Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE GOVOR

Luxembourg, 10. december 2013

ECA/13/45

Govor Vítorja Caldeire,

predsednika Evropskega računskega sodišča

Predstavitev letnega poročila za leto 2012 Svetu Evropske unije (za ekonomske in finančne zadeve)

Bruselj, 10. december 2013


Velja govorjena beseda!

Spoštovani gospod predsednik,

ministri in ministrice,

komisar Šemeta!

V čast mi je, da lahko Svetu Evropske unije predstavim letno poročilo Sodišča o izvrševanju proračuna EU za leto 2012.

Evropski državljani imajo pravico vedeti, kako se porablja njihov denar in ali se uporablja pravilno. Prav tako imajo pravico vedeti, ali se zanj dobi ustrezna vrednost, zlasti v časih hudih pritiskov na javne finance.

Letno poročilo Sodišča pomaga, da se institucije in državljani EU seznanijo s tem, kar je znanega o položaju finančnega poslovodenja EU.

Po mnenju Sodišča je stanje za leto 2012 skladno s tistimi za prejšnja leta. Sporočila letnega poročila za leto 2012 so na kratko:

  • vemo, za kaj se denar EU porablja – računovodski izkazi EU, ki jih je pripravila Komisija, so zanesljivi, tako kot so bili vse od leta 2007;

  • vemo tudi, da niso vsa sredstva pravilno porabljena – Sodišče ugotavlja, da je na plačila iz proračuna EU pomembno vplivala napaka;

  • ne ve pa se dovolj o skupni vrednosti, ki jo proračun EU prinaša državljanom. Sistemi upravljanja in poročanja za proračun EU še ne morejo dajati zadostnih, ustreznih in zanesljivih informacij o rezultatih porabe EU.

V zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo plačil Sodišče ocenjuje, da najverjetnejša stopnja napake za plačila, ki so bila pripoznana kot stroški in so povezana z računovodskimi izkazi EU, znaša 4,8 %.

Letno poročilo za leto 2012 prinaša dober vpogled v naravo teh napak, kje se pojavljajo in zakaj ostajajo. Opozoriti bi vas želel na tri ključne zadeve v poročilu.

Prvič, pomembno je pojasniti, kaj pomenijo napake“, ki jih omenja Sodišče. Napake se nanašajo na primere, v katerih sredstva EU niso bila porabljena v skladu z ustrezno zakonodajo in torej tudi ne v skladu z željami Parlamenta in Sveta kot zakonodajalca in proračunskega organa. Z drugimi besedami, ko sredstva EU ne bi smela biti izplačana.

Dejansko se več kot dve tretjini ocenjene stopnje napake nanašata na neupravičenost zahtevkov za povračilo stroškov, predloženih v izplačilo, in na resno neupoštevanje pravil javnega naročanja.

Drugič, poudariti želim, da napake niso omejene na nobeno posamezno proračunsko področje, ampak so pomembno vplivale na vse skupine politik, ki zajemajo operativne odhodke. Upravni dohodki so edino področje, na katerem ni bila odkrita pomembna stopnja napake.

Po splošni oceni Sodišča se je najverjetnejša stopnja napake za vsa področja operativnih odhodkov v primerjavi z letom 2011 povečala, in sicer skupaj od 3,9 % v letu 2011 na 4,8 % v letu 2012.

Tretjič, kot v prejšnjih letih je tudi to leto stopnja napake po oceni Sodišča višja na tistih področjih, ki jih Komisija upravlja skupaj z državami članicami. V tem letnem poročilu je drugače to, da izboljšave metodologije Sodišča omogočajo pošteno primerjavo med različnimi ureditvami upravljanja.

Sodišče je izračunalo, da je ocenjena stopnja napake za odhodke z deljenim upravljanjem znašala 5,3 %, za vse ostale oblike operativnih odhodkov pa 4,3 %.

Za napake so najbolj dovzetna področja, ki se upravljajo skupaj, in sicer ostaja področje razvoja podeželja z ocenjeno stopnjo napake 7,9 % najbolj dovzetno zanje, sledi pa mu regionalna politika s stopnjo napake 6,8 %.

Ugotovitve Sodišča pa ne pomenijo, da so napake na področjih z deljenim upravljanjem omejene na posamezne države članice. Pravzaprav so ocene nadzornih in kontrolnih sistemov, ki jih je Sodišče opravilo za leto 2012 in leta pred tem, pokazale, da obstajajo slabosti pri velikem številu nacionalnih in regionalnih organov.

Nacionalni in regionalni organi, odgovorni za upravljanje sredstev EU, bi lahko storili več za preprečevanje napak. Preizkušanje transakcij, ki ga je opravilo Sodišče, prav tako kaže, da bi lahko več kot polovico napak, ki jih je odkrilo Sodišče, ti organi popravili pred predložitvijo zahtevkov za vračilo Komisiji.

Komisija lahko in tudi sprejema ukrepe za varovanje proračuna EU, in sicer z izvajanjem finančnih popravkov. Toda sistem zanje je kompleksen, njihov učinek za države članice in upravičence pa je odvisen od veljavnih predpisov.

Na primer, v kmetijstvu večina finančnih popravkov ne privede do tega, da bi države članice izterjale plačila od upravičencev, pri kohezijski politiki pa so finančni popravki večinoma pavšalni popravki, ki ne privedejo do podrobnih popravkov na projektni ravni.

Gospod predsednik, spoštovani ministri in ministrice!

Glavni problem je, da sedanji pravni okviri, ki urejajo programe odhodkov EU, premalo spodbujajo boljšo porabo. Doseči, da se bo to v obdobju novega finančnega okvira spremenilo, bo izziv.

Vendar obstajata priložnost za to spremembo in vse večja potreba po njej. Zaradi vse večjega pritiska na javne finance na ravni EU in nacionalni ravni Sodišče priporoča večjo osredotočenost na smotrnost programov porabe EU na obeh ravneh.

To pomeni, da je treba za vse programe porabe na vseh ustreznih ravneh določiti jasne cilje, ustrezne kazalnike in pričakovane rezultate. Kot lahko vidite v poglavju 10 našega poročila, Sodišče meni, da se to ne izvaja dovolj dosledno, da bi imeli zadostno osnovo za obvladovanje smotrnosti teh programov in poročanje o njej.

Če naj bi bila poraba sredstev EU v prihodnosti boljša, bo pomembno tudi poenostaviti ureditve upravljanja in nadzora na nacionalni ravni ter zagotoviti, da bodo uspešno delovale prav od začetka novega programskega obdobja.

Skratka, Unija mora ustvariti kulturo smotrnosti, če želimo, da bi naslednja generacija programov porabe prinašala dodano vrednost za Evropo in njene državljane ter da bi jo kot tako tudi zaznavali.

Gospod predsednik, spoštovani ministri in ministrice!

Institucije EU bodo morale skupaj delovati za izboljšanje smotrnosti poslovanja EU in njene odgovornosti v prihodnjih letih.

Veselimo se, da bomo k doseganju tega cilja lahko prispevali skupaj s Svetom, Parlamentom in Komisijo v dobro državljanov Evropske unije.

Hvala za Vašo pozornost.


Side Bar