Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/7

Люксембург, 5 март 2013 г.

Възрастни работници: държавите членки и Комисията не могат да преценят дали програмите, насочени към тях, реално ги подпомагат — казват одиторите на ЕСП

Увеличаването на процента на заетост на възрастните работници е част от стратегическите цели на ЕС. Въпреки това в своя нов доклад Европейската сметна палата установи, че нито държавите членки, нито Комисията могат да установят колко възрастни работници са придобили нова квалификация или са намерили или запазили работа, след като са се възползвали от финансирани по Европейския социален фонд (ЕСФ) дейности. Повечето одитирани държави членки все още не са въвели необходимите инструменти за осигуряване на актуална и надеждна информация в това отношение.

Европейският социален фонд е основен финансов инструмент, създаден да подпомага държавите членки в постигането на целите на политиката на ЕС по отношение на заетостта. Той е насочен към насърчаване на интеграцията на пазара на труда на безработните и лицата, намиращи се в неравностойно положение, най-вече чрез подпомагане на дейностите по обучение. От 2007 г. до края на 2013 г. разходите от ЕСФ ще възлязат на над 75 милиарда евро, което представлява приблизително 8 % от общия бюджет на ЕС. За одита бяха избрани шест оперативни програми на обща стойност 222 милиона евро и бяха обхванати четири държави членки (Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство).

„Комисията одобрява програмите, без да изисква необходимата информация за проверка дали те наистина функционират, а държавите членки не предоставят тази информация“, каза Lazaros Lazarou, членът на Сметната палата, който отговаря за доклада. „При липсата на достъп до надеждни, проверими и навременни данни за резултатите и оценки на различните действия за органите, разработващи политиките в тази област, е невъзможно да формулират заключения за целите на текущото и бъдещото създаване на политики.“

Бележки към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Специален доклад № 25/2012 „Създадени ли са механизми за мониторинг на ефективността на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд?“ разглежда дали държавите членки и Комисията са изградили и прилагат инструментите, необходими за оценка на ефективността на дейностите по Европейския социален фонд (ЕСФ), свързани с възрастните работници, по време на програмния период. Одитът беше насочен към съдържанието на оперативните програми и в частност към остойностените оперативни цели и показатели, както и към системите за мониторинг и оценка.

ЕСФ е основен финансов инструмент, с който разполага Европейският съюз (ЕС) за подпомагане на държавите членки в областта на заетостта. От 2007 г. до края на 2013 г. разходите на ЕСФ ще възлязат на над 75 милиарда евро, което представлява приблизително 8 % от общия размер на бюджета на ЕС.

Палатата установи недостатъци при разработването на оперативните програми, както и при системите за мониторинг и оценка. Освен това тя констатира, че Комисията не разполага с последователни данни на ниво ЕС относно оперативните цели, показателите и отпуснатите средства. В резултат на това, въпреки факта, че увеличаването на процента на заетост на възрастните работници е част от стратегическите цели на ЕС, нито държавите членки, нито Комисията могат да установят колко възрастни работници са придобили нова квалификация или са намерили или запазили работа, след като са се възползвали от финансирани по ЕСФ дейности. Освен това размерът на средствата, изразходвани за такива дейности, също не е известен.

Палатата препоръчва на Комисията да:

  • изисква от държавите членки да разработват своите оперативни програми по такъв начин, че да бъде възможно измерването на резултатите от използването на средства от ЕСФ. Целевите групи трябва да бъдат определени недвусмислено и да бъдат набелязани подходящи, остойностени оперативни цели и показатели за измерване на предоставените продукти и услуги, резултатите и конкретното въздействие на нивото на целевата група. Следва да бъдат определени междинни референтни нива и да се създаде йерархично подредена структура от целеви стойности;

  • изисква от държавите членки да разработят системи за мониторинг и оценка, чрез които да се измерва и доказва през определени интервали напредъкът в постигането на всички определени целеви стойности;

  • получава последователна и надеждна информация от държавите членки, за да може да предоставя подходяща информация относно използваните средства и постигнатите резултати от ЕСФ;

  • следи за извършването на задълбочен анализ по въпросите на изпълнението при оценката и мониторинга на системите за управление и контрол на държавите членки.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

служ. тел. +352 4398 45410 моб. тел. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar