Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/5

Luxemburg den 25 februari 2013

Revisionsrättens revision får EU att ompröva reglerna för "tillfällig inkvartering" efter naturkatastrofer

Enligt en rapport från EU:s revisorer måste Europeiska kommissionen klargöra reglerna för finansiering av "tillfällig inkvartering" efter en naturkatastrof. I rapporten undersöker revisionsrätten de händelser som följde på den jordbävning i april 2009 som drabbade den italienska regionen Abruzzerna och dess huvudstad L’Aquila och orsakade direkta skador för kostnader på uppskattningsvis mer än 10 miljarder euro. I november 2009 bidrog Europeiska unionen med 0,5 miljarder euro för de italienska krisinsatserna med medel från solidaritetsfonden (EUSF).

De insatser som finansierades innefattade omedelbart återställande av infrastruktur och utrustning inom områdena energi, dricksvattenförsörjning och avloppsvatten, transporter, telekommunikationer, hälsa och utbildning och tillhandahållande av tillfälliga bostäder och räddningstjänst riktad till befolkningens omedelbara behov.67 500 människor förlorade sina hem efter jordbävningen.

Cirka 30 % (144 miljoner euro) av EUSF:s bidrag öronmärktes till insatser som helt och hållet berättigade till stöd enligt EUSF-förordningen. Men CASE-projektet (förkortning för Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili, dvs. seismiskt isolerade och ekologiskt hållbara bostäder) som visserligen var viktigt med tanke på de faktiska behoven, var inte förenligt med de särskilda bestämmelserna i EUSF-förordningen. Det berodde på att man inom projektet uppförde nya permanenta byggnader i stället för tillfälliga bostäder. CASE-projektet tog 70 % – 350 miljoner euro – av finansieringen i anspråk. Den strategi som valdes till CASE-projektet innebar att man tog itu med bostadsbehoven hos 15 000 av de jordbävningsdrabbade människorna, men inte att man tillgodosåg befolkningens faktiska behov i tid och med tillräcklig kapacitet. CASE-bostäderna var mycket dyrare än standardbostäder.

Enligt EUSF-förordningen får fonden endast användas till nödvändiga krisinsatser, inbegripet tillfällig inkvartering. Förordningen avser inte finansiering av faktisk återuppbyggnad. EUSF-förordningens tillämpningsområde är begränsat till de mest akuta behoven, medan återuppbyggnad på längre sikt måste överlåtas till andra instrument. Därför anser EU:s revisorer att CASE-projektet, som tillhandahöll bestående och hållbara bostäder, inte är förenligt med målen för EUSF. Vidare förväntas CASE-bostäderna generera betydande inkomster i framtiden, trots att EUSF-förordningen inte innehåller bestämmelser om sådana eventualiteter.

"Beredskapen var bristfällig trots att Abruzzerna är ett av de mest jordbävningsbenägna områdena i Europa. Jag är glad att kommissionen kommer att passa på att inte bara klargöra begreppet ’tillfällig inkvartering’ i samband med den kommande översynen av EU:s solidaritetsfond, utan också uppmuntra medlemsstater som befinner sig i riskzonen att upprätta verkliga beredskapsplaner", sade Ville Itälä, den ledamot vid revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Detta kommer att vara till ovärderlig hjälp för EU:s insatser i samband med naturkatastrofer.”

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 24/2012, med titeln Europeiska unionens solidaritetsfonds insatser vid jordbävningen i Abruzzerna 2009: Insatsernas betydelse och kostnad, undersökte revisionsrätten i) huruvida utgifterna som följde av genomförandeavtalet var förenliga med EUSF-förordningen, ii) huruvida CASE-projektet var välplanerat och genomförde snabbt samt iii) huruvida CASE-projektet genomfördes med hänsyn till principen om sparsamhet.

Revisionen var huvudsakligen inriktad på CASE-projektet, för vilket största delen av bidraget från EUSF utnyttjades (350 av 494 miljoner euro). Revisionen ägde rum mellan november 2011 och februari 2012 och omfattade ett urval av fem upphandlingsförfaranden och tolv kontrakt för uppförande av byggnader och leverans av möbler, betong, pelare och seismiska isolatorer. Urvalet täckte 35 % av de belopp som man hade ingått kontrakt för till CASE-projektet (se bilaga II i rapporten). Dokumentanalyserna kompletterades med intervjuer med och iakttagelser vid italienska civilskyddsavdelningen, projektplatser och berörda parter i det jordbävningsdrabbade området.

Revisionsrätten konstaterade att de finansierade projekten, med undantag av CASE-projektet, var berättigade till stöd enligt EUSF-förordningen. Alla projekt hade genomförts i enlighet med genomförandeavtalet och tillgodosåg många av den jordbävningsdrabbade befolkningens akuta hjälpbehov. Det var lätt att förstå den strategi som de italienska myndigheterna hade valt för att bygga CASE-bostäderna, men projektet ledde inte till att man lyckades inkvartera hela den fördrivna befolkningen före vintern. CASE-bostäderna visade sig vara onödigt kostsamma och inhysa för få människor, och det fanns brister i projektplaneringen samt i säkerställandet av ekonomin vid genomförandet av projektet. Enligt EUSF-förordningen får fonden endast användas till nödvändiga krisinsatser, inbegripet tillfällig inkvartering. Förordningen avser inte finansiering av faktisk återuppbyggnad eller inkomstbringande projekt. Enligt EUSF-förordningen är fondens tillämpningsområde dessutom begränsat till de mest akuta behoven, medan återuppbyggnad på längre sikt måste överlåtas till andra instrument. Därmed anser revisionsrätten att CASE-projektet, som tillhandahöll bestående och hållbara bostäder, inte är förenligt med målen i EUSF-förordningen. Vidare förväntas CASE-bostäderna generera betydande inkomster i framtiden, trots att EUSF-förordningen inte innehåller bestämmelser om sådana eventualiteter.

För att lära av erfarenheten i Abruzzerna och med vederbörlig hänsyn till den specifika nödsituationen och effekterna av den rekommenderar revisionsrätten att kommissionen i) överväger att anpassa EUSF-förordningen så att den motsvarar den senaste utvecklingen avseende strategier för insatskapaciteten vid katastrofer, ii) uppmuntrar medlemsstaterna att förbättra sin krisberedskap för att få bistånd på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och iii) främjar att vederbörlig hänsyn tas till principen om sparsamhet när akuta hjälpprojekt utformas och genomförs.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar