Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/7

Lucemburk 5. března 2013

Starší pracovníci – členské státy a Komise nejsou schopny posoudit, zda programy skutečně pomáhají – tvrdí auditoři EU

Zvyšování zaměstnanosti starších pracovníků je součástí strategických cílů EU. V nové zprávě Evropské účetního dvora se však uvádí, že ani členské státy, ani Komise nejsou schopny stanovit, kolik starších pracovníků získalo novou kvalifikaci nebo pracovní místo či si své místo dokázalo udržet poté, co se jim dostalo podpory účastí na akci financované z Evropského sociálního fondu (ESF). Potřebné nástroje, které by v tomto ohledu poskytovaly relevantní a spolehlivé informace, většina kontrolovaných členských států nezavedla.

Evropský sociální fond je klíčový finanční nástroj, jenž byl koncipován tak, aby členským státům napomáhal dosáhnout cílů EU v oblasti politiky zaměstnanosti. Jeho cílem je podporovat začleňování nezaměstnaných a znevýhodněných osob na trhu práce, a to v první řadě podporou odborné přípravy. V období od roku 2007 do konce roku 2013 přesáhnou výdaje z ESF 75 miliard EUR, což odpovídá zhruba 8 % celkového rozpočtu EU. Účetní dvůr vybral pro účely kontroly šest operačních programů, jejichž celkový finanční objem činí 222 milionů EUR a které pokrývají čtyři členské státy (Německo, Itálie, Polsko a Spojené království).

„Komise schvaluje programy, aniž by si vyžádala informace, které by jí umožnily kontrolovat, zda programy skutečně fungují, a členské státy jí takové informace neposkytují,“ uvedl Lazaros Lazarou, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu. „Nedostupnost spolehlivých, ověřitelných a včasných údajů o výkonnosti a posouzení různých akcí ztěžuje tvůrcům politik formulaci závěrů, které by bylo možné aktuálně či v budoucnu využít při rozhodování o politikách.“

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

V této zvláštní zprávě (ZZ č. 25/2012) nazvané „Byly zavedeny nástroje pro monitorování účelnosti výdajů Evropského sociálního fondu na starší pracovníky?“ se posuzuje, zda členské státy a Komise v daném programovém období nastavily a zavedly nástroje nutné k posuzování účelnosti akcí financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) a zaměřených na starší pracovníky. Zpráva se soustřeďuje na náplň operačních programů, zejména na kvantifikované provozní cíle a ukazatele a dále na systémy pro monitorování a hodnocení.

Evropský sociální fond je klíčový finanční nástroj Evropské unie, který členské státy využívají v oblasti politiky zaměstnanosti. V období od roku 2007 do konce roku 2013 přesáhnou výdaje z ESF 75 miliard EUR, což odpovídá zhruba 8 % celkového rozpočtu EU.

Účetní dvůr zjistil nedostatky v koncepci operačních programů pro monitorování a hodnocení. Navíc shledal, že Komise nemá na evropské úrovni k dispozici konzistentní údaje o provozních cílech, ukazatelích a přidělených prostředcích. A tak přestože je zvyšování zaměstnanosti starších pracovníků součástí strategických cílů EU, ani řídicí orgány, ani Komise nejsou schopny stanovit, kolik starších pracovníků získalo novou kvalifikaci nebo pracovní místo či si své místo dokázalo udržet poté, co se jim dostalo podpory účastí na akci financované z ESF. Výše částek vydávaných na tento druh akcí navíc není známa.

Účetní dvůr Komisi doporučil:

  • vyžadovat, aby členské státy koncipovaly své operační programy tak, aby výkonnost prostředků z ESF bylo možné měřit. Měly by být jednoznačně určeny cílové skupiny a pro měření výstupů, výsledků a konkrétních dopadů na úrovni cílové populační skupiny by měly být definovány relevantní, kvantifikované provozní cíle a ukazatele. Rovněž je nutno stanovit průběžné milníky a hierarchii cílových hodnot;

  • vyžadovat, aby členské státy koncipovaly své systémy pro monitorování a hodnocení tak, aby byly schopny v náležitých intervalech měřit a vysvětlovat pokrok ke všem stanovených cílovým hodnotám;

  • získávat od členských států konzistentní a spolehlivé informace, aby mohla uvádět náležité údaje o použitých prostředcích a výsledcích, kterých ESF dosáhl;

  • v souvislosti s posuzováním a monitorováním řídicích a kontrolních systémů členských států podrobně analyzovat otázky výkonnosti.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar