Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/5

Luksemburgā, 2013. gada 25. februārī

“Revīzija liek ES pārdomāt noteikumus par “pagaidu mītnēm” pēc dabas katastrofām

Pēc ES revidentu ziņojuma publicēšanas Eiropas Komisija precizēs noteikumus par “pagaidu mītņu” finansēšanu pēc dabas katastrofām. Ziņojumā ir analizēti notikumi pēc 2009. gada aprīļa zemestrīces, kas skāra Itālijas Abruci reģionu un tā galvaspilsētu L’Akvilu, nodarot tiešu kaitējumu, kas novērtēts vairāk nekā 10 miljardu EUR apmērā. Eiropas Savienība 2009. gada novembrī no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (ESSF) sniedza atbalstu 0,5 miljardu EUR apmērā avārijas darbiem Itālijā.

Finansējamie darbi ietvēra enerģētikas, ūdensapgādes, notekūdeņu, transporta, telekomunikāciju, veselības un izglītības nozaru infrastruktūras tūlītēju atjaunošanu darba kārtībā un pagaidu mītņu un glābšanas darbu nodrošināšanu, lai apmierinātu iedzīvotāju neatliekamās vajadzības. Pēc zemestrīces bez pajumtes palika 67 500 cilvēku.

Aptuveni 30 % (144 miljoni EUR) no ESSF ieguldījuma bija paredzēti darbībām, kas bija pilnībā attiecināmas saskaņā ar ESSF regulu. Tomēr CASE projekts (itāļu akronīms “Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili”, t. i., seismiski izolēti un vides ziņā ilgtspējīgi mājokļi) — kaut arī tas atbilda faktiskajām vajadzībām — neatbilda ESSF regulas īpašajiem noteikumiem, jo pagaidu mājokļu vietā tā ietvaros tika uzbūvētas jaunas pastāvīgas ēkas. CASE projekts saņēma 70 % no finansējuma — 350 miljonus EUR. CASE projektam izvēlētā stratēģija apmierināja 15 000 zemestrīces skarto iedzīvotāju vajadzības pēc mājokļiem, bet savlaicīgi un pietiekamā apmērā neapmierināja iedzīvotāju faktiskās vajadzības. CASE ēkas bija daudz dārgākas nekā standarta ēkas.

ESSF regulā ir noteikts, ka Fondu var izmantot tikai būtiskiem avārijas darbiem, tostarp pagaidu mītnēm. Regulā nav paredzēta reālas rekonstrukcijas finansēšana. Fonda darbības joma ietver tikai vissteidzamākās vajadzības, bet ilgtermiņa rekonstrukcijai jāizmanto citi instrumenti. Tāpēc ES revidenti pauž uzskatu, ka CASE projekts, ar ko tika nodrošinātas pastāvīgas ilgtermiņa mītnes, neatbilda ESSF mērķiem. Turklāt ir paredzēts, ka CASE dzīvokļi nākotnē nesīs ievērojamus ieņēmumus, lai gan ESSF regulā nav noteikumu attiecībā uz šādu iespējamību.

“Kaut arī Abruci ir viena no zemestrīču visvairāk apdraudētajām teritorijām Eiropā, iepriekšējā plānošana bija nepilnīga. Es priecājos, ka Komisija paredzētajā Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izvērtēšanā izmantos iespēju ne tikai precizēt “pagaidu mītņu” jēdzienu, bet arī mudināt riskam pakļautās dalībvalstis izstrādāt reālus gatavības plānus”, teica Ville Itela [Ville Itälä], par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis, “Tas ārkārtīgi palīdzēs ES rīcībai dabas katastrofu gadījumā.”

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Šajā īpašajā ziņojumā Nr. 24/2012 “Eiropas Savienības Solidaritātes fonda reakcija uz 2009. gada Abruci zemestrīci — darbu atbilstība un izmaksas” tika analizēts, i) vai Īstenošanas nolīgumā paredzētie izdevumi ir atbilduši ESSF regulai; ii) vai CASE projekts ir bijis labi izplānots un ātri īstenots, kā arī iii) vai CASE projekta īstenošanā ir maksimāli ņemts vērā taupības aspekts.

Lielākā uzmanība revīzijā bija pievērsta CASE projektam, kuram tika novirzīta ESSF dotācijas lielākā daļa (350 miljoni EUR no 494 miljoniem EUR). Revīzija notika no 2011. gada novembra līdz 2012. gada februārim, un paraugam atlasīja piecas iepirkuma procedūras un 12 ēku būvdarbu un mēbeļu, betona, balstu un seismiskās izolācijas sistēmu piegādes līgumus. Paraugs aptvēra 35 % no summām, par kurām tika noslēgti līgumi saistībā ar CASE projektu (sk. ziņojuma II pielikumu). Dokumentu analīzi papildināja tikšanās ar Civilās aizsardzības departamenta pārstāvjiem, projekta teritoriju pārstāvjiem un attiecīgajām iesaistītajām personām zemestrīces zonā, kā arī šo personu sniegtie apsvērumi.

Palāta konstatēja, ka finansētie projekti, izņemot CASE projektu, saskaņā ar ESSF regulu bija tiesīgi saņemt finansējumu. Tie visi bija īstenoti saskaņā ar Īstenošanas nolīgumu, un tie atbilda daudzām neatliekamām zemestrīces skarto iedzīvotāju vajadzībām. Itālijas varas iestāžu izvēlētā stratēģija būvēt CASE dzīvokļus bija viegli saprotama, bet projekts nebija sekmīgs visu bez mājokļiem palikušo iedzīvotāju izmitināšanā pirms ziemas iestāšanās. CASE dzīvokļi izrādījās pārlieku dārgi, un tajos varēja izmitināt pārāk maz cilvēku, un projekta plānošanā un ekonomiskuma nodrošināšanā projekta īstenošanā bija nepilnības. ESSF regulā ir noteikts, ka fondu var izmantot tikai būtiskiem avārijas darbiem, tostarp pagaidu mītnēm. Regulā nav paredzēta reālas rekonstrukcijas vai peļņu nesošu projektu finansēšana. Turklāt saskaņā ar ESSF regulu fonda darbības joma ietver tikai vissteidzamākās vajadzības, taču uz ilgtermiņa rekonstrukciju attiecas citi instrumenti. Tāpēc Palāta uzskata, ka CASE projekts, ar ko tika nodrošinātas pastāvīgas ilgtermiņa mītnes, neatbilda ESSF mērķiem. Turklāt ir paredzēts, ka CASE dzīvokļi nākotnē nesīs ievērojamus ieņēmumus, lai gan ESSF regulā nav noteikumu attiecībā uz šādu iespējamību.

Lai mācītos no Abruci pieredzes un pienācīgi ņemtu vērā konkrēto ārkārtas situāciju un tās ietekmi, ERP iesaka Komisijai: i) apsvērt ESSF regulas pielāgošanu aktualitātēm attiecībā uz reaģēšanas stratēģijām katastrofu gadījumos, ii) mudināt dalībvalstis uzlabot gatavību reaģēt ārkārtas situācijās, lai sniegtu savlaicīgu un izmaksu ziņā efektīvu palīdzību, un iii) sekmēt to, ka ārkārtas reaģēšanas projektu izstrādē un īstenošanā pienācīgi tiek ņemts vērā ekonomiskuma aspekts.

Palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar