Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

ECA/13/6

Liuksemburgas, 2013 m. vasario 26 d.

KVIETIMAS – SPAUDOS KONFERENCIJA

Ar yra įdiegtos priemonės, leidžiančios stebėti vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumą?

    Europos socialinis fondas yra pagrindinis finansinis instrumentas, skirtas padėti valstybėms narėms pasiekti ES užimtumo politikos tikslus. Jo tikslai yra skatinti bedarbių ir nepalankioje padėtyje esančių asmenų integraciją į darbo rinką, visų pirma remiant mokymo veiklą. Nuo 2007 m. iki 2013 m. pabaigos ESF išlaidos sudarys daugiau kaip 75 milijardus eurų (apie 8 % viso ES biudžeto). Buvo atrinktos audituoti šešios programos, kurių suma sudaro 222 milijonus eurų ir kurios apima keturias valstybes nares (Vokietiją, Italiją, Lenkiją ir Jungtinę Karalystę).

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje Specialiojoje ataskaitoje (SA 25/2012) „Ar yra įdiegtos priemonės, leidžiančios stebėti vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo lėšų veiksmingumą?“ buvo tikrinama, ar valstybės narės ir Komisija parengė ir naudojo priemones, reikalingas įvertinti vyresnio amžiaus darbuotojams skirtų Europos socialinio fondo veiksmų veiksmingumą programavimo laikotarpiu. Daugiausia dėmesio buvo skirta veiksmų programų turiniui, ypač kiekybiniams veiklos tikslams ir rodikliams bei stebėjimo ir vertinimo sistemoms.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys Audito Rūmų narys Lazaros Lazarou.DATA IR LAIKAS
2013 m. kovo 5 d. (antradienis), 10.30 val.

VIETA RESIDENCE PALACE – Tarptautinis spaudos centras

MAALBEEK ROOM

155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu 22 oficialiomis kalbomis.

VERČIAMA bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar