Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/5

Luxembourg, 25. veebruar 2013

Audit ajendab Euroopa Liitu loodusõnnetustest tingitud ajutise majutuse eeskirju üle vaatama

Kontrollikoja aruande alusel plaanib Euroopa Komisjon loodusõnnetustest tingitud ajutise majutuse rahastamise eeskirjad üle vaadata. Aruandes vaadeldi sündmusi, mis järgnesid 2009. aasta aprillis Itaalias Abruzzo maakonnas ja selle pealinnas L’Aquilas toimunud maavärinale, mille tekitatud kahju ulatus enam kui 10 miljardi euroni. Novembris 2009 eraldas Euroopa Liit oma solidaarsusfondist (ELSF) Itaaliale hädaabimeetmeteks 0,5 miljardit eurot.

Rahastatavad meetmed hõlmasid energeetika, veevarustuse ja heitvee, telekommunikatsiooni, transpordi, meditsiini ja hariduse valdkonna infrastruktuuri viivitamatut töökorda seadmist ning elanikkonna esmavajadusi rahuldava ajutise majutuse ja päästeteenistuste korraldamist. Maavärinas kaotas kodu 67 500 inimest.

Ligikaudu 30 % (144 miljonit eurot) ELSFi toetusest eraldati meetmetele, mis olid ELSFi määruse kohaselt abikõlblikud. CASE-projekt (akronüüm itaaliakeelsest väljendist „Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili” ehk seismiliselt isoleeritud ja keskkonda säästev majutus) seevastu vastas küll tegelikele vajadustele, kuid ei olnud kooskõlas ELSFi määruse sätetega. Põhjuseks oli asjaolu, et selle käigus ehitati ajutiste elamute asemel alalised hooned. CASE-projektile kulus 70 % toetusest – 350 miljonit eurot. CASE‑projekti rakendamiseks valitud strateegia oli suunatud 15 000 maavärinast mõjutatud inimese majutusvajaduste katmisele, kuid ei täitnud õigeaegselt ning piisava suutlikkusega elanikkonna tegelikke vajadusi. CASE-majad olid tavalistest majadest palju kallimad.

ELSFi määruses sätestatakse, et fondi vahendeid võib kasutada vaid esmasteks hädaabimeetmeteks, sh ajutiseks majutuseks. Määrus ei näe ette püsiehitiste rahastamist. ELSFi määruse kohaselt piirdub ELSFi toetuse ulatus kõige pakilisemate vajaduste katmisega, pikaajalisemad taastetööd tuleb rahastada teistest vahenditest. Seega on kontrollikoda seisukohal, et CASE-projekt, millega võimaldati püsivat ja jätkusuutlikku majutust, ei olnud kooskõlas ELSFi eesmärkidega. Lisaks toovad CASE-korterid tulevikus eeldatavasti märgatavat tulu, kuigi ELSFi määruses sellekohased sätted puuduvad.

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Ville Itälä sõnul „esines kavandamises puudusi, ehkki Abruzzo asub ühes Euroopa seismiselt aktiivsemas piirkonnas. Mul on hea meel, et komisjon kasutab Euroopa Liidu solidaarsusfondi määruse peatsel läbivaatamisel võimalust mitte üksnes mõiste „ajutine majutus” täpsemaks määratlemiseks, vaid ka ohustatud liikmesriikide üleskutsumiseks reaalsete valmisolekukavade koostamiseks. See aitab Euroopa Liidul loodusõnnetustele reageerimist oluliselt parandada.”

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Eriaruandes nr 24/2012 „Euroopa Liidu solidaarsusfondi abi seoses 2009. aasta Abruzzo maavärinaga: tegevuse asjakohasus ja maksumus” uuriti, kas i) rakendamislepingus näidatud kulud olid kooskõlas Euroopa Liidu solidaarsusfondi määrusega; ii) CASE-projekt oli hästi kavandatud ja kiiresti rakendatud ja iii) CASE-projekti rakendati säästlikult.

Enamjaolt keskenduti auditis CASE-projektile, millele kulus suurem osa ELSFi toetusest (494 miljonist eurost 350 miljonit eurot). Audit toimus ajavahemikul november 2011 kuni veebruar 2012 ning hõlmas valimit, mis koosnes viiest hankemenetlusest ja 12 lepingust hoonete ehitamiseks ning mööbli, betooni, postide ja seismiliste isolaatoritega varustamiseks. Valim hõlmas 35 % CASE-projektile määratud summadest (vt aruande II lisa). Dokumentaalseid hindamisi täiendasid kodanikukaitse osakonnas, projekti teostamiskohtades ja maavärina piirkonnas asjakohaste sidusrühmadega tehtud intervjuud ja tähelepanekud.

Kontrollikoda leidis, et rahastatud projektid (CASE-projekt välja arvatud) olid Euroopa Liidu solidaarsusfondi määruse kohaselt abikõlblikud. Projektid viidi ellu kooskõlas rakendamislepinguga ja need täitsid maavärinast mõjutatud elanikkonna mitmed esmased vajadused. Itaalia ametivõimude valitud strateegia CASE-korterite ehitamiseks oli kergesti mõistetav, kuid projekti abil ei suudetud enne talve saabumist võimaldada majutust kõigile ümberpaigutatud elanikele. Ilmnes, et CASE-korterid on tarbetult kulukad ning majutavad liiga vähe inimesi, ka oli projekti kavandamine ja rakendamise säästlikkuse tagamine puudulik. ELSFi määruses sätestatakse, et fondi vahendeid võib kasutada vaid esmasteks hädaabimeetmeteks, sh ajutiseks majutuseks. Määrus ei näe ette püsiehitiste või tulutoovate projektide rahastamist. Lisaks piirdub fondi toetuse ulatus ELSFi määruse kohaselt kõige pakilisemate vajaduste katmisega, pikaajalisemad taastetööd tuleb rahastada teistest vahenditest. Seega on kontrollikoda seisukohal, et CASE-projekt, millega võimaldati püsivat ja jätkusuutlikku majutust, ei olnud kooskõlas ELSFi eesmärkidega. Lisaks toovad CASE-korterid tulevikus eeldatavasti märgatavat tulu, kuigi ELSFi määruses sellekohased sätted puuduvad.

Selleks, et õppida Abruzzo kogemusest ja võtta nõuetekohaselt arvesse konkreetset hädaolukorda ning selle mõju, soovitab kontrollikoda komisjonil: i) kaaluda ELSFi määruse muutmist vastavalt katastroofidele reageerimise strateegiate uuematele arengusuundadele; ii) julgustada liikmesriike parandama valmisolekut hädaolukordadeks, et osutada õigeaegset ja kulutõhusat abi ja iii) võtta hädaabiprojektide kavandamisel ja elluviimisel vajalikul määral arvesse säästlikkust.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar