Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/5

Luxembourg, 25. februarja 2013

EU bo zaradi revizije znova razmislila o pravilih glede „začasne nastanitve“ po naravnih nesrečah

Evropska komisija bo zaradi poročila revizorjev EU razjasnila pravila glede financiranja začasne nastanitve“ po naravnih nesrečah. Poročilo obravnava dogodke po potresu, ki je aprila 2009 prizadel italijansko deželo Abruci in njeno glavno mesto L’Aquilo in po ocenah povzročil za več kot 10 milijard EUR neposredne škode. Novembra 2009 je Evropska unija iz svojega Solidarnostnega sklada (SSEU) za nujne ukrepe v Italiji prispevala 0,5 milijarde EUR.

Med financiranimi ukrepi sta bili takojšnja usposobitev infrastrukture na področju energetike, vode, odpadnih voda, prometa, telekomunikacij, zdravja in izobraževanja ter zagotovitev začasne nastanitve in nujnih storitev za zadovoljitev nujnih potreb prebivalstva. Po potresu je 67 500 ljudi ostalo brez doma.

Približno 30 % (144 milijonov EUR) prispevka iz SSEU je bilo namenjenih za ukrepe, ki so bili v skladu z uredbo o SSEU v celoti upravičeni, vendar projekt CASE (italijanska kratica za Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili“, torej potresno varni in okoljsko trajnostni stanovanjski kompleksi), ki je sicer izpolnjeval dejanske potrebe, ni bil v skladu s posebnimi določbami uredbe o SSEU, ker so pri njem gradili nove trajne stavbe namesto začasnih. Za projekt CASE je bilo porabljenih 70 % financiranja – 350 milijonov EUR. Strategija, izbrana za ta projekt, je obravnavala potrebe 15 000 ljudi, ki jih je prizadel potres, po stanovanjih, ni pa se pravočasno in z zadostnimi zmogljivostmi odzvala na dejanske potrebe prebivalstva. Hiše CASE so bile veliko dražje od standardnih hiš.

Uredba o SSEU določa, da je mogoče sklad uporabiti le za bistvene nujne ukrepe, vključno z začasno nastanitvijo, ne predvideva pa financiranja resnične obnove. Obseg SSEU je omejen na najnujnejše potrebe, dolgoročnejšo obnovo pa je treba prepustiti drugim instrumentom. Zato po mnenju revizorjev EU projekt CASE, ki je zagotovil trajno in trajnostno nastanitev, ni bil v skladu s cilji SSEU. Poleg tega se za stanovanja CASE pričakuje, da bodo v prihodnosti ustvarjala znatne prihodke, čeprav v uredbi o SSEU ni nobenih določb o takih primerih.

Čeprav so Abruci eno najbolj potresno ogroženih območij v Evropi, so bile v predhodnem načrtovanju slabosti. Veseli me, da Komisija priložnosti, ki se ponuja s skorajšnjim pregledom uredbe o Solidarnostnem skladu EU, ne bo izkoristila samo za razjasnitev pojma ‚začasne nastanitve‛, temveč tudi za spodbujanje ogroženih držav članic k pripravi dejanskih načrtov pripravljenosti“, je povedal Ville Itälä, član Evropskega računskega sodišča, ki je odgovoren za poročilo. Dodal je: „To bo zelo pomagalo pri odzivanju EU na naravne nesreče.“

Opombe za urednike:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

To posebno poročilo (Posebno poročilo št. 24/2012) z naslovom „Odziv Solidarnostnega sklada Evropske unije na potres v Abrucih leta 2009: ustreznost in stroški ukrepov“ je preučilo, (i) ali so bili odhodki, določeni v sporazumu o izvajanju, skladni z uredbo o SSEU, (ii) ali je bil projekt CASE dobro načrtovan in hitro izveden ter (iii) ali je bil projekt CASE izveden na najbolj gospodaren način.

Revizija je bila večinoma osredotočena na projekt CASE, ki je črpal največji del nepovratnih sredstev iz SSEU (350 od 494 milijonov EUR). Potekala je od novembra 2011 do februarja 2012 in je zajela vzorec petih postopkov za oddajo javnega naročila in 12 pogodb o oddaji javnega naročila za gradnjo stavb in dobavo pohištva, betona, stebrov in potresnih izolatorjev. Vzorec je zajel 35 % zneskov, za katere so bile v okviru projekta CASE sklenjene pogodbe o oddaji javnega naročila (glej Prilogo II k poročilu). Analize dokumentacije so dopolnjevali pogovori in opažanja v italijanski službi civilne zaščite, na krajih projektov in pri relevantnih zainteresiranih straneh na potresnem območju.

Sodišče je ugotovilo, da so bili financirani projekti razen projekta CASE v skladu z uredbo o SSEU upravičeni. Vsi so bili izvedeni v skladu s sporazumom o izvajanju in so se odzivali na številne nujne potrebe prebivalcev, ki jih je prizadel potres. Strategija, ki so jo izbrali italijanski organi pri gradnji stanovanj CASE, je bila zlahka razumljiva, vendar projektu ni uspelo zagotoviti nastanitve vsem razseljenim prebivalcem pred zimo. Stanovanja CASE so se izkazala za nepotrebno draga in so omogočala nastanitev premalo ljudem, načrtovanje projekta in zagotavljanje gospodarnosti pri njegovem izvajanju pa sta bila pomanjkljiva. Uredba o SSEU določa, da je mogoče sklad uporabiti le za bistvene nujne ukrepe, vključno z začasno nastanitvijo. Ne predvideva financiranja resnične obnove ali projektov, ki ustvarjajo prihodke. Poleg tega je v skladu z uredbo o SSEU obseg sklada omejen na najnujnejše potrebe, dolgoročnejšo obnovo pa je treba prepustiti drugim instrumentom. Zato po mnenju Sodišča projekt CASE, ki je zagotovil trajno in trajnostno nastanitev, ni bil v skladu s cilji SSEU. Poleg tega bodo stanovanja CASE po pričakovanjih v prihodnosti ustvarjala znatne prihodke, čeprav v uredbi o SSEU ni nobenih določb o takih primerih.

Sodišče priporoča, naj Komisija zaradi učenja iz izkušenj v Abrucih in ustreznega upoštevanja specifičnih nujnih razmer in njihovega učinka: (i) razmisli o prilagoditvi uredbe o SSEU nedavnemu razvoju strategij odzivanja na nesreče, (ii) spodbuja države članice k izboljšanju njihove pripravljenosti na nesreče, da bo dosežena pravočasna in stroškovno učinkovita pomoč, ter (iii) spodbuja ustrezno upoštevanje gospodarnosti pri zasnovi in izvajanju nujnih projektov.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik, Evropsko računsko sodišče

Namizni telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar