Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/44

Liuksemburgas, 2013 m. gruodžio 11 d.

„ES tiesioginę finansinę paramą Palestinos Administracijai reikia pertvarkyti“, – teigia ES auditoriai

Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje yra keliamas klausimas dėl ES PEGASE tiesioginės finansinės paramos (TFP) Palestinos Administracijai tvarumo.

„Nors Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai (EIVT) pavyko įgyvendinti paramą sudėtingoje padėtyje esančiai Palestinos Administracijai, tačiau nemažai dabartinio metodo aspektų vis labiau reikia pertvarkyti, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Hans Gustaf Wessberg. – Nors buvo pasiekta svarbių rezultatų, turi būti atlikta esminė įvairių aspektų peržiūra, antai Palestinos Administracija turi būti skatinama vykdyti daugiau reformų, ypač valstybės tarnybos srityje. Be to, turi būti surastas būdas, kaip paskatinti Izraelį imtis būtinų priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad PEGASE TFP būtų veiksminga.“

Nuo 1994 m. Europos Sąjunga Palestinos žmonėms suteikė daugiau kaip 5,6 milijardo eurų pagalbos, siekdama paremti savo bendrą tikslą padėti įgyvendinti dviejų valstybių sprendimą, kuris leistų užbaigti Izraelio ir Palestinos konfliktą. Nuo 2008 m. jos didžiausia programa Okupuotosios Palestinos Teritorijoje (OPT) buvo PEGASE TFP, pagal kurią nuo 2008 iki 2012 m. buvo suteikta apie 1 milijardą eurų finansavimo. Audito metu buvo nagrinėjama, ar Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) šiuo laikotarpiu gerai valdė PEGASE TFP. Vykdant PEGASE TFP siekiama padėti Palestinos Administracijai įvykdyti savo įsipareigojimus valstybės tarnautojams, pensininkams ir pažeidžiamoms šeimoms, teikti pagrindines viešąsias paslaugas ir gerinti viešuosius finansus.

Audito metu nustatyta, kad turi būti sustiprinti keletas programavimo aspektų, kad yra galimybių sutaupyti dažniau organizuojant konkurencinius viešuosius pirkimus ir kad turi būti supaprastinta dabartinė sudėtinga valdymo sistema.

Nors programa reikšmingai prisidėjo prie visos PA atlyginimų sumos sumokėjimo, didėjantis naudos gavėjų skaičius ir mažėjantis kitų paramos teikėjų pagal PEGASE TFP teikiamas finansavimas 2012 m. lėmė didelius PA atlyginimų mokėjimo vėlavimus, dėl kurių prasidėjo Palestinos gyventojų neramumai.

PEGASE TFP prisidėjo prie pagrindinių viešųjų paslaugų finansavimo, tačiau dėl politinės situacijos Gazoje buvo mokamas atlyginimas dideliam skaičiui valstybės tarnautojų, kurie nėjo į darbą ir neteikė jokios viešosios paslaugos. Komisija ir EIVT šios problemos sprendimui neskyrė pakankamai dėmesio.

Be to, nepaisant didelio PEGASE TFP finansavimo, 2012 m. PA susidūrė su dideliu biudžeto deficitu, dėl kurio taip pat iškilo pavojus, kad gali būti prarasti viešųjų finansų valdymo (VFV) reformų rezultatai. Galiausiai, pavojus PA finansiniam tvarumui gali būti glaudžiai siejamas su įvairiomis kliūtimis, kurias sudarė Izraelio vyriausybė ekonominiam OPT vystymuisi ir dėl kurių taip pat sumažėjo PEGASE TFP veiksmingumas.

Ataskaitoje pateikiama keletas rekomendacijų, į kurias Komisija ir EIVT turėtų atsižvelgti atlikdamos būtiną PEGASE TFP peržiūrą.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (SR 14/2013) yra pavadinta „Europos Sąjungos tiesioginė finansinė parama Palestinos Administracijai“. Audito Rūmai nagrinėjo, ar EIVT ir Komisija gerai valdė PEGASE tiesioginę finansinę paramą (TFP) Palestinos Administracijai. Atliekant auditą daugiausia dėmesio buvo skiriama PEGASE TFP koncepcijai ir įgyvendinimo tvarkai bei PEGASE TFP rezultatams ir jų tvarumui.

Audito metu buvo padaryta išvada, kad Komisijai ir EIVT pavyko įgyvendinti tiesioginę finansinę paramą sudėtingoje padėtyje esančiai Palestinos Administracijai, tačiau nemažai dabartinio metodo aspektų vis labiau reikia pertvarkyti. Nors buvo pasiekta svarbių rezultatų, gali nepavykti užtikrinti jų tvarumo, jei nebus iš esmės peržiūrėtas dabartinis metodas. Atlikdama šias peržiūras, PA taip pat turėtų drąsiau įgyvendinti daugiau reformų, visų pirma susijusių su jos valstybės tarnyba. Taip pat turi būti surastas būdas, kaip paskatinti Izraelį imtis būtinų priemonių, kurios padėtų užtikrinti, kad PEGASE TFP būtų veiksminga.

Remiantis nustatytais faktais, Audito Rūmai rekomenduoja:

  • EIVT ir Komisija turėtų sustiprinti būsimos PEGASE TFP programavimą, visų pirma ją glaudžiau susiedamos su nauju ES-Palestinos veiksmų planu; planuodamos asignavimus daugiamečiu pagrindu; parengdamos veiklos veiksmingumo rodiklius, visų pirma sveikatos, švietimo ir VFV srityse tam, kad būtų galima geriau įvertinti ir parodyti rezultatus.

  • Komisija turėtų šiais būdais sumažinti PEGASE TFP administravimo išlaidas: taikydama su PEGASE TFP valdymu ir kontrole susijusius konkurencinius viešuosius pirkimus, kai tai yra įmanoma; supaprastindama PEGASE TFP valdymo sistemą ES atstovybę Palestinoje įgaliojant rūpintis PEGASE duomenų bazės administravimu ir perimant kai kurias šiuo metu išorės vykdytojams pavestas patikras.

  • EIVT ir Komisija turėtų būsimai PEGASE TFP taikyti sąlygiškumo nuostatas, visų pirma ją susiedamos su konkrečia PA pažanga vykdant valstybės tarnybos reformą ir viešųjų finansų valdymo reformą.

  • EIVT ir Komisija turėtų susitarti su PA, kad būtų nutrauktas pagal PEGASE TFP teikiamas valstybės tarnautojų Gazoje atlyginimų ir pensijų finansavimas ir būtų perkeltas į Vakarų Krantą.

  • EIVT ir Komisija kartu su platesne paramos teikėjų bendruomene turėtų ES-Izraelio bendradarbiavimo kontekste toliau tartis su Izraeliu dėl to, kokius veiksmus jis turi atlikti, kad PEGASE TFP taptų veiksmingesnė.

Kontaktai:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar