Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΙΛΙΑ

Λουξεμβούργο 10 Δεκεμβρίου 2013

ECA/13/45

Ομιλία του κυρίου Vítor Caldeira

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων για το οικονομικό έτος 2012
στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις)

Βρυξέλλες 10 Δεκεμβρίου 2013


Σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει το κείμενο που θα εκφωνηθεί.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Κύριε Επίτροπε,

Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να παρουσιάζω στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2012.

Οι πολίτες της Ευρώπης δικαιούνται να γνωρίζουν με ποιο τρόπο δαπανώνται τα χρήματά τους και εάν χρησιμοποιούνται ορθά. Επίσης, δικαιούνται να γνωρίζουν εάν τα χρήματά τους αξιοποιούνται, ιδίως σε μια εποχή άσκησης τόσο σημαντικής πίεσης επί των δημόσιων οικονομικών.

Η ετήσια έκθεση του Συνεδρίου παρέχει στα θεσμικά όργανα και τους πολίτες της ΕΕ επισκόπηση των όσων γνωρίζουμε σχετικά με την κατάσταση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ.

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, η εικόνα για το 2012 είναι ανάλογη με εκείνη των προηγούμενων ετών. Εν συντομία, η ετήσια έκθεση του Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2012 περιέχει τα εξής μηνύματα:

  • Γνωρίζουμε για ποιους σκοπούς δαπανώνται οι πόροι της ΕΕ - οι λογαριασμοί της ΕΕ που καταρτίζονται από την Επιτροπή είναι αξιόπιστοι, όπως ισχύει από το 2007 και εξής.

  • Επίσης, γνωρίζουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται ορθά όλα τα κεφάλαια - το Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πληρωμές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ περιέχουν ουσιώδη σφάλματα.

  • Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αρκετά όσον αφορά τη συνολική αξία που παρέχει στους πολίτες ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Τα συστήματα διαχείρισης και κατάρτισης εκθέσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν είναι ακόμη σε θέση να παρέχουν επαρκείς, συναφείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι δαπάνες της ΕΕ.

Όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών, κατά την εκτίμηση του Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις πληρωμές που καταχωρίζονται ως δαπάνες και στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί της ΕΕ είναι 4,8 %.

Η ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2012 παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης της φύσης των εν λόγω σφαλμάτων, των τομέων εμφάνισής τους και των λόγων για τους οποίους εξακολουθούν να προκύπτουν. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία βασικά σημεία της έκθεσης.

Πρώτον, είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί τι αφορούν τα «σφάλματα» στα οποία αναφέρεται το Συνέδριο. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κεφάλαια της ΕΕ δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και, επομένως, ούτε με τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ήτοι του νομοθέτη και της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Εν ολίγοις υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΕΕ δεν θα έπρεπε να είχε καταβάλει κεφάλαια.

Ποσοστό μεγαλύτερο των δύο τρίτων του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος αφορά μη επιλεξιμότητα των δηλώσεων που υποβάλλονται προς απόδοση των δαπανών και σοβαρές περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων περί συμβάσεων.

Δεύτερον, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα σφάλματα δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένο τομέα του προϋπολογισμού. Όλες οι ομάδες πολιτικής οι οποίες καλύπτουν επιχειρησιακές δαπάνες περιέχουν ουσιώδη σφάλματα. Οι διοικητικές δαπάνες αποτελούν τον μοναδικό τομέα στον οποίο δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδη σφάλματα.

Κατά τη συνολική εκτίμηση του Συνεδρίου, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για όλους τους τομείς επιχειρησιακών δαπανών παρουσίασε αυξήσεις σε σύγκριση με το 2011, οδηγώντας σε συνολική αύξηση από 3,9 % το 2011 σε 4,8 % το 2012.

Τρίτον, όπως και τα προηγούμενα έτη, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος του Συνεδρίου είναι υψηλότερο για τους τομείς των οποίων τη διαχείριση ασκεί από κοινού η Επιτροπή με τα κράτη μέλη. Η διαφορά σε αυτή την ετήσια έκθεσή μας είναι ότι βελτιώσεις στη μεθοδολογία του Συνεδρίου καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση έγκυρης σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών μηχανισμών διαχείρισης.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Συνεδρίου, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες υπό επιμερισμένη διαχείριση ήταν 5,3 %, έναντι 4,3 % για όλα τα άλλα είδη επιχειρησιακών δαπανών.

