Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/5

Luxembourg, den 25. februar 2013

Revisionen får EU til at genoverveje reglerne for "midlertidig indkvartering"

efter naturkatastrofer

Som følge af en beretning fra EU-revisorerne vil Kommissionen afklare reglerne for finansiering af ”midlertidig indkvartering” efter naturkatastrofer. Revisorerne undersøgte begivenhederne efter det jordskælv, som i april 2009 ramte den italienske region Abruzzo og regionens hovedstad L'Aquila og forårsagede direkte skader, der anslås til mere end 10 milliarder euro. I november 2009 bidrog Den Europæiske Union til de italienske nødhjælpsforanstaltninger med 0,5 milliarder euro fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond.

De foranstaltninger, der skulle finansieres, omfattede omgående udbedring af infrastruktur og faciliteter på energi-, vandforsynings-, spildevands-, transport-, telekommunikations-, sundheds- og undervisningsområdet samt midlertidig indkvartering og nødhjælp for at opfylde befolkningens umiddelbare behov. Jordskælvet gjorde 67 500 mennesker hjemløse.

Ca. 30 % (144 millioner euro) af bidraget fra Solidaritetsfonden var øremærket til foranstaltninger, som fuldt ud var støtteberettigede ifølge forordningen om EU's Solidaritetsfond. Men CASE-projektet (akronym for "Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili", dvs. seismisk isolerede og miljømæssigt bæredygtige boliger), overholdt ikke de specifikke bestemmelser i forordningen, selv om projektet var relevant i forhold til de faktiske behov. Det skyldtes, at der under dette projekt blev opført permanente bygninger i stedet for midlertidige boliger. CASE-projektet absorberede 70 % af midlerne - 350 millioner euro. Den valgte strategi afhjalp 15 000 jordskælvsramtes boligbehov, men CASE-projektet reagerede ikke rettidigt og med tilstrækkelig kapacitet på befolkningens faktiske behov. CASE-boligerne var meget dyrere end standardboliger.

I forordningen om EU's Solidaritetsfond er det fastsat, at fonden kun kan anvendes til væsentlige nødhjælpstiltag, herunder midlertidig indkvartering. Forordningen giver ikke hjemmel til finansiering af egentlig genopbygning. Forordningens anvendelsesområde er begrænset til de mest påtrængende behov, mens den langsigtede genopbygning skal overlades til andre instrumenter. Efter Rettens opfattelse var CASE-projektet, som leverede varige og bæredygtige boliger, derfor ikke i overensstemmelse med målene for EU's Solidaritetsfond. Det forventes endvidere, at CASE-lejlighederne vil skabe betydelige indtægter i fremtiden, men der er ingen bestemmelser i forordningen, som tager højde for den slags situationer.

"Der var svagheder i forhåndsplanlægningen, selv om Abruzzo er et af de mest jordskælvsudsatte områder i Europa. Forordningen om EU's Solidaritetsfond skal snart revideres, og jeg er glad for, at Kommissionen vil benytte sig af lejligheden til ikke blot at afklare begrebet "midlertidig indkvartering", men også til at opfordre risikoudsatte medlemsstater til at udarbejde egentlige beredskabsplaner”, sagde Ville Itälä, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarlig for beretningen. ”Det vil være til meget stor hjælp, når EU skal reagere på naturkatastrofer."

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (SB 24/2012) har titlen "Den Europæiske Unions Solidaritetsfonds reaktion på jordskælvet i Abruzzo i 2009: foranstaltningernes relevans og omkostningerne forbundet med dem". Retten undersøgte, i) om de udgifter, der kunne dækkes ifølge gennemførelsesaftalen, var i overensstemmelse med forordningen om EU's Solidaritetsfond, ii) om CASE-projektet var velplanlagt og blev gennemført hurtigt, og iii) om CASE-projektet blev gennemført så økonomisk som muligt.

Det meste af revisionen var koncentreret om CASE-projektet, som absorberede størsteparten af tilskuddet fra EU's Solidaritetsfond (350 af de 494 millioner euro). Revisionen fandt sted i perioden november 2011 til februar 2012 og omfattede en stikprøve på fem indkøbsprocedurer og 12 kontrakter om opførelse af bygninger og levering af inventar, beton, piller og seismiske isolatorer. Stikprøven dækkede 35 % af det beløb, der var indgået kontrakter om i forbindelse med CASE-projektet (jf. bilag II i beretningen). Dokumentanalysen blev suppleret med samtaler og observationer i Departementet for Civilbeskyttelse, på projektlokaliteterne og med relevante aktører i jordskælvsområdet.

Retten konstaterede, at de finansierede projekter, bortset fra CASE-projektet, var berettigede til støtte ifølge forordningen om EU's Solidaritetsfond. De var alle blevet gennemført i overensstemmelse med gennemførelsesaftalen og opfyldte mange af den jordskælvsramte befolknings umiddelbare behov. De italienske myndigheders strategi om at opføre CASE-lejligheder var nem at forstå, men det lykkedes ikke projektet at skaffe husly til hele den fordrevne befolkning inden vinteren. CASE-lejlighederne blev unødvendigt dyre og kom for få mennesker til gode, planlægningen af projektet var mangelfuld, og der blev ikke i tilstrækkelig grad taget økonomiske hensyn under gennemførelsen af det. I forordningen om EU's Solidaritetsfond er det fastsat, at fonden kun kan anvendes til væsentlige nødhjælpstiltag, herunder midlertidig indkvartering. Forordningen giver ikke hjemmel til finansiering af egentlig genopbygning eller indtægtsskabende projekter. Ifølge forordningen er fondens anvendelsesområde endvidere begrænset til de mest påtrængende behov, hvorimod den langsigtede genopbygning skal overlades til andre instrumenter. Efter Rettens opfattelse var CASE-projektet, som leverede varige og bæredygtige boliger, derfor ikke i overensstemmelse med målene for EU's Solidaritetsfond. Det forventes endvidere, at CASE-lejlighederne vil skabe betydelige indtægter i fremtiden, men der er ingen bestemmelser i forordningen, som tager højde for den slags situationer.

For at lære af erfaringerne fra Abruzzo og under behørig hensyntagen til den specifikke nødsituation og dens virkninger anbefaler Retten, at Kommissionen: i) overvejer at tilpasse forordningen om EU's Solidaritetsfond til den seneste udvikling inden for responsstrategier, ii) opfordrer medlemsstaterne til at forbedre deres katastrofeberedskab, så de kan yde rettidig og omkostningseffektiv bistand, og iii) sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved udformningen af nødhjælpsprojekter og under gennemførelsen af dem.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær

Den Europæiske Revisionsret

Kontor +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar