Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/44

Luksemburg, dnia 11 grudnia 2013 r.

Zdaniem unijnych kontrolerów konieczne są zmiany w bezpośrednim wsparciu finansowym udzielanym Narodowej Władzy Palestyńskiej.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) kwestionuje trwałość bezpośredniego wsparcia finansowego (DFS) PEGASE udzielanego przez UE Narodowej Władzy Palestyńskiej.

– Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) z powodzeniem wdrożyły pomoc dla Narodowej Władzy Palestyńskiej w trudnych okolicznościach, jednak coraz pilniejsza staje się potrzeba zredefiniowania szeregu aspektów obecnego podejścia – stwierdził Hans Gustaf Wessberg, członek Trybunału kierujący pracami nad sprawozdaniem. – Chociaż osiągnięto pewne znaczące rezultaty, istnieje potrzeba wprowadzenia poważnych zmian, np. mających na celu skłonienie Narodowej Władzy Palestyńskiej do wprowadzenia większej liczby reform, w szczególności w odniesieniu do jej służby cywilnej. Ponadto należy znaleźć sposób, aby nakłonić Izrael do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia skuteczności DFS PEGASE.

Od 1994 r. Unia Europejska przekazała Palestyńczykom ponad 5,6 mld euro w ramach pomocy, aby osiągnąć ogólny cel, jakim jest przyczynienie się do znalezienia rozwiązania dwupaństwowego i zakończenia w ten sposób konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Od 2008 r. największym programem UE realizowanym na okupowanych terytoriach palestyńskich (oPt) było bezpośrednie wsparcie finansowe (DFS) PEGASE, w ramach którego w latach 2008-2012 przekazano około 1 mld euro środków. W ramach kontroli sprawdzono, czy Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) dobrze zarządzały programem w tym okresie. DFS PEGASE ma pomóc Narodowej Władzy Palestyńskiej w wywiązywaniu się z jej zobowiązań wobec urzędników służby cywilnej, emerytów i rodzin w szczególnie trudnej sytuacji, kontynuowaniu świadczenia podstawowych usług publicznych i poprawie stanu finansów publicznych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że należy poprawić kilka aspektów programowania finansowania, można osiągnąć pewne oszczędności poprzez wykorzystanie w większym stopniu konkurencyjnej procedury przetargowej, a istniejący złożony system zarządzania wymaga uproszczenia.

Chociaż program w istotny sposób przyczynił się do pokrycia kosztów wynagrodzeń NWP, z uwagi na wzrastającą liczbę beneficjentów i zmniejszające się środki z DFS PEGASE pochodzące od innych darczyńców w 2012 r. wystąpiły poważne opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń przez NWP, co doprowadziło do niepokojów wśród mieszkańców Palestyny.

DFS PEGASE przyczyniło się do poprawy świadczenia podstawowych usług publicznych, ale ze względu na sytuację polityczną w Gazie znaczna liczba tamtejszych urzędników służby cywilnej pobierała wynagrodzenie, nie pracując i nie świadcząc usług publicznych. Komisja i ESDZ nie rozwiązały tego problemu w odpowiednim stopniu.

Ponadto, mimo znacznego finansowania z DFS PEGASE, w 2012 r. NWP miała poważny deficyt budżetowy, co zagrażało reformom dotyczącym zarządzania finansami publicznymi. Ostatecznie zagrożenie dla stabilności finansowania NWP można w znacznym stopniu powiązać z licznymi utrudnieniami wprowadzanymi przez rząd Izraela mającymi wpływ na rozwój gospodarczy oPt, co ogranicza także skuteczność DFS PEGASE.

W sprawozdaniu przedstawiono kilka zaleceń, które Komisja i ESDZ powinny uwzględnić przy dokonywaniu niezbędnego przeglądu DFS PEGASE.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Sprawozdanie specjalne nr 14/2013 zatytułowane jest: „Bezpośrednie wsparcie finansowe Narodowej Władzy Palestyńskiej przez Unię Europejską”. Trybunał zbadał, w jaki sposób ESDZ i Komisja zarządzały bezpośrednim wsparciem finansowym PEGASE dla Narodowej Władzy Palestyńskiej. W trakcie kontroli skoncentrowano się na koncepcji i wdrażaniu działań dotyczących DFS PEGASE oraz na rezultatach tego wsparcia i na ich trwałości.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Komisja i ESDZ z powodzeniem wdrożyły bezpośrednie wsparcie finansowe na rzecz Narodowej Władzy Palestyńskiej w trudnych okolicznościach, jednak szereg aspektów obecnego podejścia w coraz większym stopniu wymaga zmiany. Mimo że osiągnięto pewne ważne rezultaty, ich trwały charakter jest wątpliwy, jeżeli nie wprowadzi się gruntownych zmian w bieżącym podejściu. W ramach tych zmian Narodowa Władza Palestyńska musi być również zachęcana do wprowadzenia większej liczby reform, w szczególności w odniesieniu do jej służby cywilnej. Jednocześnie należy znaleźć sposób, aby nakłonić Izrael do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia skuteczności DFS PEGASE.

Na podstawie dokonanych ustaleń Trybunał zaleca, co następuje:

  • ESDZ i Komisja powinny ulepszyć programowanie DFS PEGASE w przyszłości, zwłaszcza poprzez: ściślejsze powiązanie go z nowym planem działania UE-NWP; planowanie przydziałów w cyklu wieloletnim; opracowanie wskaźników wydajności, w szczególności w obszarze zdrowia, kształcenia i zarządzania finansami publicznymi, aby móc lepiej analizować i przedstawiać rezultaty.

  • Komisja powinna ograniczyć koszty zarządzania DFS PEGASE poprzez: korzystanie w każdym możliwym przypadku z procedury przetargowej w odniesieniu do umów związanych z zarządzaniem i kontrolą DFS PEGASE; uproszczenie systemu zarządzania DFS PEGASE poprzez przeniesienie odpowiedzialności za administrowanie bazą danych PEGASE na przedstawicielstwo UE w Palestynie i samodzielne przeprowadzanie niektórych z podzlecanych obecnie kontroli.

  • ESDZ i Komisja powinny stosować warunkowość w ramach DFS PEGASE w przyszłości, zwłaszcza poprzez powiązanie go z konkretnymi postępami NWP w zakresie reformy służby cywilnej i zarządzania finansami publicznymi.

  • ESDZ i Komisja powinny porozumieć się z NWP w sprawie zaprzestania finansowania wynagrodzeń i emerytur z DFS PEGASE w przypadku urzędników cywilnych w Gazie i skierowania środków na Zachodni Brzeg.

  • ESDZ i Komisja we współpracy z szerszą społecznością darczyńców powinny pogłębić dialog z Izraelem w ramach szerszej współpracy UE-Izrael w celu ustalenia, jakie kroki powinien poczynić Izrael, aby zapewnić większą skuteczność DFS PEGASE.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar