Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PROJEV

Lucemburk 10. prosince 2013

ECA/13/45

Projev Vítora Caldeiry,
předsedy Evropského účetního dvora

Prezentace výroční zprávy za rok 2012 Radě Evropské unie (pro hospodářské a finanční věci)

Brusel 10. prosince 2013


Porovnejte s předneseným projevem. V případě rozdílů platí mluvený text.

Vážený pane předsedo,

vážení ministři,

vážený pane komisaři Šemeto,

je mi velkou ctí předložit Radě Evropské unie výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu EU v roce 2012.

Evropští občané mají právo vědět, na co se vynakládají jejich finanční prostředky a zda jsou tyto prostředky využívány řádným způsobem. Stejně tak mají právo vědět, zda se pomocí těchto prostředků vytváří hodnota, a to zejména v současné době, kdy jsou veřejné finance pod značným tlakem.

Výroční zpráva Účetního dvora umožňuje orgánům a občanům EU získat přehled informací zjištěných o stavu finančního řízení EU.

Účetní dvůr se domnívá, že situace v roce 2012 je obdobná jako v předchozích letech. Informace z výroční zprávy Účetního dvora za rok 2012 lze ve zkratce shrnout takto:

  • Víme, na co jsou peníze EU vynakládány – účetní závěrka EU, kterou vypracovala Komise, je spolehlivá, jako je tomu již od roku 2007.

  • Rovněž víme, že ne všechny prostředky jsou vynakládány řádně – Účetní dvůr dospěl k závěru, že platby z rozpočtu EU jsou zatíženy významnou (materiální) mírou chyb.

  • Není však k dispozici dost informací o tom, jakou hodnotu rozpočet EU občanům celkově přináší. Systémy pro řízení a výkaznictví v souvislosti s rozpočtem EU zatím nedokáží poskytovat dostatečné, relevantní a spolehlivé informace o výsledcích dosažených prostřednictvím výdajů EU.

Pokud jde o legalitu a správnost plateb, Účetní dvůr odhaduje, že nejpravděpodobnější míra chyb u plateb zaúčtovaných do výdajů, na nichž se zakládá účetní závěrka EU, činí 4,8 %.

Výroční zpráva za rok 2012 obšírně informuje o povaze těchto chyb, jejich výskytu a důvodech, proč přetrvávají. Rád bych vás v souvislosti s touto zprávou upozornil na tři důležité skutečnosti.

Zaprvé je třeba mít jasno v tom, co se rozumí pod pojmem „chyby“, o nichž Účetní dvůr hovoří. Jedná se o případy, kdy prostředky EU nebyly využity v souladu s příslušnými právními předpisy, tedy v souladu se záměry Parlamentu a Rady jako zákonodárného a rozpočtového orgánu. Jinými slovy jedná se o případy, kdy prostředky EU neměly být vyplaceny.

Odhadovaná míra chyb se v podstatě z více než dvou třetin týká nezpůsobilosti předložených žádostí o proplacení nákladů a závažných porušení pravidel pro zadávání zakázek.

Zadruhé bych rád zdůraznil, že chyby se nevyskytují jen v určité konkrétní rozpočtové oblasti. Chybami jsou ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy všechny skupiny politik související s operačními výdaji. Jedinou oblastí, v níž nebyla takto významná míra chyb zjištěna, jsou správní výdaje.

Celkový odhad Účetního dvora, pokud jde o nejpravděpodobnější míru chyb u všech oblastí operačních výdajů, se v porovnání s rokem 2011 zvýšil ze 3,9 % na 4,8 % v roce 2012.

Zatřetí, stejně jako v předchozích letech je míra chyb odhadovaná Účetním dvorem vyšší u těch oblastí, které řídí členské státy společně s Komisí. Naše letošní výroční zpráva se liší v tom, že zlepšení v metodice Účetního dvora umožňují lépe porovnávat jednotlivé typy řízení.

Podle výpočtů Účetního dvora činí celková odhadovaná míra chyb u výdajů v rámci sdíleného řízení 5,3 % ve srovnání s 4,3 % u všech ostatních typů operačních výdajů.

Nejnáchylnější k chybám jsou však oblasti ve společném řízení. Nejvíce to platí o rozvoji venkova, kde se míra chyb u výdajů odhaduje na 7,9 %, pak následuje regionální politika s odhadovanou mírou chyb 6,8 %.

Ze zjištění Účetního dvora nicméně nevyplývá, že by se výskyt chyb v oblastech se sdíleným řízením omezoval na konkrétní členské státy. Posouzení systémů dohledu a kontroly, která Účetní dvůr provedl v roce 2012 a předchozích letech, ve skutečnosti prokázala, že nedostatky se vyskytují u celé řady národních a regionálních orgánů.

Národní a regionální orgány odpovědné za řízení finančních prostředků EU by mohly dělat více, aby předcházely chybám. Z testování operací provedeného Účetním dvorem vyplývá, že více než polovinu chyb, které zjistil, mohly vnitrostátní orgány opravit ještě před tím, než byly Komisi podány žádosti o úhradu.

Komise může podnikat kroky na ochranu rozpočtu EU, což také činí prostřednictvím finančních oprav. Systém uplatňování finančních oprav je však složitý a dopad oprav na členské státy a příjemce závisí na příslušných nařízeních.

Například v oblasti zemědělství finanční opravy většinou nevedou k tomu, že by členské státy od příjemců získaly prostředky zpět, a v oblasti soudržnosti tvoří většinu finančních oprav paušální opravy, ale ne již podrobné opravy na úrovni projektů.

Vážený pane předsedo, vážení ministři,

hlavním problémem je skutečnost, že stávající právní rámce, jimiž se řídí výdajové programy EU, dostatečně nepodporují lepší vynakládání prostředků. Změnit tento stav během nového finančního rámce nebude snadné.

Máme však příležitost i stále větší potřebu tak učinit. Za rostoucího tlaku na veřejné finance na evropské i vnitrostátní úrovni Účetní dvůr doporučuje, aby se EU i členské státy více zaměřily na výkonnost výdajových programů EU.

To tedy znamená stanovit pro všechny výdajové programy jasné cíle, relevantní ukazatele a očekávané výsledky na všech patřičných úrovních. Jak se uvádí v kapitole 10 naší zprávy, podle zjištění Účetního dvora se tak nyní neděje natolik soustavně, aby byl k dispozici dostatečný základ pro řízení a vykazování výkonnosti těchto programů.

Mají-li se peníze EU v budoucnu vynakládat lépe, bude také třeba zjednodušit řídicí a kontrolní mechanismy na vnitrostátní úrovni a zajistit, aby fungovaly účinně hned od začátku nového programového období.

Jinak řečeno, pokud má příští generace výdajových programů vytvářet přidanou hodnotu pro Evropu a její občany a pokud má být tato hodnota zjevná, musí Unie vybudovat kulturu výkonnosti.

Vážený pane předsedo, vážení ministři,

v následujících letech budou orgány Evropské unie muset spolupracovat na zlepšení výkonnosti a odpovědnosti EU.

Účetní dvůr se při dosahování tohoto cíle ve prospěch občanů EU společně s Radou, Parlamentem a Komisí těší na plnění své role.

Děkuji Vám za pozornost.


Side Bar