Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA RUNA

Luksemburgā, 2013. gada 10. decembrī

ECA/13/45

Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētāja Vitora Kaldeiras (Vítor Caldeira) runa

2012. finanšu gada pārskata prezentācija Eiropas Savienības Padomei (Ekonomikas un finanšu padomei)

Briselē, 2013. gada 10. decembrī


Jāsaskaņo ar runāto tekstu. Izšķirošā ir runātā runa.

Godātais priekšsēdētāja kungs,

godātie ministri,

godātais komisār Šemeta!

Priecājos iepazīstināt Eiropas Savienības Padomi ar Revīzijas palātas sagatavoto pārskatu par ES budžeta izpildi 2012. finanšu gadā.

Eiropas iedzīvotājiem ir tiesības zināt, kā tiek tērēta viņu nauda un vai tā tiek izlietota pienācīgi. Viņiem ir tiesības arī zināt, vai šī nauda rada vērtību, it īpaši laikā, kad uz publiskajām finansēm ir tik liels spiediens.

Palātas sagatavotais gada pārskats palīdz ES iestādēm un ES iedzīvotājiem gūt priekšstatu par to, kāds ir pašreizējais ES finanšu pārvaldības stāvoklis.

Palāta uzskata, ka 2012. gada aina ir līdzīga tai, kas bija iepriekšējos gados. Pārskatā par 2012. gadu Palātas atziņas īsumā ir šādas:

  • mēs zinām, kam ES nauda tika izlietota: Komisijas sagatavotie ES pārskati ir ticami, kā tas ir bijis kopš 2007. gada;

  • mēs zinām arī to, ka ne visi līdzekļi tika izlietoti pienācīgi — Palāta secina, ka maksājumos no ES budžeta ir būtisks kļūdu līmenis;

  • tomēr nav pietiekamu ziņu par to, kādu kopvērtību ES budžeta līdzekļi ir radījuši iedzīvotājiem. ES budžeta vadības un pārskatu sistēmas vēl nespēj sniegt pietiekamu, būtisku un ticamu informāciju par rezultātiem, kas gūti ar ES izdevumu starpniecību.

Attiecībā uz maksājumu likumību un pareizību ES pārskatiem pakārtotajos maksājumos par izdevumiem Palātas aplēstais iespējamākais kļūdu īpatsvars ir 4,8 %.

Pārskatā par 2012. gadu ir iekļauts izvērsts skaidrojums par šo kļūdu veidu, par to, kur tās rodas, kā arī par iemesliem, kāpēc tās joprojām sastopamas. Vēlētos pievērst jūsu uzmanību trim galvenajiem šā ziņojuma punktiem.

Pirmkārt, ir svarīgi noskaidrot, uz ko attiecas Palātas minētās kļūdas. Ir gadījumi, kad ES finanses netika tērētas saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, līdz ar to netika ievērotas Parlamenta un Padomes kā likumdevējas iestādes un budžeta lēmējinstitūcijas ieceres. Citiem vārdiem — ir gadījumi, kad ES līdzekļus nebūtu bijis jātērē.

Faktiski vairāk nekā divas trešdaļas no aplēstā kļūdu īpatsvara attiecas uz iesniegtiem neattiecināmiem maksājumu pieprasījumiem un nopietniem iepirkuma noteikumu pārkāpumiem.

Otrkārt, vēlētos uzsvērt, ka kļūdas nav lokalizējamas kādā konkrētā budžeta jomā. Visās politikas grupās, kas aptver pamatdarbības izdevumus, ir būtisks kļūdu līmenis. Administratīvie izdevumi ir vienīgā joma, kur netika konstatēts būtisks kļūdu līmenis.

Palātas aplēstais vispārējais iespējamākais kļūdu līmenis visās pamatdarbības izdevumu jomās ir pieaudzis salīdzinājumā ar 2011. gadu, proti, 2011. gadā tas bija 3,9 %, bet 2012. gadā — 4,8 %.

Treškārt, tāpat kā iepriekšējos gados, Palātas aplēstais kļūdu īpatsvars ir augstāks jomās, kuras Komisija pārvalda kopā ar dalībvalstīm. Šajā gada pārskatā atšķirīgais ir tas, ka uzlabotā Palātas metodoloģija ļauj objektīvāk salīdzināt dažādas pārvaldības kārtības.

Palāta ir aprēķinājusi, ka aplēstais kļūdu īpatsvars dalītas pārvaldības izdevumos ir 5,3 %, bet visu citu veidu pamatdarbības izdevumos — 4,3 %.

Tomēr kļūdām ir tendence rasties dalītas pārvaldības jomās. Lauku attīstība joprojām ir tā joma, kurā ir vislabākā augsne kļūdām, — aplēstais kļūdu īpatsvars ir 7,9 %, un tai seko reģionālā politika — kļūdu īpatsvars ir 6,8 %.

Taču Palātas konstatējumi nenorāda uz to, ka kļūdas dalītas pārvaldības jomās ir biežāk sastopamas saistībā ar kādu konkrētu dalībvalsti. Faktiski Palātas veiktais novērtējums par 2012. gadā un iepriekšējos gados pārbaudītajām pārraudzības un kontroles sistēmām liecina, ka trūkumi vērojami daudzās un dažādās dalībvalstu un reģionālajās iestādēs.

Par ES līdzekļu pārvaldību atbildīgajām dalībvalstu un reģionālajām iestādēm būtu vairāk jādara, lai novērstu kļūdas. Palātas veiktā darījumu pārbaude atklāja arī to, ka šīs iestādes būtu varējušas izlabot vairāk nekā pusi no Palātas konstatētajām kļūdām pirms izmaksu atlīdzināšanas pieprasījumu nosūtīšanas Komisijai.

Komisija var aizsargāt ES budžetu, piemērojot finanšu korekcijas, un tas tiek darīts. Taču piemērošanas sistēma ir sarežģīta, un finanšu korekciju ietekme uz dalībvalstīm un līdzekļu saņēmējiem ir atkarīga no spēkā esošā regulējuma.

Piemēram, lauksaimniecībā lielākā daļa finanšu korekciju nenoved pie tā, ka dalībvalstis atgūst maksājumus no saņēmējiem, bet kohēzijas izdevumos korekcijas lielākoties ir vienotas likmes korekcijas, kam neseko detalizētas korekcijas projektu līmenī.

Godātais priekšsēdētāj, godātie ministri!

Galvenā problēma ir tā, ka pašreizējais ES izdevumu programmu tiesiskais regulējums nav pietiekams, lai stimulētu tēriņu uzlabošanu. Jaunajā finanšu shēmas periodā nebūs viegli šo problēmu atrisināt.

Tomēr ir gan iespēja, gan aizvien pieaugoša vajadzība to darīt. Tā kā spriedze saistībā ar publisko finansējumu arvien pieaug gan ES, gan valstu līmenī, Palāta iesaka gan ES, gan valstu līmenī lielāku uzmanību pievērst ES izdevumu programmu izpildes rezultātiem.

Tas nozīmē, ka visām izdevumu programmām visos attiecīgajos līmeņos ir jānosaka skaidri mērķi, jāizstrādā atbilstīgi rādītāji un jāformulē sagaidāmie rezultāti. Kā varat lasīt pārskata 10. nodaļā, Palāta uzskata, ka pašlaik tas nenotiek pietiekami konsekventi, lai radītu pienācīgu pamatu izpildes rezultātu pārvaldībai un ziņošanai par tiem.

Lai ES līdzekļus turpmāk izlietotu labāk, svarīgi būs arī vienkāršot vadības un kontroles kārtību valstu līmenī un nodrošināt, lai šī kārtība ir efektīva jau kopš paša jaunā plānošanas perioda sākuma.

Īsumā, Savienībai ir jāievieš uz izpildes rezultātiem virzīta kultūra, lai nākamās paaudzes izdevumu programmas radītu — un uzskatāmi parādītu, ka rada — pievienoto vērtību Eiropai un tās iedzīvotājiem.

Godātais priekšsēdētāj, godātie ministri!

ES iestādēm ir jāsadarbojas, lai nākamajos gados uzlabotu ES izpildes rezultātus un pārskatatbildību.

Palāta ir gatava ieguldīt savu daļu darba kopā ar Padomi, Parlamentu un Komisiju, lai sasniegtu šo mērķi, kas nesīs labumu visiem ES iedzīvotājiem.

Paldies par uzmanību!


Side Bar