Εντούτοις, οι τομείς που τείνουν να εμφανίζουν τα περισσότερα σφάλματα είναι τομείς υπό επιμερισμένη διαχείριση. Η Αγροτική ανάπτυξη παραμένει ο τομέας δαπανών που ενέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σφάλματος, με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 7,9 % και ακολουθεί η Περιφερειακή πολιτική, με εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος 6,8 %.

Ωστόσο, οι διαπιστώσεις του Συνεδρίου δεν υποδηλώνουν ότι τα σφάλματα σε τομείς υπό επιμερισμένη διαχείριση περιορίζονται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις του Συνεδρίου όσον αφορά τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου που εξέτασε το 2012 και τα προηγούμενα έτη κατέδειξαν την ύπαρξη αδυναμιών σε ευρύ φάσμα εθνικών και περιφερειακών αρχών.

Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές που φέρουν την ευθύνη διαχείρισης κεφαλαίων της ΕΕ θα μπορούσαν να προβαίνουν σε περισσότερες ενέργειες με στόχο την πρόληψη των σφαλμάτων. Επίσης, οι ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες το Συνέδριο υποβάλλει τις πράξεις καταδεικνύουν ότι περισσότερα από τα μισά σφάλματα που εντόπισε το Συνέδριο θα μπορούσαν να είχαν διορθωθεί από τις εθνικές αρχές πριν από την υποβολή αιτημάτων απόδοσης δαπανών στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί να λάβει, και όντως λαμβάνει, μέτρα προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ, εφαρμόζοντας δημοσιονομικές διορθώσεις. Εντούτοις, το σχετικό σύστημα είναι πολύπλοκο και ο αντίκτυπος των δημοσιονομικών διορθώσεων επί των κρατών μελών και των δικαιούχων εξαρτάται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παραδείγματος χάριν, όσον αφορά τη Γεωργία, οι περισσότερες δημοσιονομικές διορθώσεις δεν οδηγούν τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη σε ανακτήσεις πληρωμών από τους δικαιούχους, ενώ όσον αφορά τη Συνοχή, οι περισσότερες διορθώσεις συνιστούν κατ’ αποκοπήν διορθώσεις οι οποίες δεν οδηγούν σε λεπτομερή διόρθωση σε επίπεδο έργου.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Το κύριο πρόβλημα είναι ότι τα ισχύοντα νομικά πλαίσια για τις δαπάνες δεν ενθαρρύνουν επαρκώς τη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών. Θα αποτελέσει πρόκληση η αλλαγή της κατάστασης αυτής για το χρονικό διάστημα του νέου δημοσιονομικού πλαισίου.

Ωστόσο, υπάρχει η ευκαιρία και η αυξανόμενη ανάγκη για την αλλαγή της κατάστασης αυτής. Με την πίεση επί των δημόσιων οικονομικών να αυξάνεται, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, το Συνέδριο συνιστά μεγαλύτερη εστίαση στις επιδόσεις των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ.

Αυτό σημαίνει τον καθορισμό σαφών στόχων, συναφών δεικτών και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων για όλα τα προγράμματα δαπανών και σε όλα τα ενδεδειγμένα επίπεδα. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στο κεφάλαιο 10 της έκθεσής μας, το Συνέδριο διαπιστώνει ότι αυτό δεν πραγματοποιείται με αρκετή συνέπεια, ώστε να παρέχεται επαρκής βάση για τη διαχείριση και την κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των εν λόγω προγραμμάτων.

Προκειμένου τα χρήματα της ΕΕ να αξιοποιούνται καλύτερα στο μέλλον, είναι επίσης σημαντικό να απλουστευθούν οι μηχανισμοί διαχείρισης και ελέγχου σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα λειτουργούν αποτελεσματικά από την αρχή της νέας περιόδου προγραμματισμού.

Εν συντομία, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει μια νοοτροπία προσανατολισμένη στις επιδόσεις, εάν η επόμενη γενεά προγραμμάτων δαπανών πρόκειται να παρέχει – και να είναι φανερό ότι παρέχει – προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη και τους πολίτες της.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Υπουργοί,

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα χρειαστεί να συνεργαστούν για τη βελτίωση των επιδόσεων και της λογοδοσίας της ΕΕ κατά τα επόμενα έτη.

Το Συνέδριο προσβλέπει στο να διαδραματίζει τον ρόλο του στο πλευρό του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για την επίτευξη του στόχου αυτού προς όφελος των πολιτών της ΕΕ.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Side Bar