Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

ECA/13/6

Люксембург, 26 февруари 2013 г.

ПОКАНА — ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Създадени ли са механизми за мониторинг на ефективността на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ)?

Европейският социален фонд е основен финансов инструмент, създаден да подпомага държавите членки в постигането на целите на политиката на ЕС по отношение на заетостта. Той е насочен към насърчаване на интеграцията на пазара на труда на безработните и лицата, намиращи се в неравностойно положение, най-вече чрез подпомагане на дейностите по обучение. От 2007 г. до края на 2013 г. разходите от ЕСФ ще възлязат на над 75 милиарда евро, което представлява приблизително 8 % от общия бюджет на ЕС. За одита бяха избрани шест оперативни програми на обща стойност 222 милиона евро и бяха обхванати четири държави членки (Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство).

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от избрани одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Специален доклад № 25/2012 „Създадени ли са механизми за мониторинг на ефективността на разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд?“ разглежда дали държавите членки и Комисията са изградили и прилагат инструментите, необходими за оценка на ефективността на дейностите по Европейския социален фонд (ЕСФ), свързани с възрастните работници, по време на програмния период. Одитът беше насочен към съдържанието на оперативните програми и в частност към остойностените оперативни цели и показатели, както и към системите за мониторинг и оценка.

Основните заключения и препоръки на доклада ще бъдат представени от г-н Lazaros Lazarou, член на Сметната палата.

ДАТА И ЧАС Вторник, 5 март 2013 г., 10:30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre

MAALBEEK ROOM

155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgium

ПАКЕТ ЗА ПРЕСАТА, който се състои от специалния доклад и съобщение за пресата, ще бъде на разположение по време на пресконференцията. Специалният доклад ще бъде публикуван на 22-та официални езика на уебсайта на Палатата — www.eca.europa.eu.

Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar