Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/5

Liuksemburgas, 2013 m. vasario 25 d.

Atlikus auditą, Europos Sąjunga raginama persvarstyti „laikino būsto“ suteikimo po gaivalinių nelaimių taisykles

Europos Audito Rūmams parengus ataskaitą, Europos Komisija turi patikslinti „laikino būsto“ suteikimo po gaivalinių nelaimių finansavimo taisykles. Ataskaitoje nagrinėjami įvykiai po 2009 m. balandžio mėn. žemės drebėjimo, kuris sukrėtė Italijos Abrucų regioną ir jo istorinį centrą L'Akvilos miestą ir kurio tiesioginė žala buvo įvertinta daugiau kaip 10 milijardų eurų. 2009 m. lapkričio mėn. Europos Sąjunga Italijoje vykdomoms gelbėjimo operacijoms skyrė 0,5 milijardo eurų iš Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF).

Finansiškai remtinos operacijos yra skubus infrastruktūros ir įrenginių darbo atstatymas energetikos, vandens, nuotekų, transporto, telekomunikacijų, sveikatos ir švietimo srityse, taip pat laikinų būstų suteikimas ir gelbėjimo paslaugos tenkinant būtiniausius gyventojų poreikius. Po žemės drebėjimo be namų liko 67 500 gyventojų.

Apie 30 % (144 milijonai eurų) ESSF įnašo buvo skirta veiksmams, visiškai tinkamiems finansuoti pagal ESSF reglamentą. Tačiau CASE projektas (itališkas akronimas iš Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili, t. y., seismiškai saugūs ir ekologiškai tvarūs gyvenamieji kompleksai), nors ir svarbus tenkinant būtinuosius poreikius, neatitiko kai kurių specialių ESSF reglamento nuostatų. Antai pagal šį projektą buvo statomi nauji nuolatiniai pastatai, o ne laikini būstai. CASE projektui panaudota 70 % visos finansavimo sumos – 350 milijonų eurų. Pasirinkto CASE projekto strategija leido tenkinti nuo žemės drebėjimo nukentėjusių 15 000 gyventojų būsto poreikius, tačiau nebuvo laikomasi terminų, o pasiūlyto gyvenamojo ploto nepakako būtiniems gyventojų poreikiams patenkinti. CASE namai buvo daug brangesni nei standartiniai namai.

ESSF reglamente nustatyta, kad Fondo lėšos gali būti naudojamos tik svarbiausioms gelbėjimo operacijoms, įskaitant laikiną apgyvendinimą. Reglamente nenumatyta finansuoti tikrąsias statybas. ESSF apimtis ribojama pačiais skubiausiais poreikiais, tuo tarpu ilgesnio laikotarpio atstatymas turi būti sprendžiamas kitomis priemonėmis. Todėl, ES auditorių nuomone, ilgalaikius ir tvarius būstus suteikęs CASE projektas neatitiko ESSF tikslų. Be to, iš CASE butų ateityje tikimasi gauti nemažų pajamų, nors ESSF reglamente tokia galimybė nėra numatyta.

Buvo išankstinio planavimo trūkumų, nors Abrucų regionas yra viena seismiškai aktyviausių vietovių Europoje. Džiugu, kad Komisija pasinaudos proga ir per artimiausią ES solidarumo fondo reglamento peržiūrą ne tik patikslins „laikino būsto“ sąvoką, bet ir paskatins rizikos vietovėse esančias valstybes nares iš anksto parengti realius pasirengimo planus – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Ville Itälä. Tai smarkiai pagerins ES reagavimą į gaivalines nelaimes“.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialiojoje ataskaitoje Nr. 24/12 „Europos Sąjungos solidarumo fondo veiksmai, reaguojant į 2009 m. žemės drebėjimą Abrucuose: veiksmų aktualumas ir išlaidos“ nagrinėjama: i) ar įgyvendinimo susitarime numatytos išlaidos atitiko ESSF reglamentą, ii) ar buvo gerai suplanuotas ir greit įgyvendintas CASE projektas, ir iii) ar CASE projektas buvo įgyvendintas ekonomiškiausiu būdu.

Daugiausia dėmesio audito metu susilaukė CASE projektas, kuriam skirta didžiausia ESSF dotacija (350 iš 494 milijonų eurų). Auditas vyko laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. vasario mėn. ir apėmė penkių viešųjų pirkimų procedūrų ir 12 pastatų statybos bei baldų, betono, atramų ir seisminių izoliatorių tiekimo sutarčių imtį. Ši imtis apėmė 35 % visų pagal CASE projektą sudarytų sutarčių sumos (žr. ataskaitos II priedą). Dokumentų analizė buvo papildyta interviu ir stebėjimais Civilinės saugos departamente, projekto statybvietėse ir pas atitinkamus suinteresuotuosius asmenis žemės drebėjimo zonoje.

Audito Rūmai nustatė, kad finansuojami projektai, išskyrus CASE projektą, buvo tinkami finansuoti pagal ESSF reglamentą. Jie visi buvo įgyvendinti laikantis įgyvendinimo susitarimo ir atitiko didelę dalį nuo žemės drebėjimo nukentėjusių gyventojų neatidėliotinų poreikių. Suprantama, kodėl Italijos institucijos pasirinko strategiją statyti CASE butus, tačiau projektą įgyvendinant nepavyko iki žiemos apgyvendinti visų perkeltų gyventojų. Pasirodė, kad CASE butai buvo nepagrįstai brangūs ir talpino pernelyg mažai žmonių, taip pat buvo trūkumų planuojant projektą ir užtikrinant projekto įgyvendinimo ekonomiškumą. ESSF reglamente nustatyta, kad Fondo lėšos gali būti naudojamos tik svarbiausioms gelbėjimo operacijoms, įskaitant laikiną apgyvendinimą. Reglamente nenumatyta finansuoti tikrųjų statybų ar pajamas duodančių projektų. Be to, pagal ESSF reglamentą Fondo apimtis ribojama pačiais skubiausiais poreikiais, tuo tarpu ilgesnio laikotarpio atstatymas turi būti vykdomas kitomis priemonėmis. Todėl, Audito Rūmų nuomone CASE projektas, kuris suteikė ilgalaikį ir tvarų būstą, neatitiko ESSF tikslų. Be to, iš CASE butų ateityje tikimasi gauti nemažų pajamų, nors ESSF reglamente tokia galimybė nėra numatyta.

Siekiant pasimokyti iš Abrucų patirties ir deramai atsižvelgti į specifinę avarinę padėtį ir jos poveikį, Audito Rūmai rekomenduoja Komisijai: i) išnagrinėti galimybę pritaikyti ESSF reglamentą prie naujausių reagavimo į nelaimes strategijų pokyčių, ii) paraginti valstybes nares pagerinti savo avarinę parengtį, kad būtų laiku ir efektyviai teikiama pagalba ir iii) skatinti tinkamą požiūrį į skubaus reagavimo projektų koncepcijos ir įgyvendinimo ekonomiškumą.

Ryšių pareigūnas

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu, www.eca.europa.eu Tviteris @EUAuditorsECA


Side Bar