Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY PRZEMÓWIENIE

Luksemburg, dnia 10 grudnia 2013 r.

ECA/13/45

Przemówienie Vítora Caldeiry,

Prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Prezentacja sprawozdania rocznego za 2012 r. przed Radą Unii Europejskiej (do spraw Gospodarczych i Finansowych)

Bruksela, 10 grudnia 2013 r.


W przypadku rozbieżności tekstem właściwym jest wygłoszony tekst przemówienia.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Szanowne Panie Minister i Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowny Panie Komisarzu,

To dla mnie wielki zaszczyt móc przedstawić sprawozdanie roczne Trybunału dotyczące wykonania budżetu UE za rok 2012 przed Radą Unii Europejskiej.

Obywatele europejscy mają prawo wiedzieć, na co przeznaczane są ich pieniądze i czy są one wydawane we właściwy sposób. Mają także prawo wiedzieć, czy przynoszą one odpowiednie rezultaty, zwłaszcza w okresie, gdy finanse publiczne znajdują się pod tak dużą presją.

Sprawozdanie roczne Trybunału dostarcza instytucjom Unii Europejskiej i jej obywatelom ogólnych informacji na temat zarządzania finansami UE.

W opinii Trybunału obraz sytuacji przedstawiony w 2012 r. jest zgodny z ustaleniami z lat poprzednich. Krótko mówiąc, wnioski płynące ze sprawozdania rocznego Trybunału za 2012 r. są następujące:

  • Wiemy, na co wydatkowane są środki unijne – sprawozdanie finansowe UE sporządzone przez Komisję jest wiarygodne, jak ma to miejsce od 2007 r.

  • Wiemy również, że nie wszystkie środki są wykorzystywane właściwie – Trybunał stwierdził, że w płatnościach z budżetu UE wystąpił istotny poziom błędu.

  • Nie mamy jednak wystarczającej wiedzy na temat ogólnych korzyści, jakie budżet UE niesie dla obywateli. Systemy zarządzania i sprawozdawczości mające zastosowanie do budżetu UE nie są jak dotąd w stanie zapewnić wystarczających, stosownych i wiarygodnych informacji na temat rezultatów uzyskiwanych dzięki finansowaniu ze środków UE.

Jeżeli chodzi o legalność i prawidłowość płatności, Trybunał szacuje, że najbardziej prawdopodobny poziom błędu w zakresie uznanych jako wydatki płatności leżących u podstaw rozliczeń UE wynosi 4,8%.

W sprawozdaniu rocznym za 2012 r. przedstawiono obszerne informacje na temat charakteru tych błędów, obszarów ich występowania oraz powodów ich utrzymywania się. Pragnąłbym zwrócić Państwa uwagę na trzy kluczowe kwestie poruszone w tym sprawozdaniu.

Po pierwsze, należy wyjaśnić, co w rozumieniu Trybunału oznaczają „błędy”. Błędy stanowią przypadki wykorzystania środków UE niezgodnie z właściwymi przepisami, a zatem wbrew intencjom Parlamentu i Rady, pełniących rolę prawodawcy i władzy budżetowej. Innymi słowy są to przypadki, w których środki UE nie powinny zostać wypłacone.

Ponad dwie trzecie szacowanego poziomu błędu dotyczy niekwalifikowalnych wniosków o zwrot poniesionych kosztów oraz poważnych naruszeń przepisów w dziedzinie zamówień publicznych.

Po drugie, chciałbym podkreślić, że błędy nie ograniczają się do konkretnego obszaru budżetu. Istotny poziom błędu wystąpił we wszystkich grupach polityk obejmujących wydatki operacyjne. Jedynym obszarem, w którym nie stwierdzono istotnego poziomu błędu, są wydatki administracyjne.

W porównaniu z rokiem 2011 ogólnie szacowany przez Trybunał najbardziej prawdopodobny poziom błędu we wszystkich obszarach wydatków operacyjnych zwiększył się, co złożyło się na ogólny wzrost z 3,9% w 2011 r. do 4,8% w roku 2012.

Po trzecie, tak jak w latach poprzednich, szacowany przez Trybunał poziom błędu jest wyższy w obszarach podlegających zarządzaniu wspólnemu przez Komisję i państwa członkowskie. Dzięki ulepszeniu metodyki Trybunału w tegorocznym sprawozdaniu możliwe jest dokonanie rzetelnego porównania różnych mechanizmów zarządzania.

Trybunał obliczył, że szacowany poziom błędu w wydatkach podlegających zarządzaniu dzielonemu wyniósł 5,3%, w porównaniu z 4,3% we wszystkich pozostałych formach wydatków operacyjnych.

Najbardziej narażone na błędy są jednak obszary podlegające zarządzaniu wspólnemu. Najbardziej podatnym na błędy obszarem wydatków jest nadal rozwój obszarów wiejskich, w którym szacowany poziom błędu wyniósł 7,9%. Kolejna pod tym względem jest polityka regionalna z poziomem błędu w wysokości 6,8%.

Ustalenia Trybunału nie wskazują jednak, by występowanie błędów w obszarach podlegających zarządzaniu dzielonemu ograniczało się do pewnych określonych państw członkowskich. Jak wynika z oceny zbadanych przez Trybunał systemów nadzoru i kontroli w 2012 r. i w latach poprzednich, uchybienia są udziałem wielu różnych organów krajowych i regionalnych.

Władze krajowe i regionalne odpowiedzialne za zarządzanie środkami UE mogły zrobić więcej, aby zapobiec błędom. Przeprowadzone przez Trybunał badanie transakcji również wykazuje, że ponad połowa błędów wykrytych przez Trybunał mogła zostać skorygowana przez te władze przed złożeniem wniosków o zwrot kosztów do Komisji.

Komisja może podejmować i podejmuje działania na rzecz ochrony budżetu UE poprzez zastosowanie korekt finansowych. Mechanizm korekt jest jednak skomplikowany, a ich wpływ na państwa członkowskie i beneficjentów zależy od obowiązujących przepisów.

Przykładowo w przypadku rolnictwa większość korekt finansowych nie prowadzi do odzyskania przez państwa członkowskie środków od beneficjentów, natomiast w przypadku polityki spójności większość korekt ma charakter ryczałtowy i nie prowadzi do szczegółowych korekt na poziomie projektów.

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Minister, Szanowni Panowie Ministrowie,

Główny problem polega na tym, że obowiązujące ramy prawne w zakresie programów wydatków UE nie zachęcają w wystarczającym stopniu do lepszego wydatkowania środków. Uporanie się z tym problemem stanowić będzie wyzwanie w okresie nowych ram finansowych.

Podjęcie się tego zadania jest jednak możliwe i w coraz większym stopniu konieczne. W obliczu narastającej presji na finanse publiczne na poziomie unijnym i krajowym Trybunał zaleca, by w programach wydatków UE położyć większy nacisk na uzyskiwanie wyników.

W tym celu dla wszystkich programów wydatkowania należy określić jasne cele, odpowiednie wskaźniki i oczekiwane rezultaty na wszystkich odpowiednich poziomach. Jak wynika z rozdziału 10 sprawozdania, Trybunał jest zdania, że działania podejmowane obecnie w tym zakresie nie są na tyle spójne, aby umożliwić sprawne zarządzanie i sprawozdawczość na temat uzyskiwanych wyników.

Jeżeli środki UE mają być w przyszłości lepiej wykorzystywane, kluczowe znaczenie będzie miało również uproszczenie mechanizmów zarządzania i kontroli na poziomie krajowym, tak aby funkcjonowały one skutecznie od samego początku nowego okresu programowania.

Krótko mówiąc, Unia musi wytworzyć kulturę nastawioną na osiąganie wyników, tak aby kolejne programy wydatkowania przyniosły w widoczny sposób wartość dodaną Europie i jej obywatelom.

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Minister, Szanowni Panowie Ministrowie,

Instytucje UE będą musiały ściśle ze sobą współpracować, aby usprawnić działalność UE i zwiększyć jej rozliczalność w nadchodzących latach.

Trybunał będzie wykonywał swoje zadania we współpracy z Radą, Parlamentem i Komisją, aby osiągnąć ten cel z korzyścią dla obywateli UE.

Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.


Side Bar