Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV PREJAV

Luxemburg 10. decembra 2013

ECA/13/45

Prejav Vítora Caldeiru,

predsedu Európskeho dvora audítorov

Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske a finančné záležitosti)

Brusel 10. decembra 2013


V prednesenom texte sa môžu vyskytnúť odchýlky. V prípade rozdielov má prednosť hovorený text.

Vážený pán predseda,

páni ministri,

vážený pán komisár Šemeta,

je mi cťou predložiť Rade Európskej únie Výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu EÚ za rok 2012.

Európski občania majú právo vedieť, ako sa vynakladajú ich peniaze a či sa využívajú riadnym spôsobom. Rovnako majú právo vedieť, či sa prostredníctvom nich dosahuje hodnota, a to najmä v čase, keď je taký tlak na verejné financie.

Výročná správa Dvora audítorov pomáha poskytnúť inštitúciám a občanom EÚ prehľad dostupných informácií o stave finančného hospodárenia EÚ.

Podľa názoru Dvora audítorov je situácia za rok 2012 rovnaká ako v predchádzajúcich rokoch. Stručne možno zhrnúť informácie z výročnej správy Dvora audítorov za rok 2012 takto:

  • Vieme, na čo sa vynakladajú peniaze EÚ – účtovná závierka EÚ, ktorú vypracovala Komisia, je spoľahlivá, ako je to od roku 2007.

  • Vieme tiež, že nie všetky prostriedky sa využívajú riadne – Dvor audítorov dospel k záveru, že platby z rozpočtu EÚ sú ovplyvnené významnými chybami.

  • Nie je však k dispozícii dosť informácii o hodnote, ktorú poskytuje rozpočet EÚ občanom. Systémy riadenia a podávania správ uplatňované v súvislosti s rozpočtom EÚ zatiaľ nedokážu poskytnúť dostatočné, relevantné a spoľahlivé informácie o výsledkoch dosiahnutých prostredníctvom výdavkov EÚ.

Pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť platieb, Dvor audítorov odhaduje najpravdepodobnejšiu chybovosť platieb zaúčtovaných do výdavkov súvisiacich s účtovnou závierkou EÚ na 4,8 %.

Výročná správa za rok 2012 zahŕňa obsiahly prehľad o povahe týchto chýb, oblastiach, v ktorých sa vyskytujú, ako aj o dôvodoch ich pretrvávania. Chcel by som upriamiť Vašu pozornosť na tri hlavné body správy.

Po prvé, je dôležité, aby bolo jasné, čo predstavujú „chyby“, na ktoré poukazuje Dvor audítorov. Ide o prípady, keď finančné prostriedky EÚ neboli použité v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a teda nie v súlade so želaniami Parlamentu a Rady ako zákonodarného a rozpočtového orgánu. Inými slovami, ide o prípady, keď finančné prostriedky EÚ nemali byť vyplatené.

A skutočne, viac než dve tretiny odhadovanej chybovosti sa týkajú neoprávnených žiadostí o preplatenie nákladov predložených na úhradu a závažných porušení pravidiel verejného obstarávania.

Po druhé, chcel by som zdôrazniť, že chyby sa neobmedzujú na konkrétnu rozpočtovú oblasť. Všetky skupiny politík zahŕňajúce prevádzkové výdavky sú ovplyvnené významnými chybami. Administratívne výdavky sú jedinou oblasťou, v ktorej nebola zistená významná chybovosť.

Z celkového odhadu najpravdepodobnejšej chybovosti, ktorý vykonal Dvor audítorov v súvislosti so všetkými oblasťami prevádzkových výdavkov, vyplynul nárast z 3,9 % v roku 2011 na 4,8 % v roku 2012.

Po tretie, tak ako v predchádzajúcich rokoch je najpravdepodobnejšia chybovosť, ktorú odhadol Dvor audítorov, vyššia v tých oblastiach, ktoré sú riadené spoločne s členskými štátmi. Rozdielom v našej tohtoročnej výročnej správe je to, že zlepšenia metodiky Dvora audítorov umožňujú vykonať spravodlivé porovnanie rôznych spôsobov hospodárenia.

Dvor audítorov vypočítal odhadovanú chybovosť v rámci výdavkov zdieľaného hospodárenia na 5,3 % v porovnaní so 4,3 % pri všetkých ostatných formách prevádzkových výdavkov.

Napriek tomu oblasti, ktoré sú najnáchylnejšie na chyby, sú tie, ktoré sú riadené spoločne. Rozvoj vidieka zostáva najviac náchylnou oblasťou výdavkov s odhadovanou chybovosťou 7,9 %. Po ňom nasleduje regionálna politika s chybovosťou 6,8 %.

Zistenia Dvora audítorov však nenaznačujú, že chyby v oblastiach zdieľaného hospodárenia sa obmedzujú na konkrétne členské štáty. V skutočnosti hodnotenia systémov dohľadu a kontroly, ktoré Dvor audítorov preskúmal v roku 2012 a v predchádzajúcich rokoch, poukazujú na nedostatky v širokom spektre vnútroštátnych a regionálnych orgánov.

Vnútroštátne a regionálne orgány zodpovedné za riadenie fondov EÚ by mohli vyvinúť väčšie úsilie o predchádzanie chybám. Testovanie transakcií Dvorom audítorov tiež ukazuje, že viac než polovica chýb, ktoré zistil Dvor audítorov, mohli tieto orgány opraviť pred zaslaním žiadostí o preplatenie Komisii.

Komisia môže prijímať a prijíma opatrenia na ochranu rozpočtu EÚ prostredníctvom uplatňovania finančných opráv. Systém vykonávania finančných opráv je však komplexný a ich dosah na členské štáty a príjemcov závisí od platných nariadení.

Napríklad v oblasti poľnohospodárstva väčšina finančných opráv nevedie k tomu, že členské štáty získajú späť platby od príjemcov, zatiaľ čo v oblasti súdržnosti sú opravy väčšinou paušálnymi opravami, ktoré nevedú k podrobným opravám na úrovni projektov.

Vážený pán predseda, páni ministri,

hlavným problémom je, že súčasné právne rámce, ktorými sa riadia výdavkové programy EÚ, nie sú dostatočne dobré na to, aby podporovali lepšie vynakladanie prostriedkov. Výzvu bude predstavovať ich zmena počas obdobia nového finančného rámca.

Avšak je príležitosť a rastúca potreba urobiť to. Vzhľadom na rastúci tlak na verejné financie na úrovni EÚ a členských štátov Dvor audítorov odporúča viac sa zamerať na úrovni EÚ a členských štátov na výkonnosť výdavkových programov EÚ.

To si vyžaduje stanovenie jasných cieľov, relevantných ukazovateľov a očakávaných výsledkov pre všetky výdavkové programy na všetkých príslušných úrovniach. Ako možno vidieť v kapitole 10 našej správy, Dvor audítorov sa domnieva, že sa to tak zatiaľ nerobí dostatočne konzistentne na to, aby sa zabezpečil postačujúci základ pre riadenie a podávanie správ o ich výkonnosti.

Ak sa majú peniaze EÚ v budúcnosti lepšie vynakladať, taktiež bude dôležité zjednodušiť riadiace a kontrolné mechanizmy na úrovni členských štátov a zabezpečiť, aby tieto mechanizmy fungovali účinne od samého počiatku nového programového obdobia.

Únia skrátka potrebuje vytvoriť kultúru výkonnosti, ak má ďalšia generácia výdavkových programov priniesť – a byť vnímaná ako generácia, ktorá prináša – pridanú hodnotu pre Európu a jej občanov.

Vážený pán predseda, páni ministri,

inštitúcie EÚ budú musieť spolupracovať s cieľom zlepšiť výkonnosť EÚ a povinnosť zodpovedať sa v nadchádzajúcich rokoch.

Dvor audítorov sa teší na plnenie svojej úlohy spolu s Radou, Parlamentom a Komisiou pri dosahovaní tohto cieľa v prospech občanov EÚ.

Ďakujem Vám za pozornosť.


Side Bar