Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

ECA/13/6

Luxembourg, 26. veebruar 2013

KUTSE INFOTUNDI

Kas Euroopa Sotsiaalfondi poolt eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusust kontrollitakse asjakohaste vahenditega?

    Euroopa Sotsiaalfond on peamine rahastamisvahend, mille abil aidatakse liikmesriikidel ELi tööhõivealaseid poliitikaeesmärke ellu viia. Selle eesmärk on soodustada töötute ja ebasoodsas olukorras olevate isikute tööturule integreerumist, tehes seda peamiselt koolitustegevuse toetamise abil. Ajavahemikul 2007–2013 on ESFi kulutuste maht üle 75 miljardi euro, mis moodustab ligikaudu 8 % ELi kogueelarvest. Auditeerimiseks valiti kuus kava, mille rahaline maht on 222 miljonit eurot ja mis hõlmavad nelja liikmesriiki (Saksamaa, Itaalia, Poola ja Ühendkuningriik).

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Kõnealuses eriaruandes (nr 25/2012) pealkirjaga „Kas Euroopa Sotsiaalfondi poolt eakamate töötajate toetamiseks tehtud kulutuste mõjusust kontrollitakse asjakohaste vahenditega?” hinnatakse, kas liikmesriigid ja komisjon on välja töötanud ja kasutusele võtnud vahendid, mille abil hinnata programmitöö perioodi jooksul eakamaid töötajaid hõlmanud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) meetmete mõjusust. Audit keskendus rakenduskavade sisule ning eelkõige kvantifitseeritud tegevuseesmärkidele ja näitajatele, samuti järelevalve- ja hindamissüsteemidele.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele kontrollikoja liige Lazaros Lazarou.KUUPÄEV JA KELLAAEG:
teisipäev, 5. märts 2013 kell 10:30

KOHT The RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus

RUUM „MAELBEEK”

Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebilehel www.eca.europa.eu 22 ametlikus keeles.

SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar