Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/44

Luxemburg 11. decembra 2013

„Priamu finančnú podporu EÚ pre palestínsku samosprávu je potrebné prepracovať,“ konštatujú audítori EÚ

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, sa spochybňuje udržateľnosť priamej finančnej podpory (PFP) EÚ v rámci mechanizmu PEGASE určenej pre palestínsku samosprávu.

„Hoci Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) dokázali poskytnúť podporu pre palestínsku samosprávu v zložitých podmienkach, niekoľko aspektov súčasného prístupu je čoraz viac potrebné prepracovať,“ uviedol Hans Gustaf Wessberg, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Napriek tomu, že sa dosiahli isté dôležité výsledky, treba vykonať značné revízie, napríklad podnietením palestínskej samosprávy k realizácii ďalších reforiem, najmä v súvislosti so štátnou službou. Ďalej treba nájsť spôsob, ako priviesť Izrael k prijatiu nevyhnutných opatrení, ktoré by pomohli zabezpečiť účinnosť PFP PEGASE.“

Európska únia poskytla Palestínčanom od roku 1994 pomoc vo výške presahujúcej 5,6 mld. EUR s cieľom podporiť celkový cieľ, ktorým je ukončenie izraelsko-palestínskeho konfliktu prostredníctvom riešenia v podobe dvoch štátov. Najväčším programom na okupovanom palestínskom území od roku 2008 je PFP PEGASE, prostredníctvom ktorého sa v období 2008 až 2012 poskytlo financovanie v približnej výške 1 mld. EUR. Pri audite sa skúmalo, či Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) riadili tento program dobre. Cieľom PFP PEGASE je pomáhať palestínskej samospráve pri plnení záväzkov voči štátnym úradníkom, dôchodcom a ohrozeným rodinám, pri zachovávaní základných verejných služieb a zlepšovaní verejných financií.

Pri audite sa zistilo, že je potrebné posilniť niekoľko aspektov programovania finančných prostriedkov, že existuje priestor na dosiahnutie úspor, ak sa častejšie využije verejná súťaž a zjednoduší zložitý systém riadenia.

Hoci bol prostredníctvom programu pokrytý veľký podiel miezd, ktoré mala vyplatiť palestínska samospráva, narastajúci počet príjemcov a pokles množstva finančných prostriedkov v rámci PFP PEGASE od iných darcov spôsobili oneskorenie vyplácania miezd palestínskou samosprávou v roku 2012, čo viedlo k nepokojom medzi palestínskym obyvateľstvom.

Z PFP PEGASE sa prispelo na základné verejné služby, no v Gaze sa mzda vyplácala významnému počtu štátnych úradníkov, aj keď z dôvodu politickej situácie v Gaze nechodili do práce a nevykonávali verejnú službu. Komisia a ESVČ tento problém dostatočne neriešili.

A napriek značnej výške finančných prostriedkov dostupných prostredníctvom mechanizmu PEGASE napokon palestínska samospráva čelila v roku 2012 obrovskému rozpočtovému deficitu, pre ktorý hrozilo, že sa narušia reformy správy verejných financií. V konečnom dôsledku sú však príčinou hrozby pre finančnú udržateľnosť palestínskej samosprávy do značnej miery komplexné prekážky, ktoré izraelská vláda kladie hospodárskemu rozvoju na okupovanom palestínskom území, čo tiež oslabuje účinnosť PFP PEGASE.

V správe sa uvádza niekoľko odporúčaní, ktoré by Komisia a ESVČ mali zvážiť pri vykonávaní potrebného preskúmania PFP PEGASE.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (č. 14/2013) má názov „Priama finančná podpora Európskej únie pre palestínsku samosprávu“. Dvor audítorov preskúmal, nakoľko dobre riadili ESVČ a Komisia priamu finančnú podporu PEGASE určenú palestínskej samospráve. Audit bol zameraný na koncepciu a mechanizmus vykonávania PFP PEGASE a tiež na výsledky PFP PEGASE a ich udržateľnosť.

Na základe auditu sa dospelo k záveru, že Komisia a ESVČ dokázali poskytnúť priamu finančnú podporu pre palestínsku samosprávu v zložitých podmienkach, no niekoľko aspektov súčasného prístupu je čoraz viac potrebné prepracovať. Hoci sa dosiahli niektoré dôležité výsledky, ich udržateľnosť je otázna, ak sa súčasný prístup výrazne neupraví. V rámci týchto zmien je potrebné podnietiť palestínsku samosprávu, aby uskutočnila viac reforiem, najmä vo vzťahu k štátnej správe. Zároveň treba nájsť spôsob, ako primäť Izrael k prijatiu nevyhnutných opatrení, ktoré by pomohli zabezpečiť účinnosť PFP PEGASE.

Na základe svojich zistení Dvor audítorov odporúča:

  • ESVČ a Komisia by mali v budúcnosti posilniť programovanie PFP PEGASE, konkrétne prostredníctvom: užšieho prepojenia s novým akčným plánom EÚ a palestínskej samosprávy; plánovania poskytovania prostriedkov na viacročnom základe; vypracovania ukazovateľov výkonnosti, najmä v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania a správy verejných financií s cieľom lepšie posúdiť a preukázať výsledky.

  • Komisia by mala znížiť náklady na správu PFP PEGASE prostredníctvom: využívania súťažných výberových postupov pri zákazkách týkajúcich sa riadenia a kontroly priamej finančnej podpory PEGASE vždy, keď je to možné; zjednodušenia systému riadenia PFP PEGASE tým, že sa zodpovednosť za spravovanie databázy PEGASE prenesie na delegáciu EÚ v Palestíne, a tá tiež začne vykonávať niektoré kontroly, ktoré sa v súčasnosti zadávajú externým subjektom.

  • ESVČ a Komisia by mali v budúcnosti pri PFP PEGASE uplatňovať podmienenosť, a to tak, že vyplatenie podpory podmienia dosiahnutím konkrétneho pokroku v zavádzaní reforiem štátnej služby a správy verejných financií zo strany palestínskej samosprávy.

  • ESVČ a Komisia by mali uzavrieť dohodu s palestínskou samosprávou o otázke ukončenia financovania miezd a dôchodkov štátnych úradníkov v Gaze z PFP PEGASE a o presmerovaní tohto financovania na Západný breh Jordánu.

  • ESVČ a Komisia by mali spolu so širšou darcovskou komunitou naďalej spolupracovať s Izraelom v rámci širšej kooperácie medzi EÚ a Izraelom s cieľom stanoviť, aké kroky musí Izrael urobiť, aby sa zabezpečila väčšia účinnosť PFP PEGASE.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar