Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

ECA/13/6

Luksemburg, 26 lutego 2013 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY

Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników?

    Głównym instrumentem finansowym wspomagającym państwa członkowskie w realizacji celów unijnej polityki zatrudnienia jest Europejski Fundusz Społeczny. Ma on za zadanie promować integrację na rynku pracy osób bezrobotnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, głównie poprzez wspieranie działalności szkoleniowej. W latach 2007‑2013 wydatki z EFS wyniosą ponad 75 mld euro, co będzie stanowić około 8% ogólnego budżetu UE. Do kontroli wybrano sześć programów o łącznej wartości 222 mln euro, obejmujących cztery państwa członkowskie (Niemcy, Włochy, Polskę i Zjednoczone Królestwo).

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym nr 25/2012 zatytułowanym „Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników?” oceniono, czy państwa członkowskie i Komisja stworzyły i wdrożyły narzędzia niezbędne do oceny skuteczności działań Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) skierowanych do starszych pracowników w okresie programowania. Kontrolerzy skoncentrowali się na treści programów operacyjnych, w szczególności na skwantyfikowanych celach operacyjnych i wskaźnikach, jak również na systemach monitorowania i oceny.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Lazaros Lazarou, członek Trybunału.TERMIN wtorek, 5 marca 2013 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre

SALA „MAALBEEK”

155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 22 językach urzędowych.

Tłumaczenie USTNE zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar