Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/13/44

Luxemburg,11 december 2013

“De directe financiële steun van de EU aan de Palestijnse Autoriteit is aan herziening toe”, aldus de EU-controleurs

In een vandaag gepubliceerd verslag zet de Europese Rekenkamer (ERK) vraagtekens bij de duurzaamheid van de directe financiële steun (DFS) aan de Palestijnse Autoriteit (PA) in het kader van EU-Pegase.

De Commissie en de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) zijn er weliswaar in geslaagd onder moeilijke omstandigheden steun te verlenen aan de Palestijnse Autoriteit, maar een aantal aspecten van de huidige aanpak is steeds meer aan herziening toe”, aldus Hans Gustaf Wessberg, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag.
Er zijn belangrijke resultaten bereikt, maar de huidige aanpak moet ingrijpend worden gewijzigd; zo moet de PA worden aangemoedigd meer hervormingen door te voeren, met name wat betreft haar openbare dienst.

Bovendien moeten er middelen worden gevonden om Israël over te halen, de noodzakelijke maatregelen te treffen om ertoe bij te dragen dat Pegase-DFS doeltreffend is.

De Europese Unie heeft sinds 1994 meer dan 5,6 miljard euro aan bijstand verleend aan het Palestijnse volk ter ondersteuning van haar algemene doelstelling, het vormen van twee staten als oplossing om het Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen. Sinds 2008 is haar grootste programma in het bezette Palestijnse gebied Pegase-DFS, dat tussen 2008 en 2011 ongeveer 1 miljard euro aan financiering verstrekte.

Tijdens de controle werd onderzocht of de Commissie en de Europese dienst voor extern optreden (EDEO) dit programma in die periode goed hebben beheerd. Pegase-DFS moet de PA helpen om haar verplichtingen tegenover ambtenaren, gepensioneerden en kwetsbare gezinnen na te komen, om essentiële openbare diensten te verlenen en de overheidsfinanciën te verbeteren.

Uit de controle bleek dat verscheidene aspecten van de programmering van financiering moeten worden versterkt, dat besparingen mogelijk zijn door meer te werken met openbare inschrijving en dat het huidige complexe beheerssysteem dient te worden vereenvoudigd.

Het programma heeft sterk bijgedragen tot de dekking van de loonkosten van de PA, maar doordat het aantal begunstigden stijgt en de financiering van Pegase-DFS door andere donoren daalt, kende de betaling van de lonen door de PA in 2012 ernstige vertraging, waardoor onrust ontstond bij de Palestijnse bevolking.

Pegase-DFS heeft bijgedragen tot essentiële openbare dienstverlening, maar wegens de politieke situatie werd een aanzienlijk aantal ambtenaren in Gaza betaald zonder dat zij werkten en openbare diensten verleenden. De Commissie en de EDEO hebben dit probleem niet voldoende aangepakt.

Tot slot kende de PA, ondanks de ruime financiering uit Pegase-DFS, in 2012 een ernstig begrotingstekort, waardoor ook de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën in het gedrang kwam. Uiteindelijk kan de bedreiging van de financiële levensvatbaarheid van de PA in aanzienlijke mate worden toegeschreven aan de talrijke door de regering van Israël opgeworpen hinderpalen voor de economische ontwikkeling van het bezette Palestijns gebied; deze belemmeringen ondermijnen ook de doeltreffendheid van Pegase-DFS.

Het verslag bevat enkele aanbevelingen die de Commissie en de EDEO dienen te volgen wanneer zij overgaan tot de noodzakelijke herziening van Pegase-DFS.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.
In dit speciaal verslag (SV nr. 14/2013), getiteld “De directe financiële steun van de Europese Unie aan de Palestijnse Autoriteit”, onderzocht de ERK hoe goed de EDEO en de Commissie de directe financiële steun (DFS) aan de Palestijnse Autoriteit in het kader van Pegase hebben beheerd. De controle was gericht op de ontwerp- en uitvoeringsregelingen voor Pegase-DFS, evenals op de resultaten ervan en hun duurzaamheid.

De Rekenkamer concludeerde dat de Commissie en de EDEO erin zijn geslaagd, onder moeilijke omstandigheden directe financiële steun te verlenen aan de Palestijnse Autoriteit, maar dat een aantal aspecten van de huidige aanpak steeds meer aan herziening toe is. Er zijn weliswaar belangrijke resultaten bereikt, maar de duurzaamheid ervan is onzeker zonder ingrijpende wijziging van de huidige aanpak. Als onderdeel van die herziening moet de PA ook worden aangemoedigd om meer hervormingen door te voeren, met name wat betreft haar openbare dienst. Tegelijkertijd moeten er middelen worden gevonden om Israël over te halen, de noodzakelijke maatregelen te treffen om ertoe bij te dragen dat Pegase-DFS doeltreffend is.


Op basis van haar bevindingen doet de Rekenkamer de volgende aanbevelingen:

  • de EDEO en de Commissie dienen de programmering van latere Pegase-DFS te versterken, met name door: deze directer te koppelen aan het nieuwe EU-PA actieplan; de toewijzingen te plannen over meerdere jaren; prestatie-indicatoren te ontwikkelen, vooral in de sectoren volksgezondheid, onderwijs en beheer van overheidsfinanciën, om zo de resultaten ervan beter te kunnen beoordelen en aantonen;

  • de Commissie dient de kosten voor het beheer van Pegase-DFS te verlagen door: waar mogelijk openbare aanbestedingen toe te passen bij contracten voor het beheer van en toezicht op Pegase‑DFS; het beheersysteem voor Pegase-DFS te vereenvoudigen door de EU-vertegenwoordiging in Palestina bevoegd te maken voor het beheer van de Pegase-databank en door een aantal van de thans uitbestede verificaties zelf te verrichten;

  • de EDEO en de Commissie moeten bij latere Pegase-DFS conditionaliteit toepassen en de steun met name koppelen aan concrete vorderingen van de PA bij de hervorming van het ambtenarenapparaat en de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën;

  • de EDEO en de Commissie moeten met de PA een overeenkomst sluiten zodat de financiering van de lonen en pensioenen voor ambtenaren in Gaza met Pegase-DFS wordt beëindigd en wordt besteed aan de Westelijke Jordaanoever;

  • de EDEO en de Commissie moeten in overleg met de hele donorgemeenschap en in het kader van een bredere samenwerking tussen de EU en Israël samen met dat land onderzoeken welke maatregelen Israël moet treffen om Pegase-DFS doeltreffender te maken.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar