Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

FI

FI

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/5

Luxemburg, 25. helmikuuta 2013

Tarkastus saa EU:n selventämään luonnonkatastrofien jälkeistä

”tilapäistä majoitusta” koskevia sääntöjä

Euroopan komissio aikoo EU:n tarkastajien kertomuksen perusteella selventää sääntöjä, jotka koskevat ”tilapäisen majoituksen” rahoittamista luonnonkatastrofien jälkeen. Kertomuksessa käsiteltiin Italiassa Abruzzon aluetta ja alueen pääkaupunkia L’Aquilaa ravisuttaneen maanjäristyksen jälkeisiä tapahtumia. Maanjäristys tapahtui huhtikuussa 2009, ja se aiheutti arviolta yli 10 miljardin euron välittömät vahingot. Marraskuussa 2009 Euroopan unioni osallistui solidaarisuusrahastonsa kautta 0,5 miljardilla eurolla Italian hätätoimien rahoittamiseen.

Rahoitettaviin toimiin kuului perusrakenteiden toiminnan välitön uudelleenkäynnistäminen energian, vesi- ja jätevesihuollon, liikenteen, televiestinnän, terveydenhuollon ja opetuksen aloilla sekä väestön välittömästi tarvitsemien pelastuspalvelujen ja tilapäisen majoituksen järjestäminen. Maanjäristyksen seurauksena jäi kodittomaksi 67 500 ihmistä.

Noin 30 prosenttia (144 miljoonaa euroa) EU:n solidaarisuusrahaston myöntämästä rahoituksesta sidottiin toimiin, jotka olivat EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen mukaan täysin tukikelpoisia. CASE-hanke (”Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili” eli seismisesti eristetyt ja ympäristön kannalta kestävät asuinrakennukset) ei kuitenkaan vastannut EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen säännöksiä, vaikka hanke olikin todellisten tarpeiden kannalta merkittävä. Tämä johtui siitä, että hankkeessa rakennettiin uusia pysyväksi tarkoitettuja rakennuksia tilapäisten talojen sijaan. CASE-hankkeeseen käytettiin 70 prosenttia rahoituksesta eli 350 miljoonaa euroa. CASE-hankkeen tarkoituksena oli vastata 15 000:n maanjäristyksestä kärsineen asuntotarpeisiin, mutta tarpeisiin ei vastattu ajoissa eikä asuntoja ollut riittävästi väestön todellisiin tarpeisiin nähden. CASE-talot olivat paljon kalliimpia kuin standarditalot.

EU:n solidaarisuusrahastoa koskevassa asetuksessa säädetään, että rahastoa voidaan käyttää vain ensisijaisiin hätätoimiin, joihin myös tilapäinen majoitus kuuluu. Asetuksessa ei säädetä varsinaisen jälleenrakennuksen rahoituksesta. EU:n solidaarisuusrahaston tuki on tarkoitettu ainoastaan kaikkein kiireellisimpiin tarpeisiin, kun taas pitkän aikavälin jälleenrakennusta tuetaan muilla välineillä. Näin ollen EU:n tarkastajat katsovat, että CASE-hanke ei ollut EU:n solidaarisuusrahaston tavoitteiden mukainen, sillä se tuotti luonteeltaan pysyvää ja kestävää majoitusta. Lisäksi CASE-huoneistojen odotetaan tuottavan merkittävää tuloa tulevaisuudessa, vaikka tällaisesta mahdollisuudesta ei ole säännöksiä EU:n solidaarisuusrahastoa koskevassa asetuksessa.

Ennakkovalmiudessa ilmeni puutteita huolimatta siitä, että Abruzzo on yksi Euroopan maanjäristysaltteimpia alueita. Olen iloinen, että komissio aikoo EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen tarkistuksen yhteydessä ensinnäkin selventää ’tilapäisen majoituksen’ käsitettä ja lisäksi kannustaa riskialueiden jäsenvaltioita laatimaan todelliset valmiussuunnitelmat. Tämä parantaa huomattavasti EU:n katastrofivalmiutta luonnonkatastrofien sattuessa”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksessa nro 24/2012 ”Euroopan unionin solidaarisuusrahaston toiminta Abruzzossa vuonna 2009 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen: toiminnan hyödyllisyys ja kulut” tilintarkastustuomioistuin tutki i) olivatko täytäntöönpanosopimukseen perustuvat menot EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen mukaisia, ii) oliko CASE-hanke onnistuneesti suunniteltu ja pantiinko se nopeasti täytäntöön ja iii) pantiinko CASE-hanke täytäntöön mahdollisimman taloudellisesti.

Tarkastuksessa keskityttiin enimmäkseen CASE-hankkeeseen, johon käytettiin suurin osa EU:n solidaarisuusrahaston rahoitusavusta (350 miljoonaa euroa 494 miljoonasta eurosta). Tarkastus toimitettiin marraskuun 2011 ja helmikuun 2012 välisenä aikana, ja sen yhteydessä tarkastettiin viidestä hankintamenettelystä ja 12 sopimuksesta koostuva otos (sopimukset koskivat talojen rakentamista sekä kalusteiden, betonin, pylväiden ja seismisten eristeiden toimittamista). Otos kattoi 35 prosenttia CASE-hankkeeseen osoitetusta määrästä (ks. erityiskertomuksen liite II). Asiakirjatarkastuksia täydennettiin haastatteluin ja havainnoin, joita tehtiin Italian väestönsuojeluosastolla, hankkeiden toteutuspaikoilla ja maanjäristysalueella olevien sidosryhmien luona.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että rahoitetut hankkeet olivat CASE-hanketta lukuun ottamatta tukikelpoisia EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen perusteella. Kaikki hankkeet oli toteutettu täytäntöönpanosopimuksen mukaisesti, ja ne vastasivat maanjäristyksestä kärsineen väestön moniin välittömiin tarpeisiin. Italian viranomaisten valitsema strategia rakentaa CASE-asuntoja oli hyvin ymmärrettävä, mutta hankeen avulla ei onnistuttu majoittamaan kaikkea siirtymään joutunutta väestöä ennen talven tuloa. CASE-asunnot osoittautuivat tarpeettoman kalliiksi ja niihin saatiin majoitettua liian vähän ihmisiä. Lisäksi sekä hankkeen suunnittelu että taloudellisuuden varmistaminen hankkeen täytäntöönpanovaiheessa oli puutteellista. EU:n solidaarisuusrahastoa koskevassa asetuksessa säädetään, että rahastoa voidaan käyttää vain ensisijaisiin hätätoimiin, joihin myös tilapäinen majoitus kuuluu. Asetuksessa ei säädetä varsinaisen jälleenrakennuksen tai tuloa tuottavien hankkeiden rahoituksesta. Lisäksi EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen mukaan rahaston tuki on tarkoitettu ainoastaan kaikkein kiireellisimpiin tarpeisiin, kun taas pidemmän aikavälin jälleenrakennus on rahoitettava muilla välineillä. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin katsoo, että CASE-hanke ei ollut EU:n solidaarisuusrahaston tavoitteiden mukainen, sillä se tuotti luonteeltaan pysyvää ja kestävää majoitusta. Lisäksi CASE-huoneistojen odotetaan tuottavan merkittävää tuloa tulevaisuudessa, vaikka tällaisesta mahdollisuudesta ei säädetä EU:n solidaarisuusrahastoa koskevassa asetuksessa.

Jotta Abruzzon kokemuksesta voitaisiin oppia ja alueella tapahtunut hätätilanne ja sen vaikutukset voitaisiin ottaa asianmukaisesti huomioon, Euroopan tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio i) harkitsee EU:n solidaarisuusrahastoa koskevan asetuksen muuttamista viimeaikaisten hätätilannestrategioiden valossa, ii) kannustaa jäsenvaltioita parantamaan hätätilannevalmiuttaan ja varmistamaan näin nopean ja kustannusvaikuttavan avun toimittamisen sekä iii) edistää asianmukaisella tavalla taloudellisuuden huomioonottamista hätäapuhankkeiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Lehdistösihteeri, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUauditorsECA


Side Bar