Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

ECA/13/6

Luxemburg 26. februára 2013

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA

Zaviedli sa nástroje na monitorovanie účinnosti výdavkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) na starších pracovníkov?

    Európsky sociálny fond je hlavným finančným nástrojom vytvoreným na pomoc členským štátom pri dosahovaní cieľov politiky zamestnanosti EÚ. Jeho cieľom je podporiť začlenenie nezamestnaných a znevýhodnených do trhu práce predovšetkým prostredníctvom podpory vzdelávacích aktivít. Výdavky ESF za obdobie od roku 2007 do konca roku 2013 dosiahnu vyše 75 mld. EUR, čo predstavuje zhruba 8 % celkového rozpočtu EÚ. Na účely auditu sa vybralo šesť programov v hodnote 222 mil. EUR, ktoré sa týkali štyroch členských štátov (Nemecko, Taliansko, Poľsko a Spojené kráľovstvo).

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 25/2012) nazvanej „Zaviedli sa nástroje na monitorovanie účinnosti výdavkov z Európskeho sociálneho fondu na starších pracovníkov?” sa hodnotilo, či členské štáty a Komisia vytvorili a implementovali nástroje potrebné na posúdenie účinnosti opatrení ESF zameraných na starších pracovníkov v priebehu programového obdobia. Audit bol zameraný na obsah operačných programov a predovšetkým na vyčíslené operačné ciele a ukazovatele, ako aj na systémy monitorovania a hodnotenia.

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví zástupcom tlače pán Lazaros Lazarou, člen Európskeho dvora audítorov.DÁTUM A ČAS KONANIA Utorok 5. marca 2013 o 10:30

MIESTO KONANIA RESIDENCE PALACE – International Press Centre

MAALBEEK ROOM

155, rue de la Loi, 1040 Brusel – Belgicko

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 22 úradných jazykoch.

K dispozícii bude TLMOČENIE vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar