Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI KALBA

Liuksemburgas, 2013 m. gruodžio 10 d.

ECA/13/45

Europos Audito Rūmų pirmininko

Vítor Caldeira kalba

2012 m. metinės ataskaitos pristatymas Europos Sąjungos Tarybai (Ekonomikos ir finansų reikalai)

Briuselis, 2013 m. gruodžio 10 d.


- Kalba gali keistis – Pirmenybė bus teikiama sakytinei versijai

Gerbiamas pirmininke,

gerbiami ministrai,

gerbiamas Komisijos nary Algirdai Šemeta,

Man didelė garbė Europos Sąjungos Tarybai pristatyti Audito Rūmų metinę ataskaitą dėl 2012 m. ES biudžeto vykdymo.

Europos piliečiai turi teisę žinoti, kaip jų pinigai yra išleidžiami ir ar jie yra tinkamai panaudojami. Jie taip pat turi teisę žinoti, ar šios lėšos sukuria verčių, ypač tokiu metu, kai viešiesiems finansams daromas toks didelis spaudimas.

Audito Rūmų metinė ataskaita padeda ES institucijoms ir piliečiams gauti apibendrintas žinias, kurias turime apie ES finansų valdymo padėtį.

Audito Rūmų nuomone, 2012 m. vaizdas atitinka ankstesniuosius metus. Apibendrinant, Audito Rūmų 2012 m. metinėje ataskaitoje teigiama:

  • Mes žinome, kam yra išleidžiami ES pinigai – kaip ir ankstesniais metais nuo 2007 m., Komisijos parengtos ES finansinės ataskaitos yra patikimos.

  • Mes taip pat žinome, kad ne visos lėšos yra panaudojamos tinkamai – Audito Rūmai daro išvadą, kad mokėjimai iš ES biudžeto yra reikšmingai paveikti klaidų.

  • Tačiau nėra pakankamai žinoma apie bendrą vertę, kurią ES biudžetas duoda piliečiams. ES biudžetui taikomos valdymo ir ataskaitų teikimo sistemos dar negali suteikti pakankamos, svarbios ir patikimos informacijos apie rezultatus, gautus naudojant ES lėšas.

Mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo atžvilgiu Audito Rūmai vertina, kad labiausiai tikėtinas klaidų lygis ES finansinėse ataskaitose atspindimose sumokėtose išlaidose yra 4,8 %.

2012 m. metinėje ataskaitoje pateikta įžvalgų apie šių klaidų pobūdį, apie tai, kur jos įvyksta ir kodėl jos kartojasi. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris pagrindines ataskaitos mintis.

Pirma, svarbu aiškiai suprasti, kas yra tos Audito Rūmų minimos „klaidos“. Tai atvejai, kai ES lėšų panaudojimas neatitiko atitinkamų teisės aktų, taigi ir Parlamento kaip teisės aktų leidėjo ir Tarybos kaip biudžeto valdymo institucijos, siekių. Kitaip tariant, pasitaiko atvejų, kai ES lėšos neturėjo būti išmokėtos.

Faktiškai daugiau kaip du trečdaliai įvertinto klaidų lygio yra susiję su išlaidų deklaracijų, pateiktų siekiant gauti išmoką, netinkamumu ir rimtais viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo atvejais.

Antra, norėčiau pabrėžti, kad klaidos nėra būdingos tik kokiai nors konkrečiai biudžeto sričiai. Visos su veiklos išlaidomis susijusios politikos grupės yra reikšmingai paveiktos klaidų. Vienintelė sritis, kurioje nenustatytas reikšmingas klaidų lygis – tai administracinės išlaidos.

Audito Rūmų bendras įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis visose su veiklos išlaidomis susijusiose srityse išaugo lyginant su 2011 m. ir dėl to bendras klaidų lygis padidėjo nuo 3,9 % 2011 m. iki 4,8 % 2012 m.

Trečia, kaip ir ankstesniais metais, Audito Rūmų įvertintas klaidų lygis yra didesnis tose srityse, kurias kartu valdo Komisija ir valstybės narės. Šiais metais mūsų metinė ataskaita skiriasi tuo, kad patobulinta Audito Rūmų metodologija leidžia teisingai palyginti įvairias valdymo formas.

