Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

ECA/13/6

Luxemburg den 26 februari 2013

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Har verktyg för att övervaka ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare införts?

Europeiska socialfonden (ESF) är ett viktigt finansieringsinstrument som ska hjälpa medlemsstaterna att uppnå EU:s sysselsättningspolitiska mål. Syftet med det är att främja integration på arbetsmarknaden av arbetslösa och mindre gynnade grupper, främst genom stöd till utbildningsverksamhet. Mellan 2007 och slutet av 2013 kommer ESF-utgifterna att uppgå till över 75 miljarder euro, vilket motsvarar omkring 8 % av EU:s totala budget. Sex program med ett värde av 222 miljoner euro valdes ut för granskning i fyra medlemsstater (Tyskland, Italien, Polen och Storbritannien).

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 25/2012 Har verktyg för att övervaka ändamålsenligheten i Europeiska socialfondens utgifter för äldre arbetstagare införts? granskade revisionsrätten om medlemsstaterna och kommissionen har infört och använder de verktyg som de behöver för att kunna bedöma ändamålsenligheten i de ESF-åtgärder som riktas till äldre arbetstagare under programperioden. Revisionen var inriktad på de operativa programmens innehåll, särskilt på de kvantifierade operativa målen och indikatorerna samt på systemen för övervakning och utvärdering.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Lazaros Lazarou, ledamot av revisionsrätten.DATUM OCH TID Tisdagen den 5 mars 2013 kl. 10.30

PLATS Residence Palace, International Press Centre

RUM MAALBEEK

Rue de la Loi 155,
1040 Bryssel, Belgien

EN PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att finnas tillgänglig på presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu på 22 officiella språk.

TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar