Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ DISCURS

Luxemburg, 10 decembrie 2013

ECA/13/45

Discursul domnului Vítor Caldeira,

președintele Curții de Conturi Europene

Prezentarea Raportului anual 2012 în fața Consiliului Uniunii Europene (Afaceri Economice și Financiare)

Bruxelles, 10 decembrie 2013

În cazul unor eventuale diferențe față de textul scris, prevalează informațiile transmise oral.

Stimate Domnule Președinte,

Stimați Domni Miniștri,

Stimate Domnule Comisar Šemeta,

Îmi face o deosebită onoare să prezint, în fața Consiliului Uniunii Europene, Raportul anual al Curții de Conturi Europene referitor la execuția bugetului UE privind exercițiul financiar 2012.

Cetățenii Europei au dreptul de a ști cum le sunt cheltuiți banii și dacă aceștia sunt utilizați în mod corespunzător. De asemenea, ei au dreptul de a ști dacă fondurile sunt utilizate în mod optim, în special într‑o perioadă în care finanțele publice sunt supuse unor presiuni puternice.

Raportul anual al Curții încearcă să ofere instituțiilor Uniunii Europene, precum și cetățenilor acesteia, o imagine de ansamblu asupra informațiilor de care dispunem cu privire la situația gestiunii financiare a UE.

În opinia Curții, imaginea prezentată pentru anul 2012 corespunde celei din anii anteriori. Pe scurt, Raportul anual al Curții pe 2012 arată că:

  • Știm pe ce sunt cheltuiți banii UE - conturile UE elaborate de Comisie sunt fiabile, așa cum au fost începând din 2007.

  • Știm, de asemenea, că nu toate fondurile sunt utilizate în mod corespunzător - Curtea concluzionează că plățile efectuate de la bugetul UE sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

  • Nu există însă informații suficiente cu privire la valoarea globală pe care bugetul UE o oferă cetățenilor. Sistemele de gestiune și de raportare aferente bugetului UE nu sunt încă în măsură să furnizeze informații suficiente, relevante și fiabile cu privire la rezultatele obținute în urma cheltuirii fondurilor UE.

În ceea ce privește legalitatea și regularitatea plăților, Curtea estimează că indicele de eroare cel mai probabil pentru plățile contabilizate cu titlu de cheltuieli, subiacente conturilor UE, este de 4,8 %.

Raportul anual 2012 cuprinde o serie de elemente semnificative care permit înțelegerea naturii acestor erori, a nivelurilor la care acestea apar și a motivelor pentru care ele persistă. Aș dori să vă atrag atenția asupra a trei elemente-cheie din cadrul raportului.

În primul rând, este important de clarificat ce reprezintă „erorile” la care face referire Curtea. Aceste erori corespund unor cazuri în care fondurile UE nu au fost utilizate în conformitate cu legislația relevantă și, prin urmare, în conformitate cu intențiile exprimate de Parlament și de acest Consiliu, în calitatea lor de legislatori și autorități bugetare. Cu alte cuvinte, este vorba despre cazuri în care fondurile UE nu ar fi trebuit să fie acordate.

În realitate, peste două treimi din indicele de eroare estimat corespund unor situații de neeligibilitate a declarațiilor de cheltuieli depuse în vederea plății și de încălcări grave ale normelor privind achizițiile publice.

În al doilea rând, aș dori să subliniez că erorile nu se limitează la un domeniu bugetar anume. Toate grupurile de politici care acoperă cheltuieli operaționale sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Cheltuielile administrative reprezintă singurul domeniu pentru care nu a fost detectat un nivel semnificativ de eroare.

Indicele de eroare cel mai probabil estimat de Curte pentru ansamblul domeniilor de cheltuieli operaționale a crescut în comparație cu 2011, determinând o creștere globală de la 3,9 % pentru 2011 la 4,8 % pentru 2012.

În al treilea rând, la fel ca în anii precedenți, indicele de eroare estimat de Curte este mai ridicat pentru acele domenii care sunt gestionate în comun de Comisie și de statele membre. În acest an, diferența în raportul nostru anual este aceea că ameliorările aduse metodologiei Curții permit realizarea unei comparații corecte între diferitele modalități de gestiune.

Potrivit calculelor Curții, indicele de eroare estimat pentru cheltuielile care fac obiectul gestiunii partajate a fost de 5,3 %, în timp ce indicele de eroare pentru toate celelalte forme de cheltuieli operaționale a fost estimat la 4,3 %.

Domeniile cele mai expuse la eroare sunt totuși cele gestionate în comun. Dezvoltarea rurală rămâne domeniul de cheltuieli cel mai expus la erori, indicele de eroare estimat pentru acesta cifrându-se la 7,9 %, și este urmată de Politica regională, cu un indice de eroare estimat de 6,8 %.

Constatările Curții nu sugerează însă că erorile din domeniile care fac obiectul gestiunii partajate se limitează la anumite state membre. De fapt, evaluarea Curții cu privire la sistemele de supraveghere și de control care au fost examinate în 2012 și în anii anteriori arată că deficiențele acoperă o gamă largă de autorități naționale și regionale.

Autoritățile naționale și regionale responsabile de gestionarea fondurilor UE ar putea depune mai multe eforturi pentru a preveni erorile. Testele efectuate de Curte pe operațiuni arată, de asemenea, că peste jumătate dintre erorile detectate de Curte ar fi putut fi corectate de aceste autorități înainte de trimiterea cererilor de rambursare către Comisie.

Pentru a proteja bugetul UE, Comisia poate să ia măsuri și chiar o face, prin aplicarea de corecții financiare. Sistemul existent este însă complex, iar impactul corecțiilor financiare asupra statelor membre și asupra beneficiarilor depinde de reglementările aplicabile.

De exemplu, în domeniul agriculturii, majoritatea corecțiilor financiare nu antrenează recuperarea de către statele membre a plăților de la beneficiari, în timp ce, pentru domeniul coeziunii, majoritatea corecțiilor sunt corecții forfetare, care nu se concretizează în corecții detaliate la nivelul proiectelor.

Stimate Domnule Președinte, stimați Domni Miniștri,

Principala problemă este aceea că actualele cadre juridice care reglementează programele de cheltuieli ale UE nu încurajează într‑o măsură suficientă optimizarea utilizării fondurilor. Va fi o provocare să schimbăm această situație în perioada aferentă noului cadru financiar.

Avem însă ocazia și o nevoie crescândă de a face acest lucru. Pe fondul presiunii sporite asupra finanțelor publice la nivelul UE și la nivel național, Curtea recomandă să se pună mai mult accent, la nivelul UE și la nivel național, pe performanța programelor de cheltuieli ale UE.

Aceasta presupune definirea unor obiective clare, a unor indicatori pertinenți, precum și a rezultatelor scontate pentru toate programele de cheltuieli, la toate nivelurile corespunzătoare. După cum puteți observa în capitolul 10 din raportul nostru, Curtea constată că acest lucru nu se realizează încă cu suficientă consecvență, astfel încât să se ofere o bază suficientă pentru gestionarea și raportarea cu privire la performanța acestor programe.

Dacă se dorește ca banii UE să fie mai bine cheltuiți în viitor, va fi de asemenea important să se simplifice mecanismele de gestiune și de control de la nivel național și să se asigure faptul că aceste mecanisme funcționează în mod eficace încă de la începutul noii perioade de programare.

Pe scurt, este necesar ca Uniunea Europeană să creeze o cultură a performanței dacă se dorește ca următoarea generație de programe de cheltuieli să aducă – și aceasta în mod vizibil – valoare adăugată pentru Europa și pentru cetățenii ei.

Stimate Domnule Președinte, stimați Domni Miniștri,

Instituțiile UE vor trebui să lucreze împreună pentru a îmbunătăți performanțele UE și modul în care se răspunde de gestiunea fondurilor acesteia în anii viitori.

Curtea este pregătită să se achite de rolul care îi revine, alături de acest Consiliu, de Parlament și de Comisie, pentru a atinge acest obiectiv în beneficiul cetățenilor UE.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată.


Side Bar