Audito Rūmai apskaičiavo, kad įvertintas klaidų lygis pasidalijamojo valdymo išlaidose sudarė 5,3 %, palyginti su 4,3 % visų kitų formų veiklos išlaidų lygiu.

Nepaisant to, labiausiai klaidų veikiamos sritys yra valdomos bendrai. Labiausiai klaidų veikiama išlieka kaimo plėtros sritis: joje įvertintas klaidų lygis sudaro 7,9 %, po jos eina regioninės politikos sritis, kurioje klaidų lygis yra 6,8 %.

Tačiau šie Audito Rūmų nustatyti faktai nereiškia, kad pasidalijamojo valdymo srityse klaidos buvo susijusios tik su tam tikromis valstybėmis narėmis. Iš tikrųjų Audito Rūmų 2012  ir ankstesniais metais atlikti jų nagrinėtų priežiūros ir kontrolės sistemų vertinimai atskleidė trūkumų daugelyje nacionalinių ir regioninių institucijų.

Už ES lėšų valdymą atsakingos nacionalinės ir regioninės institucijos, siekiant išvengti klaidų, galėtų padaryti daugiau. Audito Rūmų operacijų testų rezultatai taip pat rodo, kad nacionalinės institucijos, prieš Komisijai pateikdamos paraiškas kompensuoti patirtas išlaidas, galėjo ištaisyti daugiau kaip pusę Audito Rūmų nustatytų klaidų.

Komisija gali ir imasi veiksmų, skirtų apsaugoti ES biudžetą taikant finansinius pataisymus. Tačiau tam skirta sistema yra sudėtinga ir finansinių pataisymų poveikis valstybėms narėms ir naudos gavėjams priklauso nuo taikomų teisės aktų.

Pavyzdžiui, žemės ūkio srityje taikant didžiąją dalį finansinių pataisymų, valstybės narės nesusigrąžina išmokų iš naudos gavėjų, o sanglaudos srityje dažniausiai yra taikomi nustatyto dydžio normos pataisymai, po kurių neatliekamas išsamus pataisymas projektų lygmeniu.

Gerbiamas pirmininke, gerbiami ministrai,

Pagrindinė problema yra tai, kad dabartinės ES išlaidų programas reglamentuojančios teisinės sistemos nepakankamai skatina geriau panaudoti lėšas. Laukia sunkus uždavinys – pakeisti šią padėtį naujos finansinės programos laikotarpiu.

Tačiau yra ir galimybių ir vis didėjantis poreikis tai padaryti. Kai viešiesiems finansams daromas vis didesnis spaudimas, Audito Rūmai rekomenduoja, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis, daugiau dėmesio skirti ES išlaidų programų rezultatams.

Tai reiškia, kad visoms išlaidų programoms visais atitinkamais lygmenimis turi būti nustatyti aiškūs tikslai, svarbūs rodikliai ir numatomi rezultatai. Kaip jūs galite matyti iš mūsų ataskaitos 10 skyriaus, Audito Rūmai mano, kad tai nėra daroma pakankamai nuosekliai tam, kad būtų suteiktas pakankamas pagrindas jų valdymui ir ataskaitų apie jų rezultatus teikimui.

Jei norime, kad ateityje ES pinigai būtų geriau panaudojami, taip pat bus svarbu supaprastinti valdymo ir kontrolės sistemas nacionaliniu lygmeniu ir užtikrinti, kad šios sistemos būtų veiksmingos nuo pat naujojo programavimo laikotarpio pradžios.

Kitaip sakant, tam, kad vykdant naujos kartos išlaidų programas, Europai ir jos piliečiams būtų sukurta pridėtinė vertė – ir kad ji būtų matoma, – Sąjunga privalo sukurti rezultatų kultūrą.

Gerbiamas pirmininke, Gerbiami ministrai,

ES institucijos turės kartu dirbti, kad ateinančiais metais pagerintų ES veiklos rezultatus ir atskaitomybę.

Audito Rūmai nekantrauja kartu su šia Taryba, Parlamentu ir Komisija atlikti savo vaidmenį, kad šis tikslas būtų pasiektas visų ES piliečių labui.

Dėkoju jums už dėmesį.


Side Bar