Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/5

Lucemburk 25. února 2013

Audit vede EU k tomu, aby přehodnotila pravidla pro „dočasného ubytování“ po přírodních katastrofách

Na základě zprávy auditorů EU by Evropská komise měla vyjasnit pravidla pro financování „dočasného ubytování“ po přírodních katastrofách. Ve zprávě se zkoumají události, k nimž došlo poté, kdy v dubnu 2009 zasáhlo italský region Abruzzo a jeho hlavní město L’Aquila zemětřesení, jež způsobilo přímé škody v odhadované výši více než 10 miliard EUR. V listopadu 2009 Evropská unie přispěla na záchranná opatření v Itálii částkou 0,5 miliardy EUR ze svého Fondu solidarity (FSEU).

K financovaným opatřením patřila okamžitá obnova zničené infrastruktury a provozů v odvětví energetiky, vodovodů a kanalizace, dopravy, telekomunikací, zdravotnictví a vzdělávání a také zajištění přechodného ubytování a záchranných služeb pro plnění okamžitých potřeb obyvatelstva. Svůj domov po zemětřesení ztratilo 67 500 osob.

Přibližně 30 % (144 milionů EUR) příspěvku z FSEU bylo vyčleněno na opatření, jež byla plně způsobilá dle nařízení o FSEU. Projekt CASE (italská zkratka pro „Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili“, tj. seismicky izolované a z hlediska životního prostředí udržitelné bydlení) však nebyl v souladu s konkrétními ustanoveními nařízení o FSEU, třebaže byl relevantní z hlediska skutečných potřeb. V rámci tohoto projektu se totiž namísto dočasných domů postavily nové trvalé budovy. Na projekt CASE přitom připadlo 70 % financování (350 milionů EUR). Strategie zvolená pro projekt CASE řešila bytové potřeby 15 000 osob postižených zemětřesením, ale na skutečné potřeby obyvatel nereagovala včas a s dostatečnou kapacitou. Domy vybudované v projektu CASE byly dražší než standardní domy.

Nařízení o FSEU stanoví, že fond lze použít pouze pro základní záchranná opatření včetně dočasného ubytování. Nařízení nepředpokládá financování skutečné rekonstrukce. Působnost FSEU je omezena na nejnaléhavější potřeby, zatímco dlouhodobější rekonstrukce je doménou jiných nástrojů. Proto dle názoru auditorů EU projekt CASE, který zajistil trvalé a udržitelné ubytování, nebyl v souladu s cíli FSEU. Kromě toho se předpokládá, že byty CASE budou v budoucnosti generovat značné výnosy, ačkoli ustanovení nařízení o FSEU s takovou možností nepočítají.

V dlouhodobých plánech byly nedostatky, přestože region Abruzzo je jednou ze seizmicky nejaktivnějších oblastí v Evropě. Jsem rád, že se Komise chystá využít příležitosti, kterou nabízí plánovaná revize nařízení o Fondu solidarity Evropské unie, nejen k tomu, aby vyjasnila koncept „dočasného ubytování“, ale také vybídla ohrožené členské státy, k tomu, aby zlepšily svou připravenost zavedením plánů postupu pro mimořádné události,“ uvedl Ville Itälä, člen Účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Schopnost EU reagovat na přírodní pohromy tak bude podstatně posílena.“

Poznámky pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 24/2012) s názvem „Reakce Fondu solidarity Evropské unie na zemětřesení v oblasti Abruzzo v roce 2009: relevance a náklady opatření“ zkoumala, zda i) výdaje stanovené v prováděcí dohodě byly v souladu s nařízením o FSEU, ii) zda projekt CASE byl řádně naplánován a rychle proveden a iii) zda byl projekt CASE realizován co nejhospodárněji.

Hlavní část auditu byla zaměřena na projekt CASE, na který připadla většina příspěvku FSEU (350 ze 494 milionů EUR). Audit se uskutečnil v období od listopadu 2011 do února 2012 a zahrnoval vzorek pěti zadávacích řízení a 12 zakázek na výstavbu budov a dodávky nábytku, betonu, pilířů a seismických izolantů. Vzorek pokrýval 35 % částek zakázek na projekt CASE (viz příloha II zprávy). Dokumentární analýzy doplnily rozhovory a zjištění na Útvaru civilní ochrany, na místech realizace projektu a u příslušných zainteresovaných stran v oblasti, kde došlo k zemětřesení.

Účetní dvůr zjistil, že financované projekty kromě projektu CASE byly způsobilé podle nařízení o FSEU. Všechny byly realizovány podle prováděcí dohody a reagovaly na mnoho bezprostředních potřeb obyvatelstva postiženého zemětřesením. Strategie, kterou italské orgány zvolily pro výstavbu bytů CASE, byla pochopitelná, avšak projektu se nepodařilo před začátkem zimy ubytovat všechny vysídlené osoby. Byty CASE se ukázaly být zbytečně nákladné, poskytly ubytování pro příliš málo osob a vyskytly se nedostatky v plánování projektu a zajišťování hospodárnosti jeho provádění. Nařízení o FSEU uvádí, že fond lze použít pouze pro základní záchranná opatření včetně dočasného ubytování. Nařízení ale nepředpokládá financování skutečné rekonstrukce nebo projektů generujících výnosy. Kromě toho je podle nařízení o FSEU působnost fondu omezena na nejnaléhavější potřeby, zatímco dlouhodobější rekonstrukce je doménou jiných nástrojů. Proto dle názoru Účetního dvora projekt CASE, který zajistil trvalé a udržitelné ubytování, nesplnil cíle FSEU. Kromě toho se předpokládá, že byty CASE budou v budoucnosti generovat značné výnosy, ačkoli nařízení o FSEU s takovou možností nepočítá.

S cílem získat ponaučení ze zkušeností oblasti Abruzzo a řádně zohlednit tuto specifickou mimořádnou situaci a její dopad Účetní dvůr doporučuje, aby Komise: i) zvážila přizpůsobení nařízení o FSEU nedávnému vývoji strategií reakce na katastrofy, ii) povzbudila členské státy ke zlepšení jejich připravenosti na mimořádné události s cílem dosáhnout včasné a nákladově efektivní pomoci a iii) při přípravě a provádění krizových projektů postupovala hospodárně.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

mailto:press@eca.europa.eu http://www.eca.europa.euTwitter: @EUAuditorsECA


Side Bar