Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/5

Luxemburg 25. februára 2013

EÚ na základe auditu prehodnotí pravidlá pre „dočasné ubytovanie“ po prírodných katastrofách

V nadväznosti na správu audítorov EÚ má Európska komisia objasniť pravidlá financovania „dočasného ubytovania“ po prírodných katastrofách. V správe boli preskúmané udalosti, ktoré sa udiali po zemetrasení v apríli 2009, ktoré zasiahlo taliansky región Abruzzi a jeho hlavné mesto L’Aquilu a ktoré spôsobilo priame škody odhadované na viac ako 10 mld. EUR. V novembri 2009 Európska únia poskytla Taliansku zo svojho Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ) 0,5 mld. EUR na núdzové operácie.

Medzi financované operácie patrilo okamžité opätovné uvedenie do použiteľného stavu infraštruktúry v odvetví energetiky, vodného a odpadového hospodárstva, dopravy, telekomunikácií, zdravotníctva a školstva a poskytnutie dočasného ubytovania a záchranných prác zabezpečujúcich bezprostredné potreby obyvateľstva. Po zemetrasení sa bez domova ocitlo 67 500 osôb.

Približne 30 % (144 mil. EUR) príspevku FSEÚ bolo vyčlenených na operácie, ktoré boli plne oprávnené na základe nariadenia o FSEÚ. Avšak projekt CASE (taliansky akronym pre Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili“, t. j. environmentálne udržateľné byty chránené pred seizmickou činnosťou) nebol v súlade s osobitnými ustanoveniami nariadenia o FSEÚ, aj keď bol relevantný vzhľadom na aktuálne potreby. Bolo to z toho dôvodu, že sa v rámci projektu vybudovali nové trvalé budovy namiesto dočasného ubytovania. Na projekt CASE išlo 70 % financovania – 350 mil. EUR. Stratégia zvolená pre projekt CASE riešila potreby bývania 15 000 obyvateľov postihnutých zemetrasením, avšak nereagovala včasne a dostatočnou kapacitou na skutočné potreby obyvateľstva. Domy CASE boli oveľa drahšie než štandardné domy.

V nariadení o FSEÚ sa stanovuje, že sa fond môže použiť len na základné núdzové operácie vrátane dočasného ubytovania. V nariadení sa nepredpokladá financovanie projektov skutočnej obnovy. Rozsah pôsobnosti FSEÚ je obmedzený na najnaliehavejšie potreby, kým na dlhodobú obnovu sa musia použiť iné nástroje. Audítori Dvora audítorov preto zastávajú názor, že projekt CASE, v rámci ktorého sa zabezpečilo dlhodobé a trvalé ubytovanie, nebol v súlade s cieľmi FSEÚ. Navyše sa predpokladá, že byty CASE prinesú v budúcnosti značný príjem, aj keď v nariadení o FSEÚ neexistujú ustanovenia týkajúce sa uvedených možností.

Vyskytli sa nedostatky v predbežnom plánovaní, hoci Abruzzi je jednou z oblastí, ktoré sú najviac náchylné na výskyt zemetrasenia v Európe. Som rád, že Komisia využije možnosť nadchádzajúcej revízie nariadenia o Fonde solidarity EÚ nielen na to, aby objasnila definíciu „dočasného ubytovania“, ale i na to, aby podporila ohrozené členské štáty v zavádzaní skutočných plánov pripravenosti“, povedal Ville Itälä, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu, „To výrazne pomôže reakcii EÚ na prírodné katastrofy.“

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 24/2012) nazvanej „Reakcia Fondu solidarity Európskej únie na zemetrasenie v regióne Abruzzi v roku 2009: Relevantnosť operácií a náklady na ne“ sa preskúmalo, i) či výdavky stanovené v dohode o vykonávaní boli v súlade s nariadením o FSEÚ, ii) či sa projekt CASE dobre naplánoval a rýchlo zrealizoval a iii) či sa projekt CASE zrealizoval čo najhospodárnejšie.

Audit sa zameral najmä na projekt CASE, na ktorý bola vyčlenená väčšina grantu FSEÚ (350 zo 494 mil. EUR). Audit sa konal v období od novembra 2011 do februára 2012 a zahŕňal vzorku piatich postupov verejného obstarávania a 12 zmlúv o výstavbe nových budov a dodávke zariadenia, betónu, pilierov a seizmických izolátorov. Vzorka zahŕňala 35 % sumy dohodnutej pre projekt CASE (pozri prílohu II k správe). Analýzy dokumentov boli doplnené rozhovormi a zisteniami na úrovni útvaru civilnej ochrany, projektových miest a príslušných zainteresovaných strán v oblasti postihnutej zemetrasením.

Dvor audítorov zistil, že okrem projektu CASE boli financované projekty oprávnené podľa nariadenia o FSEÚ. Všetky sa vykonali v súlade s dohodou o vykonávaní a reagovali na mnoho okamžitých potrieb obyvateľstva postihnutého zemetrasením. Zvolená stratégia talianskych orgánov zameraná na výstavbu bytov v rámci projektu CASE bola zrozumiteľná, avšak týmto projektom sa nepodarilo ubytovať všetkých vysídlených obyvateľov pred začiatkom zimy. Zistilo sa, že byty v rámci projektu CASE boli zbytočne nákladné a poskytli ubytovanie pre veľmi málo osôb, a zistili sa nedostatky v plánovaní projektu a zabezpečení hospodárnosti pri vykonávaní projektu. V nariadení o FSEÚ sa stanovuje, že fond sa môže použiť len na základné núdzové operácie vrátane dočasného ubytovania. V nariadení sa nepredpokladá financovanie projektov skutočnej obnovy alebo projektov vytvárajúcich príjmy. Navyše podľa nariadenia o FSEÚ je rozsah pôsobnosti fondu obmedzený na najnaliehavejšie potreby, keďže na dlhodobú obnovu sa musia použiť iné nástroje. Dvor audítorov preto zastáva názor, že projekt CASE, v rámci ktorého sa zabezpečilo dlhodobé a trvalé ubytovanie, nebol v súlade s cieľmi FSEÚ. Navyše sa predpokladá, že byty CASE prinesú v budúcnosti značný príjem, aj keď v nariadení o FSEÚ neexistujú ustanovenia týkajúce sa uvedených možností.

S cieľom poučiť sa zo skúseností z regiónu Abruzzi a riadne zohľadniť osobitnú núdzovú situáciu a jej vplyv Dvor audítorov odporúča, aby Komisia: i) posúdila prispôsobenie nariadenia o FSEÚ aktuálnemu vývoju stratégií reakcie na katastrofy, ii) podporila členské štáty, aby zlepšili svoju pripravenosť na núdzovú situáciu s cieľom dosiahnuť včasnú a nákladovo efektívnu pomoc a iii) podporila riadne zohľadnenie hospodárnosti pri vypracúvaní a realizácii núdzových projektov.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Press Officer European Court of Auditors

Desk: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar