas Euroopa Sotsiaalfondi poolt eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusust kontrollitakse asjakohaste vahenditega?” hinnatakse, kas liikmesriigid ja komisjon on välja töötanud ja kasutusele võtnud vahendid, mille abil hinnata programmitöö perioodi jooksul eakamaid töötajaid hõlmanud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetmete mõjusust. Audit keskendus rakenduskavade sisule ning eelkõige kvantifitseeritud tegevuseesmärkidele ja näitajatele, samuti järelevalve- ja hindamissüsteemidele.

  ESF on üks peamisi Euroopa Liidu käsutuses olevaid finantsvahendeid, mille abil liikmesriike tööhõive vallas toetada. Ajavahemikul 2007–2013 on ESFi kulutuste maht üle 75 miljardi euro, mis moodustab ligikaudu 8 % ELi kogueelarvest.

  Kontrollikoda leidis puudusi nii rakenduskavade ülesehituses kui järelevalve- ja hindamissüsteemides. Lisaks tuvastas kontrollikoda, et komisjonil puudus ELi tasemel järjepidev teave tegevuseesmärkide, tulemusnäitajate ja eraldatud vahendite kohta. Seetõttu ei ole ei liikmesriikidel ega komisjonil võimalik kindlaks teha, kui palju eakamaid töötajaid on tänu ESFist rahastatud meetmetele omandanud uusi oskusi või leidnud või säilitanud töökoha, ehkki eakamate töötajate tööhõive suurendamine kuulub ELi strateegiliste eesmärkide hulka. Samuti pole teada, kui palju on seda liiki tegevusele raha eraldatud.

  Kontrollikoda soovitab komisjonil:

 • nõuda liikmesriikidelt rakenduskavade ülesehitamist viisil, mis võimaldab ESFi vahendite tulemuslikkuse mõõtmist. Sihtrühmad tuleks üheselt määratleda, samuti tuleks kindlaks määrata asjakohased ja kvantifitseeritud tegevuseesmärgid ja näitajad, et mõõta väljundeid, tulemusi ja konkreetset mõju sihtrühma tasemel. Kehtestada tuleks vahe-eesmärgid ning sihtväärtused tuleks tähtsuse järjekorda seada;

 • nõuda liikmesriikidelt selliste järelevalve- ja hindamissüsteemide ülesehitamist, mille abil on võimalik asjakohaste ajavahemike järel kõigi sihtväärtuste saavutamist mõõta ja selgitada;

 • nõuda liikmesriikidelt järjepidevaid ja usaldusväärseid andmeid, mille põhjal anda asjakohast teavet ESFi kasutatud vahendite ja saavutatud tulemuste kohta;

 • tagada juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamisel ning järelevalvel tulemuslikkust puudutavate küsimuste põhjalik analüüs.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar