Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/44

Luxembourg, 11 december 2013

„Neposredno finančno podporo EU Palestinski nacionalni oblasti je treba izboljšati”, ugotavljajo revizorji EU

V danes objavljenem poročilu Evropsko računsko sodišče dvomi o trajnosti neposredne finančne podpore PEGASE EU Palestinski nacionalni oblasti.

„Komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) sta sicer uspešno izvajali podporo Palestinski nacionalni oblasti (PNO) v težkih razmerah, vendar je vse bolj potrebno izboljšanje več vidikov sedanjega pristopa, je povedal Hans Gustaf Wessberg, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo. Dodal je: „Čeprav je bilo doseženih nekaj pomembnih rezultatov, so potrebne večje spremembe, kot je spodbujanje Palestinske nacionalne oblasti k izvajanju številnejših reform, zlasti v zvezi z njeno javno službo. Poleg tega je treba najti način, da se Izrael pripravi do tega, da bo sprejel potrebne ukrepe, s katerimi bi pomagal zagotoviti uspešnost neposredne finančne podpore PEGASE.”

Evropska unija je za Palestince od leta 1994 zagotovila več kot 5,6 milijarde EUR pomoči v podporo svojemu splošnemu cilju, in sicer dvodržavni rešitvi, ki bi končala izraelsko-palestinski spor. Njen največji program na zasedenem palestinskem ozemlju je bil od leta 2008 neposredna finančna podpora PEGASE, v okviru katere je bilo v obdobju 2008–2012 zagotovljenih približno 1 milijardo EUR sredstev. Pri reviziji je bilo preučeno, ali sta Komisija in ESZD v tem obdobju dobro upravljali neposredno finančno podporo PEGASE. Namen te podpore je pomagati Palestinski nacionalni oblasti pri izpolnjevanju njenih obveznosti do javnih uslužbencev, upokojencev in ogroženih družin, ohranjanju osnovnih javnih storitev in izboljšanju javnih financ.

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da je treba okrepiti več vidikov programiranja financiranja ter da bi bilo s pogostejšo uporabo konkurenčnih razpisnih postopkov mogoče doseči prihranke, sedanji kompleksen upravljavski sistem pa je treba poenostaviti.

Program je sicer bistveno prispeval k pokritju sredstev za plače Palestinske nacionalne oblasti, vendar je zaradi vse večjega števila upravičencev in vse manjšega financiranja drugih donatorjev preko neposredne finančne podpore PEGASE leta 2012 prihajalo do resnih zamud pri izplačilu plač, kar je privedlo do nemirov med palestinskim prebivalstvom.

Neposredna finančna podpora PEGASE je prispevala k osnovnim javnim storitvam, vendar v Gazi zaradi tamkajšnjih političnih razmer znatno število javnih uslužbencev, ki ne hodijo v službo in ne zagotavljajo javnih storitev, prejema plačilo. Komisija in ESZD tega problema nista dovolj obravnavali.

In nazadnje, Palestinska nacionalna oblast je imela leta 2012 kljub znatnemu financiranju iz neposredne finančne podpore PEGASE velik proračunski primanjkljaj, ki bi lahko zmanjšal pomen reform upravljanja javnih financ. Finančna vzdržnost Palestinske nacionalne oblasti je v veliki meri ogrožena, ker izraelska vlada na različne načine ovira ekonomski razvoj zasedenega palestinskega ozemlja, te ovire pa zmanjšujejo tudi uspešnost neposredne finančne podpore PEGASE.

V poročilu je navedenih več priporočil, ki naj jih Komisija in ESZD upoštevata pri potrebnem pregledu neposredne finančne podpore PEGASE.

Opombe urednikom:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

Evropsko računsko sodišče je v posebnem poročilu (PP št. 14/2013) z naslovom „Neposredna finančna podpora Evropske unije Palestinski nacionalni oblasti” preučilo, kako dobro sta ESZD in Komisija upravljali neposredno finančno podporo PEGASE Palestinski nacionalni oblasti. Revizija je bila osredotočena na zasnovo in ureditve za izvajanje neposredne finančne podpore PEGASE ter na njene rezultate in njihovo trajnost.

Revizija je privedla do zaključka, da sta Komisija in ESZD uspešno upravljali neposredno finančno pomoč Palestinski nacionalni oblasti v težkih razmerah, vendar tudi, da je vse bolj potrebno izboljšanje več vidikov sedanjega pristopa. Doseženih je bilo sicer nekaj pomembnih rezultatov, vendar je njihova trajnost brez večjih sprememb sedanjega pristopa vprašljiva. V okviru teh sprememb bi bilo treba med drugim Palestinsko nacionalno oblast spodbuditi k izvajanju številnejših reform, zlasti v zvezi z njeno javno službo. Hkrati je treba najti način, da se Izrael pripravi do tega, da bo sprejel potrebne ukrepe, s katerimi bi pomagal zagotoviti uspešnost neposredne finančne podpore PEGASE.

Na podlagi teh ugotovitev Evropsko računsko sodišče priporoča:

  • ESZD in Komisija naj okrepita programsko načrtovanje prihodnje neposredne finančne podpore PEGASE, zlasti tako, da: jo tesneje povežeta z novim akcijskim načrtom EU in PNO, dodeljevanje sredstev načrtujeta na večletni osnovi, razvijeta kazalnike uspešnosti, zlasti na področju zdravstva, izobraževanja in upravljanja javnih financ, da bo mogoče bolje oceniti in prikazati rezultate podpore;

  • Komisija naj zmanjša stroške upravljanja neposredne finančne podpore PEGASE, tako da: uporabi konkurenčne razpisne postopke za naročila v zvezi z upravljanjem neposredne finančne podpore PEGASE in nadzorom nad njo, kadar koli je mogoče, ter poenostavi sistem za upravljanje neposredne finančne podpore PEGASE, tako da odgovornost za upravljanje podatkovne zbirke PEGASE prenese na predstavništvo EU v Palestini, ki naj prevzame tudi nekatere preglede, ki jih zdaj izvajajo zunanji izvajalci;

  • ESZD in Komisija naj za prihodnjo neposredno finančno podporo PEGASE uporabljata pogoje, in sicer tako, da jo povežeta s konkretnim napredkom Palestinske nacionalne oblasti pri reformi javne službe in upravljanja javnih financ;

  • ESZD in Komisija naj se s Palestinsko nacionalno oblastjo dogovorita, da se financiranje plač in pokojnin iz neposredne finančne podpore PEGASE za javne uslužbence in upokojence v Gazi prekine in se preusmeri na Zahodni breg;

  • ESZD in Komisija naj v povezavi s širšo skupnostjo donatorjev z Izraelom sodelujeta v okviru širšega sodelovanja med EU in Izraelom, da bi ugotovili, kako mora Izrael ukrepati, da bi bila neposredna finančna podpora PEGASE uspešnejša.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi, Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar