Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/13/7

Λουξεμβούργο 5 Μαρτίου 2013

Εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας - Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν μπορούν να αξιολογήσουν εάν τα προγράμματα όντως βοηθούν – δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ. Ωστόσο, σε μία νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνεται ότι ούτε τα κράτη μέλη ούτε η Επιτροπή είναι σε θέση να προσδιορίσουν πόσοι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας απέκτησαν νέα προσόντα ή βρήκαν ή διατήρησαν μια θέση εργασίας κατόπιν δράσης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ και της οποίας ήταν αποδέκτες. Η πλειονότητα των κρατών μελών που ελέγχθηκαν δεν έχει καθιερώσει τα αναγκαία εργαλεία για την παροχή συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών σε σχέση με τα ανωτέρω.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα βασικό χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο έχει σχεδιασθεί να παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για την απασχόληση. Σκοπός του είναι να προωθεί την ένταξη των ανέργων και των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας πρωτίστως δραστηριότητες κατάρτισης. Από το 2007 έως το τέλος του 2013, οι δαπάνες του ΕΚΤ θα ανέλθουν σε περισσότερα από 75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 8 % περίπου του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Για τον έλεγχο επιλέχθηκαν έξι προγράμματα, ύψους 222 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κάλυπταν τέσσερα κράτη μέλη (Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο).

«Η Επιτροπή εγκρίνει προγράμματα χωρίς να απαιτεί τα πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου αυτή να ελέγξει εάν τα προγράμματα είναι όντως αποτελεσματικά και ούτε τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τέτοια στοιχεία» δήλωσε ο κύριος Λάζαρος Λαζάρου, Μέλος του ΕΕΣ, υπεύθυνος για την έκθεση. «Η έλλειψη αξιόπιστων, επαληθεύσιμων και έγκαιρων στοιχείων επιδόσεων και η απουσία αξιολογήσεων των διαφόρων δράσεων καθιστά αδύνατη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την εξαγωγή συμπερασμάτων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τρέχουσας και μελλοντικής πολιτικής.»

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 25/2012) με τίτλο «Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας;» εξετάστηκε κατά πόσον τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καθιέρωσαν και έθεσαν σε εφαρμογή τα απαιτούμενα εργαλεία, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κατά την περίοδο προγραμματισμού, οι οποίες απευθύνονταν σε εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και, ιδίως, στους ποσοτικώς προσδιορισμένους επιχειρησιακούς στόχους και δείκτες, καθώς και στα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Το ΕΚΤ είναι ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη στον τομέα της απασχόλησης. Από το 2007 έως το τέλος του 2013, οι δαπάνες του ΕΚΤ θα ανέλθουν σε περισσότερα από 75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 8 % περίπου του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στον σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και στα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Επίσης, παρατήρησε ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει συνεκτικά στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία να αφορούν τους επιχειρησιακούς στόχους, τους δείκτες αποτελεσμάτων, καθώς και τους διατεθέντες πόρους. Κατά συνέπεια, μολονότι η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας εντάσσεται στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ, ούτε τα κράτη μέλη ούτε η Επιτροπή είναι σε θέση να προσδιορίσουν πόσοι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας απέκτησαν νέα προσόντα ή βρήκαν ή διατήρησαν μια θέση εργασίας κατόπιν δράσης που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ και της οποίας ήταν αποδέκτες. Επιπλέον, είναι άγνωστο το ύψος των ποσών που δαπανήθηκαν σε τέτοιου είδους δράσεις.

Το Συνέδριο συνιστά στην Επιτροπή τα εξής:

  • Να ζητεί από τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν τα επιχειρησιακά προγράμματά τους κατά τρόπον ώστε να μπορούν να μετρώνται οι επιδόσεις των κονδυλίων που διαθέτει το ΕΚΤ. Οι πληθυσμοί-στόχοι πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια και να είναι σχετικοί, καθώς και να τίθενται ποσοτικώς προσδιορισμένοι επιχειρησιακοί στόχοι και δείκτες για τη μέτρηση των υλοποιήσεων, των αποτελεσμάτων και του ειδικού αντικτύπου στο επίπεδο της ομάδας του πληθυσμού-στόχου. Επίσης, πρέπει να ορίζονται ενδιάμεσοι στόχοι και να ιεραρχούνται οι τιμές-στόχοι.

  • Να ζητεί από τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης με τα οποία να είναι εφικτή η μέτρηση και η αιτιολόγηση, στα ενδεδειγμένα διαστήματα, της προόδου που επιτελείται προς την επίτευξη όλων των τιμών-στόχων.

  • Να λαμβάνει συνεκτικά και αξιόπιστα πληροφοριακά στοιχεία από τα κράτη μέλη, προκειμένου να μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα που κινητοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΚΤ.

  • Να διασφαλίζει την εμπεριστατωμένη ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν τις επιδόσεις, κατά την αξιολόγηση και παρακολούθηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar