Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/44

Luksemburgā, 2013. gada 11. decembrī

“Ir jāpārskata ES tiešais finansiālais atbalsts Palestīniešu pašpārvaldei,” secina ES revidenti

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā ir paustas šaubas par PEGASE (Palestīnas – Eiropas sociālekonomiskās palīdzības vadības mehānisms) tiešā finansiālā atbalsta Palestīniešu pašpārvaldei ilgtspēju.

Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam (EĀDD) sarežģītos apstākļos ir izdevies īstenot atbalstu Palestīniešu pašpārvaldei, taču ir vērojama arvien lielāka vajadzība pārskatīt vairākus pašreizējās pieejas aspektus,” norādīja par ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Hanss Gustavs Vesbarje [Hans Gustaf Wessberg]. “Lai gan ir gūti daži svarīgi rezultāti, ir padziļināti jāizvērtē pašreizējā pieeja, proti, Palestīniešu pašpārvalde ir jāmudina veikt vairāk reformu, it sevišķi saistībā ar tās civildienestu. Turklāt ir jārod veids, kā panākt, ka Izraēla veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu PEGASE tiešā finansiālā atbalsta efektivitāti.

Kopš 1994. gada Eiropas Savienība ir sniegusi palīdzību palestīniešiem vairāk nekā 5,6 miljardu EUR apmērā, lai atbalstītu savu vispārējo mērķi — palīdzēt rast risinājumu, kas paredz divu valstu pastāvēšanu, lai izbeigtu Izraēlas–palestīniešu konfliktu. Lielākā programma okupētajā palestīniešu teritorijā kopš 2008. gada ir bijusi PEGASE tiešā finansiālā atbalsta programma, kura no 2008. līdz 2012. gadam sniedza finansējumu aptuveni 1 miljarda EUR apmērā. Revīzijā pārbaudīja, vai Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) šajā laikposmā ir labi pārvaldījuši PEGASE tiešo finansiālo atbalstu. PEGASE tiešā finansiālā atbalsta mērķis ir palīdzēt Palestīniešu pašpārvaldei pildīt tās saistības attiecībā pret civildienesta ierēdņiem, pensionāriem un neaizsargātām ģimenēm, saglabāt svarīgus sabiedriskos pakalpojumus un uzlabot publiskās finanses.

Revīzijā konstatēja, ka ir jānostiprina daži finansējuma plānošanas aspekti, ka ir iespējams ietaupīt, plašāk izmantojot piedāvājumu konkursus, un ka pašreizējā sarežģītā pārvaldības sistēma ir jāvienkāršo.

Programma sniedza būtisku ieguldījumu Palestīniešu pašpārvaldes algām paredzēto izdevumu segšanā, tomēr atbalsta saņēmēju skaitam pieaugot un samazinoties finansējumam, ko ar PEGASE tiešā finansiālā atbalsta starpniecību sniedza citi līdzekļu devēji, 2012. gadā bija būtiski kavējumi Palestīniešu pašpārvaldes algu maksājumos, kas izraisīja palestīniešu nemierus.

PEGASE tiešais finansiālais atbalsts ir ieguldīts būtiskos sabiedriskajos pakalpojumos, tomēr Gazā politiskā stāvokļa dēļ ievērojams skaits ierēdņu uz darbu negāja un sabiedriskos pakalpojumus nesniedza, tomēr algu saņēma. Komisija un EĀDD nav pietiekami pievērsušies šai problēmai.

Visbeidzot, lai gan PEGASE tiešais finansiālais atbalsts bija vērienīgs, Palestīniešu pašpārvalde 2012. gadā saskārās ar smagu budžeta deficītu, kas turklāt draudēja iedragāt publisko finanšu pārvaldības reformas. Kopumā draudi Palestīniešu pašpārvaldes finansiālajai stabilitātei lielā mērā ir saistīti ar dažādajiem šķēršļiem, ko Izraēlas valdība rada okupētās palestīniešu teritorijas ekonomikas attīstībai, tādējādi iedragājot arī PEGASE tiešā finansiālā atbalsta efektivitāti.

Šajā ziņojumā ir sniegti vairāki ieteikumi, kas Komisijai un EĀDD jāņem vērā, veicot PEGASE tiešā finansiālā atbalsta pārbaudi.

Piezīmes izdevējiem

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 14/2013 “Eiropas Savienības tiešais finansiālais atbalsts Palestīniešu pašpārvaldei” Palāta novērtēja, cik labi EĀDD un Komisija ir pārvaldījuši PEGASE tiešo finansiālo atbalstu Palestīniešu pašpārvaldei. Revīzija pievērsās PEGASE tiešā finansiālā atbalsta struktūrai un īstenošanas paskumumiem, kā arī atbalsta rezultātiem un ilgtspējai.

Revīzijā secināja, ka Komisijai un EĀDD sarežģītos apstākļos ir izdevies īstenot tiešo finansiālo atbalstu Palestīniešu pašpārvaldei, taču ir vērojama arvien lielāka vajadzība rūpīgi pārskatīt vairākus pašreizējās pieejas aspektus. Lai gan ir gūti daži svarīgi rezultāti, to ilgtspēja ir apšaubāma, ja netiks padziļināti pārskatīta pašreizējā pieeja. Pārskatīšanas ietvaros Palestīniešu pašpārvalde ir jāmudina veikt vairāk reformu, it sevišķi saistībā ar tās civildienestu. Tajā pašā laikā ir jārod veids, kā panākt, ka Izraēla veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu PEGASE tiešā finansiālā atbalsta efektivitāti.

Balstoties uz saviem konstatējumiem, ERP formulē turpmāk uzskatītos ieteikumus.

  • EĀDD un Komisijai ir jānostiprina turpmākā PEGASE tiešā finansiālā atbalsta plānošana, īpaši, to ciešāk sasaistot ar jauno ES un Palestīniešu pašpārvaldes rīcības plānu; plānojot piešķīrumus daudzgadu griezumā un izstrādājot rezultatīvos rādītājus, it sevišķi veselības aprūpes, izglītības un publisko finanšu pārvaldības jomā, lai labāk novērtētu un parādītu atbalsta rezultātus.

  • Komisijai ir jāsamazina PEGASE tiešā finansiālā atbalsta pārvaldības izmaksas: kad iespējams, izmantojot piedāvājumu konkursus, lai slēgtu līgumus par PEGASE tiešā finansiālā atbalsta pārvaldību un kontroli; vienkāršojot PEGASE tiešā finansiālā atbalsta pārvaldības sistēmu, ko var panākt, uzticot ES pārstāvniecībai Palestīnā atbildību par PEGASE datubāzes pārvaldību un pārņemot dažas no pārbaudēm, kuras pašlaik veic ārpakalpojumu sniedzēji.

  • EĀDD un Komisijai ir jāpiemēro nosacījumi turpmākā PEGASE tiešā finansiālā atbalsta saņemšanai, saistot to ar konkrētiem Palestīniešu pašpārvaldes panākumiem civildienesta un publisko finanšu pārvaldības reformu īstenošanā.

  • EĀDD un Komisijai ir jāpanāk vienošanās ar Palestīniešu pašpārvaldi, lai pārtrauktu Gazas civildienesta ierēdņu algu un pensiju finansēšanu no PEGASE tiešā finansiālā atbalsta un novirzītu to uz Jordānas Rietumkrastu.

  • EĀDD, Komisijai un pārējiem līdzekļu devējiem plašākas ES un Izraēlas sadarbības ietvaros ir jāturpina sadarboties ar Izraēlu, lai noteiktu, kādi pasākumi Izraēlai jāveic, lai nodrošinātu PEGASE tiešā finansiālā atbalsta lielāku efektivitāti.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar