Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА РЕЧ

Люксембург, 10 декември 2013 г.

ECA/13/45

Реч на г-н Витор Калдейра

Председател на Европейската сметна палата

Представяне на годишния доклад за 2012г. пред Съвета на Европейския съюз (Икономически и финансови въпроси)

Брюксел, 10 декември 2013 г.


В случай на различия предимство има устното изложение на речта.

Уважаеми г-н председател,

Уважаеми г-жи и г-да министри,

Уважаеми г-н комисар Шемета,

За мен е чест да представя пред Съвета на Европейския съюз годишния доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ЕС за финансовата 2012 година.

Гражданите на ЕС имат право да знаят за какво са били изразходвани парите им и дали това е станало по правомерен начин. Те също имат право да знаят дали тези средства са донесли допълнителни ползи, особено в настоящия контекст на значителен натиск върху публичните финанси.

Годишният доклад на Сметната палата представя на институциите и гражданите на ЕС общ поглед върху наличната информация за финансовото управление на ЕС.

Сметната палата счита, че общата ситуация е сходна с представената в докладите от предходни години. Накратко, заключенията на годишния доклад на Сметната палата за 2012 г. са следните:

  • Известно е за какво се разходват средствата на ЕС — и тази година, както от 2007 г. насам, отчетите на ЕС, изготвени от Комисията, са надеждни.

  • Известно е също така, че не всички средства са използвани правомерно — Сметната палата заключава, че плащанията от бюджета на ЕС са съществено засегнати от грешки.

  • Липсва обаче достатъчно информация относно цялостните ползи, които бюджетът на ЕС осигурява за гражданите. Системите за управление и отчитане за бюджета на ЕС не са изцяло в състояние да предоставят достатъчни, уместни и надеждни данни за резултатите от изпълнението на разходите на ЕС.

По отношение на законосъобразността и редовността на плащанията Сметната палата изчислява вероятния процент грешки при свързаните с отчетите на ЕС плащания, които са признати за разходи, на 4,8 %.

Годишният доклад за 2012 г. дава съществена информация за това какво е естеството на грешките, къде възникват те и защо продължават да съществуват. Бих искал да насоча вниманието ви към три ключови въпроса в годишния доклад.

На първо място, важно е да се изясни какво има предвид Сметната палата, когато използва термина „грешки“. Това са случаи, в които средствата на ЕС не са използвани съобразно приложимото законодателство, и поради това не съответстват на целите, определени от Парламента и Съвета в качеството им на законодателен и бюджетен орган. С други думи, това са случаите, в които средствата на ЕС не е трябвало да бъдат изплащани.

В действителност над две трети от вероятния процент грешки произтичат от недопустимия характер на заявленията за изплащане на средства, както и от сериозни нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки.

На второ място, бих искал да подчертая, че грешките не се ограничават до някоя конкретна област от бюджета. Всички групи политики, включващи оперативни разходи, са съществено засегнати от грешки. Административните разходи представляват единствената област, в която не е установено съществено ниво на грешки.

Размерът на изчисления от Сметната палата вероятен процент грешки при всички области на оперативни разходи е нараснал в сравнение с 2011 г., което е довело до общо увеличение от 3,9 % през 2011 г. на 4,8 % през 2012 г.

На трето място, както и в предходни години, изчисленият от Палатата вероятен процент грешки е по-висок за областите, които се управляват съвместно с държавите членки. Различното в годишния доклад за тази година са извършените подобрения на методологията на Сметната палата, които дават възможност за извършване на точно сравнение между различните механизми на управление.

Сметната палата изчислява, че вероятният процент грешки за разходите при споделено управление е 5,3 %, докато, за сравнение, при всички останали форми на оперативни разходи този процент е 4,3 %.

Най-засегнати от грешки обаче са областите, в които се практикува съвместно управление. „Развитие на селските райони“ остава разходната област, която е най-податлива на грешки, с вероятен процент грешки в размер на 7,9 %, а след нея се нарежда областта „Регионална политика“ с 6,8 %.

От констатациите на Сметната палата обаче е видно, че грешките в областите, които се подчиняват на принципа на споделено управление, не се ограничават в конкретни държави членки. В действителност извършените от Сметната палата оценки на проверените системи за наблюдение и контрол през 2012 г. и в предходни години показват, че съществуват слабости в голям брой национални и регионални администрации.

Националните и регионалните органи, отговорни за управлението на средствата от ЕС, могат да предприемат повече действия за предотвратяване на възникването на грешки. Извършените от Сметната палата тестове на операции показват също така, че над половината от установените от Палатата грешки са могли да бъдат коригирани от тези органи преди подаване на заявленията за възстановяване на разходи до Комисията.

Комисията може и се стреми да защити бюджета на ЕС от нередности, като прилага финансови корекции. Но системата за налагане на такива корекции е сложна, а тяхното въздействие върху държавите членки и бенефициентите зависи от приложимите норми.

Например в областта на земеделието повечето финансови корекции, наложени в държавите членки, не водят до възстановяване на неправомерно изплатените суми от страна на бенефициентите. В областта на сближаването обаче повечето корекции са с фиксирана ставка, което означава, че не се извършват детайлни корекции на ниво проекти.

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-жи и г-да министри,

Основният проблем е, че настоящата правна рамка, регулираща разходваните програми на ЕС, не съдържа достатъчно предпоставки за подобряване на качеството на извършените разходи. Ще бъде предизвикателство тази тенденция да се промени през периода на новата финансовата рамка.

Но такава възможност съществува, а нуждата от промяна расте. Поради нарастващия натиск върху публичните финанси на ниво ЕС и на национално ниво, Сметната палата препоръчва вниманието да се насочи по-активно върху резултатите от изпълнението на разходните програми на ЕС.

За това е необходимо да се определят ясни цели, уместни показатели и очаквани резултати за всички разходни програми и на всички нива. Както се посочва в глава 10 от нашия доклад, Сметната палата установи, че това все още не се прави достатъчно последователно и не предоставя база за управление и отчитане на постигнатите от програмите резултати.

За да се изразходват по-добре средствата на ЕС в бъдеще, е важно и да се опростят механизмите за управление и контрол на национално ниво и да се следи за ефективното функциониране на тези механизми още от началото на новия програмен период.

Накратко, ЕС се нуждае от нова култура на изпълнението, ако искаме следващото поколение разходни програми да осигурят — по ясен и публичен начин — добавена стойност за Европа и нейните граждани.

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-жи и г-да министри,

Институциите ЕС ще трябва да работят заедно за подобряване на резултатите и управленската отговорност на ЕС през идващите години.

Сметната палата очаква и е готова да изпълни своята мисия заедно със Съвета, Парламента и Комисията, за да постигнем целта да бъдем от полза за гражданите на ЕС.

Благодаря за вниманието.


Side Bar